Czy zamawiający ma obowiązek zamieszczenia w SIWZ informacji o obowiązku przekazania przez wykonawców oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp?


Czy zamawiający ma obowiązek zamieszczenia w SIWZ informacji o obowiązku przekazania przez wykonawców oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp?


Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy - Prawo zamówień publicznych, w stanie prawnym obiowiązującycm przed wejściem w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składał listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

W uchwale z dnia 4 marca 2015 r., KIO/KD 12/15, Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do naruszenia nieobowiązującego art. 26 ust. 2d Pzp stwierdziła:

„Co do naruszenia art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, Prezes UZP wskazał, że zgodnie z tym przepisem wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Obowiązek złożenia przez wykonawcę jednego z ww. oświadczeń wynika wprost z ustawy Pzp i nie jest uzależniony od jakiegokolwiek zachowania zamawiającego. Powyższe stanowisko zostało także zaprezentowane przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 16 kwietnia 2013 r. (KIO 762/13). (…) Ponadto, Prezes UZP zauważył, iż działanie zamawiającego polegające na nie wskazaniu w siwz obowiązku złożenia przez wykonawców listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacji o tym,  że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, nie jest niezgodne z ustawą Pzp.

W ocenie Krajowej Izby Odwolawczej okoliczność braku zamieszczenia w siwz wymogu złożenia przez wykonawców listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, nie zwalniała Zamawiającego z obowiązku wezwania wykonawców do złożenie stosownego oświadczenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wskazać bowiem należy, że oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej jest obowiązkiem wykonawcy wynikającym z mocy ustawy to jest wprost z art. 26 ust. 2d ustawy, zgodnie z którym wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej ustawodawca nie pozostawił możliwość żądania takiego dokumentu uznaniu zamawiającego. Należy bowiem zwrócić uwagę na treść art. 26 ustawy Pzp. Ustawodawca w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz w art. 26 ust. 2a ustawy odmiennie określił wymogi co do żądnych dokumentów. Ustawodawca w powyższych przepisach określił role zamawiającego poprzez wskazanie w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp - „Zamawiający żąda”, w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - „zamawiający może żądać”, w art. 26 ust. 2a ustawy Pzp - „Wykonawca na żądanie zamawiającego”. Natomiast art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, który statuuje obowiązek składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej nie uzależnia obowiązku złożenia takiego oświadczenia od zachowania zamawiającego, jak już bowiem powoływała Izba „Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.” Ustawodawca tym samym wskazał, że obowiązek złożenia takiego oświadczenia powstaje z mocy samego prawa i nie jest zależy od woli zamawiającego.”

 

Analogiczna sytuacja występuje w aktualnym stanie prawnym.

Przykładowo, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp każdy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest obowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp obowiązek złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, powstaje z mocy samego prawa i nie jest zależy od woli zamawiającego.

Ustawodawca nie pozostawił zatem możliwości żądania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp uznaniu zamawiającego.

W związku z powyższym niezamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia żądania przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, nie jest niezgodne z ustawą Pzp.

 

Opracowanie: Zespół conexis.pl

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję