Żądanie wykazania się dodatnim wskaźnikiem rentowności oraz wskaźnikiem płynności szybkiej min. 1,0 ma charakter dyskryminujący

Żądanie wykazania się dodatnim wskaźnikiem rentowności oraz wskaźnikiem płynności szybkiej min. 1,0 ma charakter dyskryminujący

 

Odnosząc się do zarzutu żądania wykazania się dodatnim wskaźnikiem rentowności oraz wskaźnikiem płynności szybkiej min. 1,0 Sąd wskazał, że Zarząd Zarządu Województwa Małopolskiego zasadnie uznał, iż wskaźnik rentowności jest pochodną zysku, a zatem tak postawiony warunek ma charakter dyskryminujący. Nie ulega wątpliwości, że aby wykonawca mógł wykazać się dodatnim wskaźnikiem rentowności musi najpierw wykazać się zyskiem.

W ocenie Sądu, Zarząd prawidłowo powołał stosowne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych (KIO) i wyjaśnił, że zysk stanowi kategorię ekonomiczną, która nie musi być miarodajna dla oceny rzeczywistej kondycji ekonomicznej lub finansowej przedsiębiorcy.

W orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się, że wymaganie wykazania się zyskiem narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W konsekwencji, w ocenie Sądu, organ słusznie wywiódł, że jeżeli w orzecznictwie uznaje się, iż warunek wykazania się zyskiem ma charakter dyskryminujący, to taka uwaga pozostaje aktualna w odniesieniu do wskaźnika rentowności obliczanego właśnie na podstawie zysku. Tym bardziej, że w tej sprawie (A.) nie wykazała, aby tylko wykonawca spełniający warunek dotyczący dodatniego wskaźnika rentowności oraz wskaźnika płynności szybkiej min. 1,0 mógł należycie wykonać inwestycję i uchronić Zamawiającego przed problemami związanymi z ryzykiem upadłości. (A.) do wykonania zamówienia wybrała spółkę - lidera konsorcjum, która spełniła wskaźniki rentowności oraz płynności szybkiej, a mimo to nie uchroniła się od ogłoszenia upadłości. Zatem postawione warunki nie miały wpływu na zwiększenie rękojmi należytego wykonania zamówienia.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego lidera konsorcjum Sąd stwierdził, że celem utworzenia konsorcjum jest możliwość powoływania się na walory kadrowe, ekonomiczne, finansowe i potencjał techniczny poszczególnych członków konsorcjum, gdy każdy z osobna nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego.

Zamawiający nie może zatem wymagać posiadania potencjału ekonomicznego i finansowego przez jednego, wyznaczonego przez zamawiającego członka konsorcjum (np. lidera).

Jeżeli któryś z powyżej wymienionych warunków zostałby spełniony przez jednego z konsorcjantów, Zamawiający powinien uznać, że warunek ten został spełniony przez konsorcjum. Skoro Zamawiający żądał, aby lider konsorcjum spełnił łącznie oba wskazane warunki, to jednocześnie narzucał pełnienie funkcji lidera przez podmiot spełniający łącznie postawione przez siebie warunki. Sąd uznał, że jest to sprzeczne z ideą konsorcjum, gdyż to sami członkowie konsorcjum, dysponując swobodą kształtowania stosunków pomiędzy sobą, powinni ustalić który z podmiotów będzie pełnił funkcję lidera. W tej sprawie wskazana wyżej zasada doznała znacznego ograniczenia. Tym samym Zamawiający wykluczył konsorcjum, w którym jeden z konsorcjantów mógłby spełnić warunek dotyczący wskaźnika rentowności, natomiast drugi dotyczący płynności finansowej, niezależnie od pełnienia funkcji lidera. Warunki dotyczące wyników finansowych powinien spełniać przynajmniej jeden z członków konsorcjum.
Reasumując, zdaniem WSA, działania Zamawiającego należało zakwalifikować jako naruszenia uzasadniające wymierzenie korekty finansowej, prowadzące do zwrotu środków. Nie można wykluczyć, że nieprawidłowe określenie warunków zamówienia spowodowało rezygnację z udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców. Możliwość spowodowania szkody w budżecie Unii przez niedopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiotów, które mogłyby przedstawić korzystniejszą ofertę, nie budzi wątpliwości.

Uzasadniony jest zatem wniosek, że w świetle art. 23 ust. 3 p.z.p. w związku z art. 22 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, żądanie spełnienia warunków udzielenia zamówienia, także warunku odnoszącego się do sytuacji ekonomicznej i finansowej, przez wybrany przez zamawiającego podmiot współtworzący konsorcjum - w rozpatrywanej sprawie - jego lidera, podważa istotę grupowego ubiegania się o udzielenie zamówienia, ponieważ ogranicza prawo do spełnienia przez występujących wspólnie wykonawców określonego warunku łącznie, co w konsekwencji narusza zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji.

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2016 r., II GSK 1335/15

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję