Czy ustawodawca określił formy, w jakiej może być wystawiania informacja z banku?

W wyroku z dnia 15 maja 2013 r., KIO 942/13, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że przedłożona informacja o koncie w ocenie spełnia wymagania informacji banku, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że ustawodawca nie określił formy, w jakiej może być wystawiania informacja z banku, czy ma to był potwierdzenie stanu salda, czy informacja zawierająca oświadczenie wiedzy banków, co do wysokości dostępnych środków na konkretnym rachunku bankowym.

Skoro ustawodawca nie ograniczył formy wystawianego dokumentu, tak jak to uczynił np. w zakresie zaświadczeń wydawanych przez urzędy skarbowe czy ZUS, to dopuszczalna jest każda forma informacji, istotne jest to, żeby pochodziła z banku.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przystępujący przedstawił bankowy dokument elektroniczny nie wymagający dla swej ważności podpisu, ani stempla. Odwołujący zarzut swój oparł w dużej mierze na przypuszczeniach, co do tego, że załączona na wezwanie druga strona tego dokumentu powinna mieć inną treść niż potwierdzenie operacji. Przypuszczeń tych jednak w żaden sposób nie udowodnił.

Z przedłożonego dokumentu przez przystępującego wynika, że w dniu 11 lutego 2013 r. posiadał na swoim rachunku bankowym kwotę 1 045 311, 97 zł.

Data 11 luty 2013 r. mieściła się w wymaganym trzymiesięcznym okresie, z którego powinna pochodzić informacja z banku.

To, że z załączonej drugiej strony informacji dokonano przelewu w dniu 11 lutego 2013 r. na rachunek bankowy lokaty nie podważa faktu, że w wymaganym okresie i ze wskazaniem wartości wynikającej z postawionego warunku bank wystawił elektroniczny dokument bankowy potwierdzający wysokość posiadanych przez przystępującego środków.

Odmienne stanowisko wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 3 stycznia 2017 r., KIO 2391/16, KIO 2392/16, w którym uznała, że wydruki z systemu komputerowego banków C. A. Bank Polska S.A. oraz V. Bank D. o posiadanych lokatach, nie są zgodne z treścią § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca ten winien przedstawić „informację, opinię, lub zaświadczenie” pochodzące z banku, a nie samodzielnie wygenerowany wydruk - zestawienie lokat. Bez znaczenia pozostaje, że dane zawarte w takiej informacji mogłyby się pokrywać z treścią wydruku z systemu bankowego, który nie wymaga podpisu pracownika banku.

Przepisy § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów stanowią samodzielną podstawę wyznaczającą rodzaj i formę dokumentu w zakresie wykazania zdolności ekonomicznofinansowej do realizacji zamówienia i nie odsyłają w tym zakresie do uregulowań ustawy - Prawo bankowe.

 

Orzecznictwo:  www.uzp.gov.pl

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję