Czy wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw zawsze jest czynnością jednokrotną?

Wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 Pzp jest traktowane jako czynność jednokrotna i ponowne wezwanie wykonawcy do tego samego dokumentu jest niedopuszczalne.  

Z uwagi na obowiązującą zasadę jednokrotnego wzywania do uzupełnienia dokumentu zamawiający nie ma zatem podstaw prawnych do skierowania do wykonawcy kolejnego wezwania do uzupełnienia, gdyż takie zachowanie prowadziłoby do rażącego naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
Zamawiający jest obowiązany wezwać wykonawcę ponownie do złożenia określonego oświadczenia lub dokumentu, o których mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, jeżeli treść pierwszego wezwania wprowadza w błąd wykonawcę i może spowodować, że wykonawca nie złoży wymaganego oświadczenia lub dokumentu. Wykonawca nie może być również obciążany skutkami niejednoznacznego wezwania zamawiającego. Treść wezwania nie może zatem prowadzić do sytuacji, gdy wykonawca zmuszony będzie domniemywać, jakie oświadczenia lub dokumenty powinien uzupełnić. 

W wyroku z dnia 24 listopada 2016 r., KIO 2098/16, Krajowa Izba Odwoławcza za wyrokiem z dnia 26 maja 2015 r., KIO 983/15, zwróciła uwagę, że „z uwagi na wadliwość pierwotnego wezwania z (...), które miało charakter sugerujący i wprowadzający w błąd, konieczne jest powtórzenie czynności wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. W takiej sytuacji nie będzie bowiem mowy o kolejnym wezwaniu (nie będzie miało miejsca naruszenie art. 26 ust. 3 zdanie 1 Pzp - jak błędnie sugeruje Odwołujący), ale powtórzeniu wezwania z uwagi na wadliwy charakter pierwotnego wezwania z (...), które Izba uznaje za „niebyłe””.

Przepisy Pzp nie przewidują zwrócenia się wykonawcy do zamawiającego o wyjaśnienie wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp (zob. wyrok z dnia 24 listopada 2014 r., KIO 2353/14).

Wykonawca może natomiast żądać ponownego wezwania do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, jeżeli treść otrzymanego wezwania jest niezrozumiała i uniemożliwia mu złożenie wymaganych oświadczeń lub dokumentów.

Wykonawca może również żądać przedłużenia terminu do złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po jego stronie, której nie mógł on przewidzieć, niemożliwe jest ich złożenie w terminie wskazanym w wezwaniu.
Wykonawcy mogą również w czasie prowadzenia procedury zastosowania art. 26 ust. 3 i 4 Pzp wnosić do zamawiającego pytania, o ile nie rozumieją wezwania i żądać przedłużenia terminu do złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów. 

 

Józef Edmund Nowicki
 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję