Czy gwarancja wadialna musi wyraźnie określać przypadki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wadium?

Czy gwarancja wadialna musi wyraźnie określać przypadki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wadium?

 

W sytuacji gdy następuje wniesienie wadium w formie pieniężnej, istnieje stan bezwzględnej pewności co do możliwości zatrzymania wadium w każdym z tych przypadków (jeżeli tylko wystąpi przesłanka zatrzymania wadium, zamawiający może w sposób niezależny, czy to od działań wykonawcy, czy podmiotu trzeciego, zrealizować swoje ustawowe prawo zatrzymania). Identyczny stan rzeczy - i to na moment upływu terminu składania ofert - musi zostać zachowany także przy innych, przewidzianych w przepisach Prawa zamówień publicznych, formach wnoszenia wadium.

Treść gwarancji i poręczeń powinna wyraźnie, jasno i konkretnie określać przypadki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wadium - tak, aby nie występowały wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności gwaranta lub poręczyciela ani żadne ryzyka mogące czynić niemożliwym zrealizowanie przez zamawiającego przysługującego mu prawa zatrzymania wadium. Dopiero wówczas można mówić o wniesieniu wadium, które skutecznie zabezpiecza ofertę. Spełnienie wymogów może nastąpić czy to poprzez odesłanie do właściwych przepisów, czy opisowo, jednak niezależnie od przyjętej metodyki składana gwarancja musi jednoznacznie określać zakres odpowiedzialności gwaranta, który to zakres (wyznaczający jednocześnie zakres uprawnień zamawiającego w relacji beneficjent - gwarant) musi pokrywać się ze wszystkimi przypadkami działań i zaniechań wykonawcy, które zostały uznane przez ustawodawcę za uprawniające do zatrzymania wadium.

Nieobjęcie zakresem gwarancji lub poręczenia okoliczności zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp, pociąga za sobą skutek w postaci uznania, że gwarancja lub poręczenie nie stanowi prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia uzyskania wadium, nie zabezpiecza w pełni interesów zamawiającego, co z kolei skutkuje odrzuceniem oferty wykonawcy.

Treść gwarancji lub poręczenia nie musi zatem zawierać cytowania w całości art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. Dopuszczalne jest odesłanie do tych przepisów, jak również możliwe jest odwołanie się do innego dokumentu, w którym zostały wskazane przesłanki zatrzymania wadium, jednakże odesłanie to musi mieć charakter jasny, czytelny i niebudzący wątpliwości (zob. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2013 r., X Ga 189/13 i wyrok z dnia 9 marca 2015 r., KIO 311/15).

W wyroku z dnia 11 lipca 2013 r., X Ga 189/13, Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał, że „wadium nie wniesione przed terminem składania ofert (art. 45 ust. 3 Pzp), w wysokości niższej niż wymagana (art. 45 ust. 4 Pzp), w formie nieprzewidzianej przez ustawę (art. 45 ust. 6 Pzp), nie zabezpieczające interesów zamawiającego w postaci możności uzyskania czy zatrzymania kwoty wadialnej we wszystkich okolicznościach jego przepadku (art. 46 ust. 4a–5 Pzp) oraz niezgodne z przepisami regulującymi wystawienie gwarancji bankowej powinno być zakwalifikowane jako brak prawidłowego wniesienia wadium, co stanowi w aktualnym stanie prawnym podstawę odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp)”.

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję