Zamawiający jest obowiązany wykluczyć z postępowania wykonawcę, który był karany w określonym zakresie, nawet w dniu przewidzianym na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający jest obowiązany wykluczyć z postępowania wykonawcę, który był karany w określonym zakresie, nawet w dniu przewidzianym na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że zamawiający w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej musiał wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej jedno przedsięwzięcie termomodernizacyjne (…) obejmujące zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w co najmniej 2 obiektach budowlanych (łącznie w ramach jednego zadania) należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 12 000 000 zł brutto. 

Odwołujący wykazał spełnienie tego warunku wykazując realizację wymaganych robót wskazując termin zakończenia robót na dzień 31 grudnia 2011 r., ale w związku z tym, że termin składania wniosków upływał 21 grudnia 2016 r. wykazanie tych robót dawało właściwe spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej. 

Jednak zamawiający pismem z dnia 9 stycznia 2017 r. wezwał odwołującego do złożenia 5 dokumentów, a w tym do złożenia „aktualnego wykazu robót” z terminem jego złożenia określonym na dzień 17 stycznia 2017 r. Zamawiający powołał się w szczególności na art. 26 ust. 2f Pzp, zgodnie z którym „Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów”. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zamawiający w wezwaniu do uzupełnienia czterech pozostałych dokumentów zażądał „aktualnego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”. 

Zamawiający uznał, że dokumentem wymagającym potwierdzenia aktualności na dzień złożenia dokumentu, a nie na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest wykaz wykonanych robót składany na wykazanie spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

W odpowiedzi na to wezwanie odwołujący przedstawił we właściwym terminie ponownie taki sam wykaz robót z datą zakończenia wykazanych robót na dzień 31 grudnia 2011 r. Zamawiający - powołując się na treść Pzp po nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. - uznał natomiast na podstawie art. 24 ust. 2f Pzp, że dokument ten nie jest już aktualny, gdyż od dnia wykonania referencyjnych robót do dnia złożenia uzupełnienia (31.12.2011 r. - 17.01.2017 r.) minęło więcej niż 5 lat. W konsekwencji zamawiający wykluczył odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i ust. 12 Pzp. 

W ocenie Izby, zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 i art. 24 ust. 12 Pzp w zw. z art. 26 ust. 2f Pzp - przez bezpodstawne wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia na skutek błędnego ustalenia, że wskazane przez odwołującego doświadczenie nabyte w czasie nie wcześniejszym niż 5 lat od terminu składania wniosków nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu - zasługuje na uwzględnienie. 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że rzeczywiście w znowelizowanych przepisach Pzp pojawiło się pojęcie oraz wymóg składania dokumentów „aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów” (zob. art. 26 ust. 1 i 2 Pzp). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczy to jednak dokumentów, których aktualność nie jest nieograniczona np. dokumentu określonego w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, który to dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem określonego terminu. Również do tego typu dokumentów odnosi się pismo Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych z 27.01.2017 r. [UZP/DP/026/851(3)16/RS KW - 775/17]. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej żądanie dokumentów może się odnosić do okresu ważności dokumentów, a nie do faktów potwierdzanych dokumentami. Fakt przykładowo wyżej wskazanej niekaralności może być potwierdzany aktualnym dokumentem z KRS nawet wielokrotnie, gdyż zamawiający musi wykluczyć z postępowania wykonawcę, który był karany w określonym zakresie, nawet w dniu przewidzianym na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Należy od takich faktów i dokumentów odróżnić zdarzenia i dokumenty, które są przedmiotem rozpoznawanego postępowania odwoławczego, czyli fakt wykonania jakiejś roboty budowlanej i potwierdzenia jakości jej wykonania, np. referencjami w określonym terminie - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.  W całym okresie postępowania wykonawca będzie zatem mógł się wykazywać wykonaniem robót w okresie nie bardziej odległym niż 5 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (jak w rozpoznawanym postępowaniu zamówieniowym) lub składania ofert (jak w przetargu nieograniczonym). 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp może być dokonywane gdy m. in. „zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne”. W rozpoznawanym postępowaniu zamawiający nie uzasadnił natomiast zastosowanego wezwania ani w piśmie z dnie 9 stycznia 2017 r., ani gdzie indziej. Natomiast samo stwierdzenie, przekroczenia terminu 5 lat od wykonania referencyjnych robót budowlanych nie może być uznane jako uzasadnienia wezwania do złożenia aktualnych dokumentów, gdyż okres 5 lat między wykonaniem robót a terminem składania wniosków nie zmienił się i nie zmieni się do końca postępowania. 

W związku z powyższym Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zamawiający naruszył art. 24 ust. 1 pkt 12 i art. 24 ust. 12 Pzp w zw. z art. 26 ust. 2f Pzp - przez bezpodstawne wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia i odwołanie uwzględniła.

 

Wyrok z dnia 13 lutego 2017 r., KIO 165/17
 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję