Specjalne szkolenie dla komisji przetargowej w ramach elektronizacji zamówień obowiązującej od dnia 18 kwietnia 2018 r. z nagrodami i wyjątkowymi materiały szkoleniowymi

Specjalne szkolenie dla komisji przetargowej w ramach elektronizacji zamówień obowiązującej od dnia 18 kwietnia 2018 r. z nagrodami i wyjątkowymi materiały szkoleniowymi

Na każdym szkoleniu wśród uczestników rozlosowane zostaną 2 licencje ProPublico i 2 licencje PPWydatki. System ProPublico to innowacyjne narzędzie, które w sposób systemowy wspomaga przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, realizując postępowania prowadzone w trybach przewidzianych w ustawie, jak również zamówienia pozaustawowych do 30 000 euro. Absolutną nowością, jest zintegrowana z oprogramowaniem elektroniczna platforma e-usług, która w połączeniu z aplikacją tworzy kompleksowy system informatyczny realizujący w pełni obowiązek komunikacji elektronicznej między Zamawiającym a Wykonawcą, w ramach wchodzącej w życie w 2018r. elektronizacji zamówień publicznych.

czytaj więcej 23 kwi 2018, 07:45
Wykluczenie z postępowania wykonawcy, który nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania

Wykluczenie z postępowania wykonawcy, który nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania

Dla ustalenia, czy niewykonanie albo nienależyte wykonanie było w istotnym stopniu, ma znaczenie nie tylko odpowiednio istotny wartościowo lub rzeczowo zakres nienależytego wykonania lub niewykonania świadczenia wykonawcy w stosunku do przewidzianego zawartą umową ..............

czytaj więcej 20 kwi 2018, 08:34
Komunikat dotyczący wypełnienia normy prawnej wynikającej z treści art. 41 ustawy Pzp w związku ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Komunikat dotyczący wypełnienia normy prawnej wynikającej z treści art. 41 ustawy Pzp w związku ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest, aby zamawiający w przypadku, w którym nie są w stanie zamieścić wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy - Pzp w odpowiedniej sekcji formularza ogłoszenia, wykorzystywali w tym celu również - przewidziane we wzorze ogłoszenia - sekcje dedykowane informacjom dodatkowym.

czytaj więcej 19 kwi 2018, 11:00
Rozbieżności w orzecznictwie, czy oferta, co do której upłynął termin związania ofertą, straciła cechy oferty i w związku z tym powinna być uznana za nieważną lub podlegającą odrzuceniu

Rozbieżności w orzecznictwie, czy oferta, co do której upłynął termin związania ofertą, straciła cechy oferty i w związku z tym powinna być uznana za nieważną lub podlegającą odrzuceniu

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej w praktyce możliwe jest rozpatrywanie powyższej sytuacji przez pryzmat podstawy do odrzucenia oferty. Można bowiem zastanawiać się, czy oferta, co do której upłynął bezskutecznie termin związania ofertą, nadal jest ofertą, a także czy po upływie tego terminu jest ofertą ważną.

czytaj więcej 19 kwi 2018, 10:50
Żądanie od wykonawcy wykazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty

Żądanie od wykonawcy wykazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz dokonał opisu sposobu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej wymagając od wykonawcy wykazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty ...

czytaj więcej 18 kwi 2018, 00:05

© 2015 - 2017 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję