Przepisy Pzp ani też Kodeksu cywilnego nie wymagają, dla ważności pełnomocnictw udzielanych przez członków konsorcjum, wskazania w ich treści, że wykonawcy ci wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, ani też udzielenia pełnomocnictwa przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w jednym dokumencie

Przepisy Pzp ani też Kodeksu cywilnego nie wymagają, dla ważności pełnomocnictw udzielanych przez członków konsorcjum, wskazania w ich treści, że wykonawcy ci wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, ani też udzielenia pełnomocnictwa przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w jednym dokumencie
 
Przepisy P.z.p. definiujące pojęcia stosowane w ustawie, nie wyprowadzają definicji pełnomocnictwa dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie art. 14 ustawy znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Z art. 96 k.c. wynika, że istotą pełnomocnictwa jest możliwość działania w cudzym imieniu, co oznacza możliwość złożenia przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika oświadczenia woli ze skutkiem prawnym dla mocodawcy, zgodnie z art. 95 § 2 k.c. Treść pełnomocnictwa wskazuje przepis art. 98 k.c. rozróżniający pełnomocnictwa na: ogólne (do czynności zwykłego zarządu), rodzajowe (określające rodzaj czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu) oraz szczególne (udzielane dla dokonania poszczególnych czynności). Pełnomocnictwo, o którym stanowi art. 23 ust. 2 P.z.p. powinno być, co najmniej pełnomocnictwem rodzajowym, którego minimalnym zakresem jest upoważnienie m.in. do reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przepisy ustawy ani też przepisy Kodeksu cywilnego nie wymagają, dla ważności pełnomocnictw udzielanych przez członków konsorcjum, wskazania w ich treści, że wykonawcy ci wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, ani też udzielenia pełnomocnictwa przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w jednym dokumencie. Okoliczność wspólnego ubiegania się o zamówienie powinna jednoznacznie wynikać ze złożonych w postępowaniu, wraz z wnioskiem albo ofertą, dokumentów (wyrok z dnia 28 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 263/08).

Odnosząc przepisy k.c. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy uznać, że dopuszczalne jest, aby pełnomocnikiem była zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna oraz dopuszczalna jest reprezentacja wykonawcy w postępowaniu przez kilku jednakowo umocowanych pełnomocników (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 grudnia 2007 r., sygn. akt KIO/UZP 1432/07).

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że w rozpoznawanej sprawie pełnomocnictwo udzielone w dniu 30 lipca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienie, tworzących konsorcjum: W. Sp. z o.o. (lider), P. Sp. z o.o. Sp.k., M. Sp. z o.o. Akademia B. Sp.k. - jednemu z wykonawców - W. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (adres) - partnerowi wiodącemu konsorcjum, wskazujące zamawiającego, nazwę postępowania o udzielenie zamówienia, w którym ma być złożony dokument oraz zakres umocowania, w szczególności upoważnienie do " (...) podpisania i złożenia oferty (...)" ma charakter szczególny, jego zakres wypełnia dyspozycję art. 23 ust. 2 ustawy. Pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby upoważnione do reprezentacji trzech wykonawców. Pełnomocnikiem ustanowiono W. Sp. z o.o. - osobę prawną - z prawem do ustanawiania dalszych pełnomocników (bez żadnych ograniczeń, co do osób pełnomocników i ich ilości).

W. Sp. z o.o. - działa przez swoje organy ujawnione w KRS. Spółka z o.o. jako pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, reprezentowana przez zarząd, w imieniu którego czynności wykonuje jednoosobowo prezes zarządu w osobie pana J. M., na mocy uprawnienia do ustanawiania dalszych pełnomocników, ustanowiła pełnomocnictwem z dnia 30 lipca 2014 r. panią A. G. pełnomocnikiem do czynności w granicach umocowania spółki - "(...) do reprezentowania spółki w czynności podpisania formularza oferty (...) oraz podpisania oświadczeń, załączników oraz dokumentów stanowiących integralną część oferty w postępowaniu (...)".

Zatem, pełnomocnik ustanowiony przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przeniósł w granicach swego umocowania, umocowanie do dokonania czynności na rzecz dalszego pełnomocnika.
Należy podnieść, że przepisy nie wymagają, by w dalszym pełnomocnictwie została zamieszczona informacja określająca kolejność pełnomocnictw (pierwotne, dalsze). W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej uznano, że wystarczające jest wykazanie umocowania na podstawie jednoczesnego złożenia pełnomocnictw wskazujących kolejne umocowanie pełnomocników, tzw. ciąg pełnomocnictw.
 
W rozpoznawanej sprawie pełnomocnictwa takie zostały złożone.
 
Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że brak jest podstaw, by uznać, że podpisanie formularzy i innych dokumentów oraz oświadczeń stanowiących ofertę w rozumieniu ustawy P.z.p. przez panią A. G., narusza wskazane w odwołaniu przepisy prawne, tym bardziej brak jest podstaw by uznać nieważność czynności złożenia oferty, czy obowiązek zamawiającego wezwania wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 P.z.p. do złożenia innego pełnomocnictwa.

W ustawie P.z.p. dla postępowań, w których wykonawcami są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, ustawodawca wprowadził odmienną regulację, a mianowicie ustanowienie pełnomocnika na podstawie art. 23 ust. 2 polega na umocowaniu pełnomocnikiem jednego z wykonawców, który również uczestniczy w czynności ustanawiania pełnomocnika. Jest to konstrukcja nieco odmienna od przyjętej w k.c., gdzie występują mocodawca - pełnomocnik.

Ponadto, z art. 26 ust. 3 P.z.p. wynika obowiązek zamawiającego wezwania wykonawcy do uzupełnienia braku pełnomocnictwa, jak również pełnomocnictwa wadliwego (bez wskazanego w ustawie ograniczenia zakresu wadliwości), dopiero w przypadku braku uzupełnienia ziszcza się przesłanka odrzucenia oferty, bez stosowania art. 104 zd. 2 k.c.


 
Zob. wyrok z dnia 30 września 2014 r., KIO 1898/14

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję