Sumowanie środków finansowych z dwóch informacji tego samego banku

Zamawiający ustalił w postępowaniu warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej następująco:

„Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych).

Zgodnie z § 8 pkt 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Przystępujący, w celu wykazania spełniania wskazanego wyżej warunku złożył dwa oświadczenia Santander Bank Polska S.A., z których wynika, że wykonawca posiada w tym banku dwa rachunki. Na jednym z nich w dniu 21 grudnia 2021 r. znajdowała się kwota 801 038 zł, natomiast na drugim w dniu 18 października 2021 r. znajdowała się kwota 4 204 921,46 zł.

W wyroku z dnia 23 lutego 2022 r., KIO 325/22 Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła znaczenie warunków udziału w postępowaniu. Ich spełnienie przez wykonawcę oznacza, że daje on gwarancję należytego wykonania robót. Tym samym wykazywanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może być pozorne, a jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie winne być przez zamawiającego wyjaśnione na etapie składania ofert. Określenie wymogu posiadania środków finansowych w kwocie 5 000 000 zł oznacza konieczność wykazania, że wykonawca posiada w danym momencie wymaganą kwotę. Złożenie dwóch zaświadczeń, z których wynika, że wykonawca na dwóch kontach w dwóch dość odległych od siebie datach posiadał środki, które po zsumowaniu spełniają wymóg w zakresie wymaganej kwoty, nie dowodzi, że przystępujący spełnił warunek udziału w postępowaniu. Przyjęcie odmiennej interpretacji mogłoby doprowadzić do niekorzystnej z punktu widzenia interesu publicznego sytuacji, w której wykonawcy, poprzez operacje na rachunkach finansowych, wykazywaliby spełnianie określonego warunku jedynie pozornie.

Krajowa Izba Odwoławcza podziela stanowisko przystępującego wyrażone na rozprawie w dniu 21 lutego 2022 r., iż przepisy dotyczące wykazywania warunków udziału w postępowaniu, w tym w szczególności przepisy rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych... nie zabraniają wykazywania posiadania środków finansowych za pomocą dwóch zaświadczeń oraz że zaświadczenia te nie muszą być wydane w tym samym dniu. Niemniej jednak, dokonując interpretacji wszystkich przepisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu i dowodów na ich potwierdzenie, należy mieć na względzie cel, jaki przyświecał ustawodawcy uchwalającemu wskazane normy. Celem tym, jak już wyżej podkreślono, jest wybór wykonawcy, który spełnia wymogi w zakresie warunków udziału w postępowaniu i - tym samym - daje gwarancję należytego wykonania roboty. Osiągnięcia tego celu nie gwarantuje wykonawca, który wykazuje, że w różnych terminach posiadał środki łącznie wynoszące 5 000 000 zł. Sumowanie środków z różnych dat dla wykazania spełniania warunku w zakresie zdolności finansowej jest sprzeczne zarówno z wykładnią celowościową wskazanych wyżej przepisów, jak i z zasadami logiki życiowej i doświadczenia życiowego.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej w rozpoznawanej sprawie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: (1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub (2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Wskazując na powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zamawiającemu wezwanie przystępującego do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia środków dowodowych, na podstawie których zamawiający będzie mógł ustalić, czy przystępujący spełnia warunek udziału w postępowaniu, dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję