Wybór oferty na podstawie art. 24aa ust. 2 lub art. 94 ust. 3 ustawy Pzp

Wybór oferty na podstawie art. 24aa ust. 2 lub art. 94 ust. 3 ustawy Pzp

 

Przepis art. 94 ust. 3 Pzp ma charakter fakultatywny („zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert”, nie zaś „wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert”) - analogicznie art. 24aa ust. 2 Pzp. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający nie ma obowiązku wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (wyrok KIO 1594/12).

W opinii „Uchylanie się od zawarcia umowy przez wykonawcę na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych” Urząd Zamówień Publicznych, odnosząc się do możliwości wielokrotnego wyboru kolejnej oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp, stwierdził, że „W sytuacji gdy wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, zamawiający dokonuje wyboru kolejnej „najkorzystniejszej oferty” spośród ofert pozostałych bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (...). Powyższe oznacza, że zostaje wybrana oferta następna w kolejności i uprawnienie powyższe przysługuje zamawiającemu tylko raz. Inne rozumienie tego przepisu mogłoby bowiem prowadzić w wyjątkowych sytuacjach do obowiązku wyboru oferty najmniej korzystnej, jeżeli wszyscy wyżej sklasyfikowani wykonawcy odmówiliby podpisania umowy, co byłoby wprost sprzeczne z zasadą celowości i efektywności gospodarowania środkami publicznymi (arg. z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych...), a także celem przepisów ustawy, którym jest m.in. wybór oferty najkorzystniejszej”.

Przepis art. 94 ust. 3 Pzp w powiązaniu z art. 180 ust. 1 Pzp wskazuje, że w sytuacji uznania, iż wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, nie rodzi to po stronie innego wykonawcy prawa domagania się od zamawiającego wybrania jego oferty (zob. KIO 338/17 i KIO 1594/12).

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp, również uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp (postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego). Jeżeli w postępowaniu złożono co najmniej jedną ofertę, która nie podlega odrzuceniu, a wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp jest niezasadne.

Zgodnie bowiem z art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (tak też w wyroku KIO 1717/13).

W przypadku tzw. procedury odwróconej odpowiednikiem art. 94 ust. 3 Pzp jest art. 24aa ust. 2 Pzp.

 

Zob. także: Terminy wynikające z art. 94 ust. 1 Pzp w przypadku wyboru oferty, po uchyleniu się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza  >>>

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję