Nie jest możliwe zastąpienie wskazanego w ofercie podmiotu trzeciego innym podmiotem, gdyż prowadziłoby to zmiany pierwotnej treści oferty, co naruszałoby zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

Przepis art. 22a ust. 6 Pzp wskazuje możliwy sposób wykonania obowiązku z art. 26 ust. 3 Pzp wobec wykonawcy, który wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu przy pomocy zasobów podmiotu trzeciego. 

W wyroku z dnia 17 grudnia 2020 r., KIO 3182/20 uwzględniła prounijną wykładnię przepisu art. 22a ust. 6 Pzp, który jest wyrazem implementacji do prawa krajowego art. 63 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE, który stanowi, że „Instytucja zamawiająca sprawdza, zgodnie z art. 59, 60 i 61, czy podmioty, na których zdolności wykonawca zamierza polegać, spełniają odpowiednie kryteria kwalifikacji, i czy istnieją podstawy wykluczenia na mocy art. 57. Instytucja zamawiająca wymaga, by wykonawca zastąpił podmiot, który nie spełnia stosownego kryterium kwalifikacji lub wobec którego istnieją obowiązkowe podstawy wykluczenia. Instytucja zamawiająca może wymagać lub może być zobowiązana przez państwo członkowskie do wymagania, by wykonawca zastąpił podmiot, wobec którego istnieją nieobowiązkowe podstawy wykluczenia.” 

Z przepisu tego wynika bowiem, że to wykonawca na skutek żądania zamawiającego zastępuje podmiot trzeci, który podlega wykluczeniu lub nie spełnia kryteriów kwalifikacji. Wprowadzenie przez wykonawcę po otwarciu ofert nowego podmiotu trzeciego prowadziłoby do naruszenia naczelnej zasady, jaką powinien się kierować zamawiający, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Jak wskazuje się w art. 56 ust. 3 dyrektywy, „jeżeli informacje lub dokumentacja złożone przez wykonawców są lub wydają się niekompletne lub błędne, lub gdy brakuje konkretnych dokumentów, instytucje zamawiające mogą - chyba że przepisy krajowe wdrażające niniejszą dyrektywę stanowią inaczej - zażądać, aby wykonawcy złożyli, uzupełnili, doprecyzowali lub skompletowali te informacje lub dokumentację w odpowiednim terminie, pod warunkiem pełnego poszanowania zasad równego traktowania i przejrzystości”.

 

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych problematyka ta została uregulowana w art. 123. Zgodnie z tym przepisem wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.


 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję