Ustawodawca w art. 26 ust. 2f Pzp upoważnił zamawiającego, w przypadku jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Ustawodawca w art. 26 ust. 2f Pzp upoważnił zamawiającego, w przypadku jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania

 

Nie można było pominąć, że ustawodawca w art. 26 ust. 2f Pzp upoważnił zamawiającego, w przypadku jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania (...), a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Na podstawie tego przepisu zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin do uzupełnienia dokumentu, jeżeli np. przed zawarciem umowy poweźmie wiadomość, że we władzach podmiotu, którego oferta została najwyżej oceniona, lub wybrana do realizacji zamówienia zaszły zmiany osób, dla których nie przeprowadzono weryfikacji w celu potwierdzenia ich niekaralności.


Prowadzi to do tożsamych skutków jak wykorzystanie procedury określonej normą art. 26 ust. 3 Pzp, co potwierdza między innymi wyrok KIO z dnia 9 maja 2017 r. sygn. akt: KIO 785/17.


W każdym razie wykonawca wzywany ma udokumentować swoją ofertę - w kierunku wykazania, że ta oferta od chwili złożenia pozostała niezmienna i nadal potwierdza brak podstaw do wykluczenia.

Zdaniem Izby ze względu na tak podkreślaną w orzecznictwie TSUE konieczność przestrzegania zasady równego traktowania wykonawców i przejrzystości procedur przetargowych (przewidywalności działań zamawiającego dla wykonawców decydujących się na złożenie oferty) - nie mogłoby dochodzić do sytuacji, gdzie wykonawca niespełniający warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia na moment składania oferty - uzyskiwałby takie atrybuty w trakcie prowadzonej procedury i w tej fazie postępowania udowadniałby to przy pomocy uzupełnianych dokumentów.


Wyrok z dnia 24 listopada 2017 r., KIO 2396/17

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję