Prezentacja i uzupełnianie próbek

Prezentacja i uzupełnianie próbek

Prezentacja próbki jest sposobem zbadania cech przedmiotu składającego się na ofertę. Może ona przybrać postać oględzin oferowanego przedmiotu, zbadania jego właściwości, sprawdzenia walorów użytkowych, testowania sprzętu komputerowego, zbadania działania systemu informatycznego.

czytaj więcej 16 sty 2019, 00:00
Przepis art. 87 ust. 1 Pzp stanowi narzędzie zamawiającego do doprowadzenia niezrozumiałej treści oferty wykonawcy w konkretnym zakresie zrozumiałą, poprzez złożenie przez wykonawcę „uwag”, które nie sposób rozumieć inaczej niż jako oświadczenie własne wzywanego do wyjaśnień wykonawcy

Przepis art. 87 ust. 1 Pzp stanowi narzędzie zamawiającego do doprowadzenia niezrozumiałej treści oferty wykonawcy w konkretnym zakresie zrozumiałą, poprzez złożenie przez wykonawcę „uwag”, które nie sposób rozumieć inaczej niż jako oświadczenie własne wzywanego do wyjaśnień wykonawcy

Żądanie od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oferty, co wprost wynika z brzmienia ww. artykułu, jest uprawnieniem zamawiającego, czego odwołujący nie kwestionował. Nie można jednak utożsamiać żądania złożenia wyjaśnień z żądaniem złożenia dokumentów ...

czytaj więcej 14 sty 2019, 00:00
Zarzut dotyczył ustanowienia kar umownych na poziomie 10% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu pośredniego oraz ustanowienia maksymalnej wysokość naliczonych kar na poziomie 40% kwoty brutto umowy, bez możliwości anulowania kar za terminy pośrednie w sytuacji dotrzymania terminu końcowego

Zarzut dotyczył ustanowienia kar umownych na poziomie 10% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu pośredniego oraz ustanowienia maksymalnej wysokość naliczonych kar na poziomie 40% kwoty brutto umowy, bez możliwości anulowania kar za terminy pośrednie w sytuacji dotrzymania terminu końcowego

Zamawiający w odniesieniu do odszkodowawczej funkcji kar winien wykazać, czy ustalona wysokość kary odpowiada wysokości ewentualnej szkody, spowodowanej nieterminowym wykonaniem zamówienia lub jego części.

czytaj więcej 10 sty 2019, 00:00
Zmiana przepisów prawa a unieważnienie postępowania

Zmiana przepisów prawa a unieważnienie postępowania

Kategoria interesu publicznego jest pojęciem nieostrym, niedookreślonym. Pewne próby jego zdefiniowania podejmował Trybunał Konstytucyjny, który wskazał m.in., iż jako interes publiczny należy uznawać korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych np. z ochroną zdrowia, oświatą, kulturą czy porządkiem publicznym ...

czytaj więcej 4 sty 2019, 00:00
Pozorność udostępniania przez inny podmiot własnych zasobów, wyłącznie w celu ubiegania się o zamówienie podmiotu, który sam z siebie podlegałby wykluczeniu z postępowania

Pozorność udostępniania przez inny podmiot własnych zasobów, wyłącznie w celu ubiegania się o zamówienie podmiotu, który sam z siebie podlegałby wykluczeniu z postępowania

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej o tym, że podmiot udostępniający zasoby nie będzie realizował zamówienia świadczy następujący rozkład podziału zadań w ramach przedmiotu zamówienia przedstawiający się następująco, który przedstawił w odpowiedzi na odwołanie zamawiający.

czytaj więcej 3 sty 2019, 08:10
Czy oczywista omyłka rachunkowa zawsze musi polegać na błędnym działaniu matematycznym?

Czy oczywista omyłka rachunkowa zawsze musi polegać na błędnym działaniu matematycznym?

Błędne przepisanie liczby jest jedną z klasycznych i najczęściej występujących błędów w obliczeniach. Jak też spotyka się omyłki pisarskie dotyczące liczb, jak choćby standardowa omyłka pisarska we wskazaniu daty - która przecież składa się z liczb. Przykładem mogą być choćby ręcznie prowadzone księgi rachunkowe, z których każda strona zakończona była podsumowaniem strony, a każda następna zaczynała się od kwoty przeniesionej ze strony poprzedniej.

czytaj więcej 31 gru 2018, 09:48

© 2015 - 2017 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję