Dopuszczalność stawiania dodatkowych wymagań dotyczących sposobu przedstawienia żądania zapłaty kwoty wadium, które ułatwią zamawiającemu dochodzenie roszczenia z wypłaty wadium

Dopuszczalność stawiania dodatkowych wymagań dotyczących sposobu przedstawienia żądania zapłaty kwoty wadium, które ułatwią zamawiającemu dochodzenie roszczenia z wypłaty wadium

Jak wynika z ustalonego przez Krajową Izbę Odwoławczą stanu faktycznego zamawiający nie zakazał wprowadzenia do treści gwarancji wadialnej klauzuli, aby pisemne żądania zapłaty wadium było podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania zamawiającego i aby własnoręczność podpisu tych osób była poświadczona przez notariusza lub bank ...

czytaj więcej 16 sie 2019, 00:01
Celem postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 90 ust. 1 i 1a Pzp, jest ustalenie, że zaoferowana cena jest realna, wiarygodna i zapewni prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, a procedura wyjaśniająca musi zmierzać do wyjaśnienia sposobu skalkulowania zaoferowanej ceny, a także wątpliwych jej kosztów

Celem postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 90 ust. 1 i 1a Pzp, jest ustalenie, że zaoferowana cena jest realna, wiarygodna i zapewni prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, a procedura wyjaśniająca musi zmierzać do wyjaśnienia sposobu skalkulowania zaoferowanej ceny, a także wątpliwych jej kosztów

Zasada równego traktowania wykonawców wskazuje na obowiązek jednakowego traktowania wykonawców bez ulg i przywilejów, zaś zasada zachowania uczciwej konkurencji związana jest z obowiązkami jakie nakłada ustawodawca na zamawiającego w czasie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia, w tym dokonania rzetelnej oceny ofert.

czytaj więcej 16 sie 2019, 00:00
Określony przez zamawiającego termin wykonania zamówienia musi umożliwić wykonawcy realnie wykonanie zamówienia publicznego

Określony przez zamawiającego termin wykonania zamówienia musi umożliwić wykonawcy realnie wykonanie zamówienia publicznego

Zamawiający wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia winien nie tylko dokonać opisu przedmiotu zamówienia, w sposób umożliwiający mu uzyskanie spełnienia uzasadnionych potrzeb w tym zakresie, ale także ocenić możliwości rynku, czy tak dokonany opis nie doprowadzi do takiego utrudnienia wzięcia udziału w postępowaniu wykonawcom, iż tylko jeden z nich (lub ściśle ograniczony krąg) będzie w stanie sprostać postawionym wymaganiom.

czytaj więcej 14 sie 2019, 08:01
Uzasadnienie faktyczne i prawne ma gwarantować wykonawcom ocenę prawidłowości działań zamawiającego i realną możliwość skorzystanie ze środków ochrony prawnej

Uzasadnienie faktyczne i prawne ma gwarantować wykonawcom ocenę prawidłowości działań zamawiającego i realną możliwość skorzystanie ze środków ochrony prawnej

Przyczyny podane w informacji o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania - warunkują zakres składanych środków ochrony prawnej i ich uzasadnienie. Treść zawiadomienia, z uwagi na zawity charakter terminów wnoszenia środków ochrony prawnej mają bezpośrednie znaczenie dla ...

czytaj więcej 8 sie 2019, 00:02
O nieczytelnym podpisie i formie pisemnej ...

O nieczytelnym podpisie i formie pisemnej ...

W stosunkach rodzinnych lub towarzyskich przez podpis rozumie się każde zakończenie pisma przez osobę, od której pismo pochodzi, np. tylko imię, i to także zdrobniałe. Jeżeli chodzi o podpisy składane w stosunkach urzędowych, zwłaszcza na pismach mających charakter czynności prawnej, przyjmuje się powszechnie, że podpis oznacza imię i nazwisko lub co najmniej nazwisko podpisującego.

czytaj więcej 7 sie 2019, 00:01
Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

Z przypadkami pośredniego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będziemy mieli do czynienia między innymi w sytuacji delegowania pracowników podmiotu trzeciego do wykonawcy na czas realizacji zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, jak też w sytuacji, gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego), będzie podwykonawcą wykonawcy, a osoby te ...

czytaj więcej 5 sie 2019, 00:00
Zmiana przepisów prawa a unieważnienie postępowania

Zmiana przepisów prawa a unieważnienie postępowania

Kategoria interesu publicznego jest pojęciem nieostrym, niedookreślonym. Pewne próby jego zdefiniowania podejmował Trybunał Konstytucyjny, który wskazał m.in., iż jako interes publiczny należy uznawać korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych np. z ochroną zdrowia, oświatą, kulturą czy porządkiem publicznym ...

czytaj więcej 2 sie 2019, 08:30
Czy zmiana wysokości kar umownych jest zmianą istotną?

Czy zmiana wysokości kar umownych jest zmianą istotną?

Dopuszczalne zatem będą zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania

czytaj więcej 2 sie 2019, 00:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję