Czy niewłaściwe wypełnienie przez wykonawcę pozycji formularza ofertowego dotyczącej ciążącego na wykonawcy obowiązku poinformowania zamawiającego o ewentualnym powstaniu po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT stanowi podstawę odrzucenia oferty?

Czy niewłaściwe wypełnienie przez wykonawcę pozycji formularza ofertowego dotyczącej ciążącego na wykonawcy obowiązku poinformowania zamawiającego o ewentualnym powstaniu po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT stanowi podstawę odrzucenia oferty?

Obowiązek informacyjny wykonawców wynikający z przepisu art. 91 ust. 3a Pzp konkretyzuje się w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Informacja „negatywna” (o braku powstania po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT), nie musi być natomiast składana w sposób odrębny i ...

czytaj więcej 21 mar 2019, 00:00
Czy w przypadku zastosowania prawa opcji zamawiający może zobowiązać wykonawców do wycenienia w ramach ich ofert pewnego zakresu ryzyk związanego z niepewnością, co do kształtu przyszłego przedmiotu zamówienia?

Czy w przypadku zastosowania prawa opcji zamawiający może zobowiązać wykonawców do wycenienia w ramach ich ofert pewnego zakresu ryzyk związanego z niepewnością, co do kształtu przyszłego przedmiotu zamówienia?

Prawo opcji jest to instytucja, która stwarza po stronie zamawiającego zobowiązanie do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, natomiast problemem jest to, czy uprawnieniem zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym ...

czytaj więcej 21 mar 2019, 00:00
Czy oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, z uwagi na brak wskazania w trzech pozycjach nazwy producenta i dystrybutora oferowanych materiałów eksploatacyjnych o charakterze równoważnym?

Czy oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, z uwagi na brak wskazania w trzech pozycjach nazwy producenta i dystrybutora oferowanych materiałów eksploatacyjnych o charakterze równoważnym?

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, okoliczność, iż zamawiający na skutek udzielonych mu przez Odwołującego wyjaśnień zdobył wiedzę odnośnie tego, kto jest producentem i dystrybutorem tych materiałów, a w konsekwencji dowiedział się w jaki sposób powinien tę omyłkę poprawić, jest ...

czytaj więcej 20 mar 2019, 00:00
Na wykonawcy, zastrzegającym tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa obowiązek wykazania przesłanek takiego zastrzeżenia, co wykonawca powinien uczynić jednocześnie z samym zastrzeżeniem, nie czekając wezwania zamawiającego w tym zakresie

Na wykonawcy, zastrzegającym tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa obowiązek wykazania przesłanek takiego zastrzeżenia, co wykonawca powinien uczynić jednocześnie z samym zastrzeżeniem, nie czekając wezwania zamawiającego w tym zakresie

W aktualnym stanie prawnym warunkiem koniecznym dla zachowania poufności informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest złożenie przez przedsiębiorcę powołującego się na tajemnicę, nie później, niż w terminie składania ofert ...

czytaj więcej 13 mar 2019, 00:01
Określony przez zamawiającego termin wykonania zamówienia musi umożliwić wykonawcy realnie wykonanie zamówienia publicznego

Określony przez zamawiającego termin wykonania zamówienia musi umożliwić wykonawcy realnie wykonanie zamówienia publicznego

Zamawiający wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia winien nie tylko dokonać opisu przedmiotu zamówienia, w sposób umożliwiający mu uzyskanie spełnienia uzasadnionych potrzeb w tym zakresie, ale także ocenić możliwości rynku, czy tak dokonany opis nie doprowadzi do takiego utrudnienia wzięcia udziału w postępowaniu wykonawcom, iż tylko jeden z nich (lub ściśle ograniczony krąg) będzie w stanie sprostać postawionym wymaganiom.

czytaj więcej 11 mar 2019, 00:01
Ustawodawca nie precyzuje okresu, jaki potrzebny jest wykonawcom na wprowadzenie zmian w ofertach i o jaki powinien być przedłużony termin składania ofert, jednak okres ten musi być każdorazowo oceniony przez zamawiającego z uwzględnieniem rodzaju i zakresu dokonanej zmiany, a także jej wpływu na treść przygotowywanych ofert i ich wycenę

Ustawodawca nie precyzuje okresu, jaki potrzebny jest wykonawcom na wprowadzenie zmian w ofertach i o jaki powinien być przedłużony termin składania ofert, jednak okres ten musi być każdorazowo oceniony przez zamawiającego z uwzględnieniem rodzaju i zakresu dokonanej zmiany, a także jej wpływu na treść przygotowywanych ofert i ich wycenę

Ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek przedłużenia terminu składania ofert w przypadku, gdy zamawiający dokona zmiany treści SIWZ (nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu) oraz zmiana ta jest tego rodzaju, że wymusza ...

czytaj więcej 8 mar 2019, 10:15

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję