Upływ terminu ważności gwarancji bankowej, czy też ubezpieczeniowej, powoduje brak możliwości jej wyegzekwowania, a co za tym idzie, przestaje ona być wadium, i zamawiający nie musi jej zwracać gwarantowi

Upływ terminu ważności gwarancji bankowej, czy też ubezpieczeniowej, powoduje brak możliwości jej wyegzekwowania, a co za tym idzie, przestaje ona być wadium, i zamawiający nie musi jej zwracać gwarantowi

 

Zgodnie z art. 46 ust. 4 Pzp, jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

W przypadku wielu kontroli podnoszony jest zarzut odstąpienia przez zamawiającego od zwrotu gwarancji wadialnej, po upływie jej ważności.

Do zagadnienia zwrotu wadium wniesionego w formie gwarancji, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się w uchwale z dnia 1 kwietnia 2019 r., KIO/KU 21/19.
Odnosząc się do stwierdzonego przez kontrolującego naruszenia art. 46 ust. 1 Pzp Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że polegało ono na braku niezwłocznego zwrotu wadium wykonawcom.
Wykonawcy ci wnieśli wadia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Jak wyjaśnił zamawiający w zastrzeżeniach cytując odpowiednie fragmenty gwarancji tych wykonawców wygasały one po upływie oznaczonego w nich terminu. Ponadto gwarancja złożona przez wykonawcę S. wprost przewidywała zastrzeżenie, że „(...) wygasa w następujących przypadkach: upływu terminu ważności gwarancji, mimo niezwrócenia nam niniejszego dokumentu”.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający nie zlekceważył kwestii zwrotu wadium wykonawcom, których oferty nie zostały uznane w postępowaniu za ofertę najkorzystniejszą. Świadczy o tym okoliczność zwrotu wadium wykonawcy, który wniósł je w formie pieniężnej. Natomiast co do gwarancji złożonych przez pozostałych wykonawców, zamawiający uznał, że utraciły one swą moc wiążącą z upływem terminu na jaki zostały wystawione, tym samym gwarancje te utraciły ustawowe znamiona wadium, ponieważ wygasła ich ważność.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała za prawidłowe stanowisko zamawiającego, że upływ terminu ważności gwarancji bankowej, czy też ubezpieczeniowej, powoduje brak możliwości jej wyegzekwowania, a co za tym idzie, przestaje ona być wadium, gdyż nie spełnia ona funkcji określonej w przepisach Pzp.

W związku z powyższym Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zróżnicowane podejście zamawiającego w stosunku do zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu oraz w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej miało swoje uzasadnienie, przez co działanie zamawiającego nie naruszało dyspozycji art. 46 ust. 1 Pzp.

 

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję