Czy zamawiający może w SIWZ określić dodatkowe wymagania dotyczące sposobu przedstawienia żądania zapłaty kwoty wadium, które ułatwią mu dochodzenie roszczenia z wypłaty wadium?

Czy zamawiający może w SIWZ określić dodatkowe wymagania dotyczące sposobu przedstawienia żądania zapłaty kwoty wadium, które ułatwią mu dochodzenie roszczenia z wypłaty wadium?

 

Zamawiający poinformował wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego K. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) i B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) - dalej odwołujący, że odrzucił ofertę konsorcjum, ponieważ wadium zostało wniesione nieprawidłowo.

Jako uzasadnienie swojej decyzji wskazał on, iż wadium odwołującego zostało wniesione nieprawidłowo, gdyż nie spełnia ono wymagań określonych przez zamawiającego w SIWZ. W opinii zamawiającego, niezgodność ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej (dokumentu wadium) polega na jej niezgodności z zapisem SIWZ w brzmieniu „Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek zamawiającego lub potwierdzone przez notariusza, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu zamawiającego.”

Zamawiający wskazał też, że z uwagi na powyższe przedłożony dokument gwarancji wadialnej nie ma charakteru bezwarunkowego oraz, że gwarancja ubezpieczeniowa nie zabezpiecza w całości interesu zamawiającego.

Jak wynika z ustalonego przez Krajową Izbę Odwoławczą stanu faktycznego zamawiający nie zakazał wprowadzenia do treści gwarancji wadialnej klauzuli, aby pisemne żądania zapłaty wadium było podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania zamawiającego i aby własnoręczność podpisu tych osób była poświadczona przez notariusza lub bank.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zakaz wprowadzania wymogów dotyczących sposobu przedstawienia żądania zapłaty wadium nie wynika z przepisów ustawy, jednak nie ma przeszkód w tym, aby zamawiający stawiał dodatkowe wymagania dotyczące sposobu przedstawienia żądania zapłaty, które ułatwią mu dochodzenie roszczenia z wypłaty wadium i oczywiście nie naruszą generalnej zasady jaką jest zasada równego traktowania wykonawców.

Jednak w przypadku, gdy zamawiający ogranicza wykonawcom swobodę dostępu do dowolnie wybranego produktu rynkowego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oczekując, że wykonawca wybierze podmiot, który nie będzie w sposób szczególny weryfikował tożsamości osób kierujących do niego wezwania do wypłaty wadium, to swoje oczekiwania w tym zakresie powinien w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przedstawić w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Tak, aby nie powstały wątpliwości, w jaki sposób będzie traktował konkretne postanowienia umowne.

Z treści SIWZ wynikało jedynie, że Zamawiający nie życzył sobie obowiązku składania żądania za pośrednictwem swojego banku, w celu weryfikacji podpisów. Tym samym treść SIWZ wskazywała na konkretny zakaz zamawiającego, który nie został zawarty w treści gwarancji przedłożonej przez odwołującego.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej wymóg poświadczenia podpisu na żądaniu zapłaty nie jest warunkiem w rozumieniu art. 89 k.c., gdyż w świetle tegoż przepisu warunek to zdarzenie przyszłe i niepewne, zaś forma pisemna z podpisami notarialne poświadczonymi to szczególna forma czynności prawnej art. 73 § 2 k.c., art. 751 k.c., czy art. 79 k.c. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że trudno jest przyjąć za zdarzenie niepewne wykonanie czynności poświadczenia własnoręcznego podpisu przez notariusza, czy bank skoro obowiązek dokonywania przez te podmioty takich czynności wynika z przepisów ustawy.

Co do kosztu sporządzenia tych czynności i jego wpływu na wysokość wadium, to w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej rację należy przyznać zamawiającemu, że jedynie forma gotówkowa nie generuje dodatkowych kosztów. Inne formy związane z kierowaniem żądania zapłaty jakieś koszty generować będą, czy to koszty przesłania, czy koszty uzyskania odpisu z KRS, dla wykazania umocowania osób podpisujących żądanie, czy koszty opłaty skarbowej od udzielonych pełnomocnictw, jeśli umocowanie osoby podpisującej nie wynika z dokumentów rejestrowych. To, że pomiędzy wadium w formie gotówkowej i innymi formami zachodzą różnice, jak choćby termin uzyskania wadium przez zamawiającego, przy gotówce zamawiający otrzyma wypłatę wadium praktycznie tego samego dnia realizując przelew, czy podejmując gotówkę z banku, natomiast przy gwarancjach czy poręczeniach musi oczekiwać na realizację wypłaty najczęściej od 14 do 30 dni, wykonawca przy gotówce najczęściej nie ponosi kosztów przekazania, a za gwarancję czy poręczenie musi zapłacić.

Mimo tych różnic ustawodawca postawił te formy na równi i nie przewidział obostrzeń dla formy innej niż gotówka. Tym samym w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej fakt, że zamawiający będzie musiał ponieść koszt przygotowania wezwania do zapłaty wadium w formie wynikającej z gwarancji wadialnej, w ocenie Izby nie powoduje, że zamawiający nie otrzyma wypłaty pełnej kwoty wadium. Biorąc powyższe pod uwagę Izba stanęła na stanowisku, że zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp przez przyjęcie, że wadium odwołującego zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

 

Wyrok z dnia 7 marca 2017 r., KIO 364/17


Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję