Jaką stosować procedurę do unieważnionych części?

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczonym w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych nr 4 z 2011 r., s. 23-24, „Brak rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego co do poszczególnych części zamówienia, w przypadku gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, skutkuje koniecznością unieważnienia wyłącznie tych części postępowania, które nie zostały rozstrzygnięte. W pozostałym zakresie postępowanie jest ważne i zamawiający może zawrzeć umowy z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty co do poszczególnych części zamówienia. W celu wyboru wykonawców na pozostałe części zamówienia, zamawiający przystępuje do kolejnego postępowania. Zamawiający powinien wówczas ponownie oszacować wartość zamówienia co do części nierozstrzygniętych wcześniejszym postępowaniem. Pamiętać należy, że przystępując do udzielenia zamówienia na pozostałe części nierozstrzygniętego postępowania zamawiający udziela nowego zamówienia (ponownie określane są między innymi przedmiot zamówienia i jego wartość szacunkowa), dlatego też do postępowania takiego stosuje się przepisy wynikające z ponownego oszacowania wartości zamówienia.” 

Powyższe stanowisko pozostaje aktualne na gruncie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

Podkreślenia wymaga, że unieważnienie w danej części zamówienia kończy postępowanie w tej części i część ta staje się nowym zamówieniem, co powoduje obowiązek ustalenia wartości takiego zamówienia.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych (np. zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia - zamówienie zostało podzielone na 5 części) i postępowanie zostało unieważnione w części 1 i 2 oraz zakończone (np. zawarcie umowy), zamawiający powinien ustalić łączną wartość części 1 i 2 zamówienia oraz uwzględnić wartość zamówień tożsamych przedmiotowo lub o takim samym podobieństwie funkcjonalnym jak przedmiot zamówienia w części 1 lub 2, jeżeli potrzeba udzielenia tych zamówień pojawiła się po udzieleniu zamówienia na części 3, 4, 5, o ile możliwe jest ustalenie wartości tych zamówień łącznie z wartością zamówień w części 1 i 2. Ponieważ jest to nowe zamówienie, zamawiający jest obowiązany dokonać ustalenia wartości takiego zamówienia zgodnie z art. 28-36 ustawy Pzp.

Jeżeli łączna wartość części 1 i 2 zamówienia oraz zamówień tożsamych przedmiotowo lub o takim samym podobieństwie funkcjonalnym jak przedmiot zamówienia w części 1 lub 2, których potrzeba udzielenia pojawiła się po udzieleniu zamówienia na części 3, 4, 5, jest mniejsza niż 130 000 złotych, do ich udzielania nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (podstawa prawna w przypadku zamówienia klasycznego udzielanego przez zamawiającego publicznego: art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (a contrario)).

Jeżeli łączna wartość części 1 i 2 zamówienia oraz zamówień tożsamych przedmiotowo lub o takim samym podobieństwie funkcjonalnym jak przedmiot zamówienia w części 1 lub 2, których potrzeba udzielenia pojawiła się po udzieleniu zamówienia na części 3, 4, 5, jest równa lub przekracza 130 000 złotych, do ich udzielania stosuje się przepisy ustawy Pzp. Podstawa prawna w przypadku zamówienia klasycznego udzielanego przez zamawiającego publicznego: art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

Warto zauważyć, że powyższy przypadek dotyczy dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia, a nie udzielania zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia. 

W omawianym przypadku (podkreślam „w omawianym przypadku”) nie znajduje zastosowania art. 30 ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 36 ust. 1 ustawy Pzp w części „z tym że w przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań”, ponieważ dotyczą one udzielania zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.

W art. 91 ust. 1 ustawy Pzp ustawodawca wskazuje na dwa sposoby podziału zamówienia na części: „Zamawiający może udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia, lub dopuścić możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia (…)”. Użyte w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp wyrażenie „z tym że w przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań” nie dotyczy więc przypadku, gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia, może stosować art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Zastosowanie przepisu art. 30 ust. 4 ustawy Pzp wymaga spełnienia łącznie następujących przesłanek: (1) zamawiający nie udziela zamówienia w częściach, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp (udzielanie zamówienia w częściach nie prowadzi do niestosowania przepisów ustawy Pzp i taki podział zamówienia jest uzasadniony obiektywnymi przyczynami) oraz (2) wartość części zamówienia, do której lub do których zamawiający może stosować przepisy ustawy Pzp właściwe dla wartości jednej lub wielu części, musi być mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, i jednoczenie łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp uprawnia zamawiającego, w przypadku zamówienia udzielanego w częściach, do zastosowania wobec danej części zamówienia przepisów właściwych dla jej wartości, pod warunkiem że podział zamówienia określony w tym przepisie nie prowadzi do celowego uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. Zastosowanie przepisu art. 30 ust. 4 ustawy Pzp nie może zatem naruszać art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy Pzp, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp nie dopuszcza bowiem odstąpienia od zasady łącznego ustalania wartości zamówienia podzielonego na części, określonej w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wskazuje natomiast, że niektóre części składające się na takie zamówienie mogą być udzielane w łagodniejszym reżimie niż wynikający z zasady łącznego szacowania poszczególnych części zamówienia lub bez stosowania przepisów ustawy Pzp, pod warunkiem że wyodrębnienie części zamówienia, do której zamawiający (ze względu na wartość tej części) zamierza nie stosować przepisów Prawa zamówień publicznych, nie wynika z jego działania ukierunkowanego na celowe unikanie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Warto również zauważyć, że przepis art. 36 ust. 1 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu dokonanie zmiany wartości zamówienia, jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie. Przepis ten dotyczy również przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia, jak i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia (…)”.

Jest to oczywiste i nie wymaga żadnego komentarza. 
 

Link do Informatora Urzędu Zamówień Publicznych  Nr 4/2011:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0013/24304/INFORMATOR_nr_4_2011.pdf

 

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję