Określony przez zamawiającego termin wykonania zamówienia musi umożliwić wykonawcy realnie wykonanie zamówienia publicznego

Określony przez zamawiającego termin wykonania zamówienia musi umożliwić wykonawcy realnie wykonanie zamówienia publicznego

 

Uwzględniając odwołanie Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że w zakresie przesłanki interesu we wniesieniu odwołania od treści postanowień SIWZ, wykonawca wskazał nie tyle na brak bezpośredniej możliwości uzyskania zamówienia, co na wadliwe i niekonkurencyjne postanowienia SIWZ, które utrudniają mu złożenie korzystnej i konkurencyjnej oferty. Tym samym krąg podmiotów, które mogą korzystać z odwołań od treści SIWZ jest szeroki. Na etapie składania ofert wystarczające jest wykazanie jedynie hipotetycznej szkody polegającej na niewłaściwym sformułowaniu treści SIWZ, które może utrudniać wykonawcy dostęp do zamówienia, a interes wykonawcy jest interesem faktycznym w szerokim tego słowa znaczeniu (tak w wyroku z 7 kwietnia 2016 r., KIO 443/16).

Na wstępie Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że Zamawiający ustalił tylko końcowy termin do którego ma zostać wykonane zamówienie, wskazując konkretną datę kalendarzową, a nie określił w żaden sposób wskazana daty od jakiej wybrany wykonawca, będzie mógł przystąpić do wykonywania tego zamówienia.

Zamawiający w piśmie procesowym wskazał, że biorąc pod uwagę ustalony okres związania ofertą tj. 60 dni to umowa z wykonawcą zostanie zawarta w miesiącu czerwcu lub lipcu 2016 r. (termin związania ofertą upływa 19 lipca). Gdyby przyjąć powyższe zapewnienia Zamawiającego, to Zamawiający mógłby podpisać umowę z wykonawcą, licząc wymogi z art. 94 ust. 1 Pzp, najpóźniej około 1 sierpnia 2016 r. Nie wykluczając możliwości wnoszenia przez wykonawców odwołań od wyboru najkorzystniejszej oferty, a to termin ten może uleć przesunięciu o kolejny prawie miesięczny okres czasu. Powyższe przy ustaleniu sztywnej daty końcowej wykonania zamówienie może skrócić okres realizacji zamówienia do około 2-3 miesięcy.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej należało zwrócić uwagę także na kwestie podniesioną w odwołaniu, a dotyczącą braku zapewnienia konkurencyjności ofert w tym postepowaniu. Zasada konkurencyjności jest jedną z najważniejszych zasad, która obowiązuje na rynku europejskim.

Zamawiający wszczynając postepowanie o udzielenie zamówienia winien nie tylko dokonać opisu przedmiotu zamówienia, w sposób umożliwiający mu uzyskanie spełnienia uzasadnionych potrzeb w tym zakresie, ale także ocenić możliwości rynku, czy tak dokonany opis nie doprowadzi do takiego utrudnienia wzięcia udziału w postepowaniu wykonawcom, iż tylko jeden z nich (lub ściśle ograniczony krąg) będzie w stanie sprostać postawionym wymaganiom. Dokonany opis nie może prowadzić do eliminacji wykonawców, którzy są zdolni w sposób należyty wykonać dane zamówienie (podobnie w wyroku z 7 kwietnia 2016 r., KIO 443/16).

W postepowaniu, którego wyrok KIO 582/16 dotyczył, ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia mogło spowodować, że tylko bardzo nieliczna grupa wykonawców, bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co w sposób zasadniczy mogło doprowadzić do złożenia wygórowanej cenowo oferty i tym samym doprowadzić do naruszenia zasady racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Przechodząc do dalszej merytorycznej oceny zarzutu odwołania Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że Zamawiający nie wykazał, że ustalony termin realizacji zamówienia jest zarówno terminem realnym jak i terminem w którym ze względu na szczególny interes społeczny, przedmiot zamówienia winien być w wskazanym terminie wykonany. Na brak wykazania realności podanego terminu wskazywał już sam fakt trwania okresu uzyskania stosownych uzgodnień i zezwolenia na wejście w teren PKP, celem wykonywania robót budowy wiaduktu. Okres oczekiwania na uzyskiwanie zezwoleń i zgody PKP był dłuższy niż okres przewidziany przez Zamawiającego dla wykonania całości zamówienia.

Z złożonego na rozprawie pisma PKP kierowanego do osób wykonujących projekt techniczny wynikało, że PKP uzgadnia projekt budowlany budowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Grzymyslawice-Obtaczkowo nad linią kolejową nr 281 Oleśnica - Chojnice w km 131,554, pod pewnymi warunkami. W pkt 6 wskazano, że „Na min 135 dni przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z przebudową wiaduktu wykonawca zobowiązany jest wystosować wniosek do Zakładu Linii Kolejowych celem powołania komisji dla opracowania regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu, na której obowiązany jest przedstawić zatwierdzony przez PLK harmonogram robót, technologie oraz uzgodnioną dokumentację techniczną”. Takie samo zobowiązanie dla wykonawcy zostało powtórzone w piśmie PKP do Odwołującego z dnia 22 kwietnia 2016 r. Nadto w pkt 3 lit."d" wskazano kolejne zobowiązanie wykonawcy do złożenia do PKP "Na min. 110 dni przed planowanym rozpoczęciem robót związanymi z zamknięciami torowymi lub ograniczeniem prędkości biegu pociągów, wykonawca zobowiązany jest zgłosić w Zakładzie Linii Kolejowych w P. potrzeby zamknięć torów lub ograniczenia prędkości biegu pociągów celem uwzględnienia tych ograniczeń w rozkładzie jazdy pociągów i uzgodnienia zmian z przewoźnikami”

Odnosząc powyższe do zakładanego przez Zamawiającego terminu podpisania umowy z wykonawcą (okres związania ofertą upływa w dniu 19 lipca 2016 r.) to czasookres przeznaczony na wykonanie całego zamówienia wynosi około 125 dni, a więc jest o około 10 dni krótszy od samego 135 dniowego okresu na jaki wykonawca ma dokonać wyprzedzającego zgłoszenia do PKP wniosku o powołanie komisji dla opracowania regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w związku z pracami budowy wiaduktu. Już ten fakt czyni ustalony przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia, terminem nierealnym.

Zamawiający dla potwierdzenia możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w wyżej ustalonym terminie, złożył wraz z odpowiedzią na odwołanie harmonogram robót budowy tego wiaduktu. Krajowa izba Odwoławcza uznała, ze porównania samych tych dwóch dokumentów tj. odpowiedzi na odwołanie i harmonogramu można stwierdzić, że zawierają one istotne sprzeczności stawiające pod znakiem zapytania wiarygodność załączonego harmonogramu robót. Otóż w odwołaniu Zamawiający podaje, iż zawarcie umowy nastąpi w terminie związania ofertą - czyli do 19 lipca 2016 r. Natomiast w harmonogramie Zamawiający zakłada, że wykonawca już od pierwszego czerwca 2016 r. (a więc na długo przed wyborem wykonawcy i podpisania z nim umowy) może rozpocząć wykonywanie części robót jak: wytyczenie drogowe obiektu inżynierskiego; wykonanie pali wielkośrednicowych; wbijanie ścianek szczelnych stalowych.

Harmonogram robót złożył także Odwołujący. Wynika z niego, że czasookres wykonywania robót budowlano-montażowych wiaduktu, z uwzględnieniem wymagań technologicznych podanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej to min 8 miesięcy. Do tego należy doliczyć okres 135 dni niezbędny do opracowania przez PKP regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu.

Zamawiający odnosząc się do powyższego podkreślił, że roboty związane z wykonywaniem wiaduktu to tylko pewna część robót objętych zamówieniem i ich wykonywanie w żaden sposób nie jest uzależnione od zgody czy pozwolenia PKP na wejście w ich teren.

Nadto podał, iż nie wszystkie roboty budowlane budowy wiaduktu będą wykonywane na ternie PKP i np. wykonanie pali wielkośrednicowych występuje w takiej odległości od torów, że można je wykonywać równocześnie z obu stron torowiska bez wcześniejszej zgody PKP. Izba uznała tą argumentacje Zamawiającego za częściowo zasadną, ponieważ Odwołujący w żaden sposób nie wykazał iż stan faktyczny umiejscowienia głównego terenu budowy wiaduktu (wykonywania pali wielkośrednicowych), jest inny niż to wynika z twierdzeń Zamawiającego.

Przeciwko dalszej wiarygodności informacji zawartych w harmonogramie robót złożonym przez Zamawiającego przemawia zdaniem Izby także kwestia, iż Zamawiający uzasadniając na rozprawie takie ustawienie harmonogramu robót, stwierdził, że wykonywanie robót budowlanych wiaduktu jest możliwe bez stosowania rygorów technologicznych podanych w Specyfikacji Technicznej. Stwierdził, że praktyka na budowach pokazuje iż szereg robót można wykonać wcześniej niż to wynika z okresu oczekiwania wg. PN na uzyskanie wymaganej wytrzymałości betonu, które uzyskuje się po min. 28 dniach (PN-EN- 206-1). Podobne możliwości wskazał co do praktykowanego kładzenia papy, czy wykonywaniu izolacji materiałami hydroizolacyjnymi na betonie po jego wylaniu, bez oczekiwania wymaganych normą 28 dni. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej takie stanowisko jest niedopuszczalne i nie może uzasadniać możliwości skrócenia okresu wykonywania robót, pomijając wymagania technologiczne.

Krajowa Izba Odwoławcza po przeanalizowaniu obu harmonogramów robót złożonych przez Zamawiającego i Odwołującego uznała, że zakres wymaganych prac i czynności przygotowawczych dla ich przeprowadzenia nie pozwala na przyjęcie, iż wybudowanie wiaduktu w terminie założonym przez Zamawiającego jest możliwe.

W tej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że dla wykonania przedmiotowego zamówienia niezbędny jest okres realizacyjny co najmniej sześciu miesięcy. Dlatego też nakazała Zamawiającemu dokonanie odpowiednich zmian w SIWZ i ustalenia, że powyższy okres będzie liczony - tak jak to wnosił Odwołujący - od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z powyższego wynika także potrzeba ustalenia przez Zamawiającego nowego terminu na rozliczenie umowy. Krajowa Izba Odwoławcza przy ustalaniu min. okresu na wykonanie zamówienia wzięła także pod uwagę okoliczność, że w przypadku zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających kontynuowanie robót Zamawiający zgodnie z projektowaną umową, winien przedłużyć okres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Wydając wyrok Krajowa Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę stanowisko Zamawiającego, że przedmiotowe zamówienie jest po części finansowane ze środków unijnych i niezbędne jest jego rozliczenie do końca 2016 r. Ustalając 6 miesięczny okres na wykonanie tego zamówienia wzięto pod uwagę stanowisko Zamawiającego ujęte w złożonym harmonogramie, iż już w m-cu czerwcu będzie możliwe podpisanie umowy z wykonawcą, a tym samym wykonanie robót może zakończyć się początkiem grudnia 2016 r.

Ponadto, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przy sprawnym przeprowadzeniu postępowania przez Zamawiającego możliwe jest zakończenie realizacji zamówienia do grudnia 2016 r. i pozostaje czasokres na rozliczenie zarówno umowy jak i uzyskanego dofinansowania.

 

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2016 r., KIO 582/16

 

Opracowanie: Zespół conexis.pl

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję