Zamawiający jest uprawniony do wyjaśnienia danego dokumentu, także w przypadku, gdy kolejne wątpliwości nasunęły się po złożeniu wcześniejszych wyjaśnień lub po uzupełnieniu lub poprawieniu oświadczenia lub dokumentu

Zamawiający jest uprawniony do wyjaśnienia danego dokumentu, także w przypadku, gdy kolejne wątpliwości nasunęły się po złożeniu wcześniejszych wyjaśnień lub po uzupełnieniu lub poprawieniu oświadczenia lub dokumentu

 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczeniem, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, składanym z ofertą, jest JEDZ (art. 25a ust. 1 i 2 Pzp).

Na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp zamawiający jest obowiązany wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień dotyczących oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, jeżeli te oświadczenia lub dokumenty budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości.

Zaniechanie przez zamawiającego wyjaśniania treści oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to konieczne w celu dokonania jego rzetelnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, stanowi naruszenie przepisów Pzp.

Przepisy Pzp nie wskazują, przy jakim poziomie szczegółowości informacji podanych przez wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, zamawiający powinien wezwać wykonawcę do wyjaśnienia tych oświadczeń lub dokumentów. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wyrażany jest pogląd, że obowiązek wezwania wykonawcy do wyjaśnień wynikający z art. 26 ust. 4 Pzp aktualizuje się w sytuacji, gdy złożone oświadczenia lub dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego (zob. wyrok z dni 9 czerwca 2016 r., KIO 905/16). Zamawiający jest uprawniony do wyjaśnienia danego dokumentu, także w przypadku, gdy kolejne wątpliwości nasunęły się po złożeniu wcześniejszych wyjaśnień lub po uzupełnieniu lub poprawieniu oświadczenia lub dokumentu.

W wyroku z dnia 3 sierpnia 2017 r., KIO 1527/17, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „Czynność wezwania do złożenia wyjaśnień nie generuje bezpośrednio skutku w postaci eliminacji wykonawcy z postępowania, służy bowiem rozwianiu wątpliwości Zamawiającego co do treści złożonego oświadczenia. Niezłożenie wyjaśnień nie jest również obwarowane żadną sankcją ustawową.” W przypadku więc jakichkolwiek wątpliwości zamawiającego obowiązany jest do wezwania wykonawcy, do wyjaśnień treści złożonych przez niego oświadczeń oraz dokumentów, celem usunięcia wewnętrznej prima facie sprzeczności pomiędzy nimi (zob. wyrok z dnia 12 maja 2017 r., KIO 836/17).

W wyroku z dnia 14 marca 2017 r., KIO 357/17., Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Znowelizowany przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, stanowi, że jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z uwagi na okoliczność, iż przystępujący złożył wyjaśnienia zgodnie z wezwaniem zamawiającego, jednakże w ocenie Izby nie są one wystarczające w zakresie obowiązku potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający winien, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwać przystępującego do uzupełnienia brakującego dokumentu, tj. decyzji o treści zgodnej z postawionym przez siebie warunkiem.” W rozpoznawanej sprawie (KIO 357/17) zamawiający pismem z dnia 10 lutego 2017 roku, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca (konsorcjum) przedłożył decyzję Starosty (…), z której wynikało, że jednemu z konsorcjantów udzielono zezwolenia na zbieranie odpadów z terenu Zakładu przy ul. (…). Z treści powyższej decyzji nie wynikało, że decyzja ta dotyczy i obejmuje zezwolenie na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów w stacji przeładunkowej. Tym samym, na mocy obowiązujących przepisów decyzja ta nie potwierdzała spełnienia warunku udziału  w postępowaniu. Zamawiający pismem wezwał przystępującego, do złożenia wyjaśnień, w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, w zakresie potwierdzenia uprawnień do zbierania odpadów.

W wyroku z dnia 6 września 2016 r., KIO 1511/16, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „Zamawiający powinien najpierw sprawdzić albo wyjaśnić kwestie, co do których brak mu rozeznania (np. nic o nich nie wie) i dopiero w przypadku uznania, że przedłożone dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu wzywać do ich uzupełnienia.”  

Zamawiający nie może natomiast wzywać powtórnie wykonawcy do tej samej kwestii, jeżeli wykonawca na pierwsze wezwania nie złożył wyjaśnień lub złożył lakoniczne wyjaśnienia, które nie rozwiały wątpliwości zamwiającego, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu z postępowania. W takim przypadku zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia lub dokumentu. W wyroku z dnia 6 września 2016 r., KIO 1511/16, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „Zamawiający powinien najpierw sprawdzić albo wyjaśnić kwestie, co do których brak mu rozeznania (np. nic o nich nie wie) i dopiero w przypadku uznania, że przedłożone dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu wzywać do ich uzupełnienia.”  Co do możliwości wielokrotnego wzywania do wyjaśnień wypowiadała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyrokach z dnia 20 lipca 2016 r., KIO 1165/16, z dnia 14 września 2015 r., KIO 1879/15 i z dnia 6 listopada 2015 r., KIO 2303/15.

 

Orzecznictwo:  www.uzp.gov.pl

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję