Przy wniesieniu wadium liczy się nie data, ale konkretna chwila (godzina, minuta), przy czym należy odróżnić fakt wniesienia wadium od udokumentowania jego wniesienia

W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu (art. 45 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp) wykonawca wpłaca na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp). 

Wniesienie wadium w pieniądzu jest skuteczne dopiero wtedy, gdy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego, a za skuteczne wniesienie wadium uważa się moment obciążenia rachunku Zamawiającego. Tym samym uznanie rachunku bankowego zamawiającego kwotą wadium należy uznać za skuteczne wniesienie wadium. Wadium musi być na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

W art. 45 ust. 7 ustawy Pzp ustawodawca posłużył się sformułowaniem „wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”, co w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nierozerwalnie związane jest z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku. Tym samym, dopiero odpowiednia kwota znajdująca się na rachunku zamawiającego tytułem wadium przesądza o jego wniesieniu, a skuteczne wniesienie wadium nastąpi wtedy, gdy kwota wadium na rachunku zamawiającego zostanie uznana przed upływem terminu składania ofert. Prawidłowość tej konstrukcji znajduje uzasadnienie w regulacjach ustawy - Prawo Bankowe, gdzie w sposób jednoznaczny wskazano, że polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego (art. 63 c ustawy - Prawo bankowe). Tym samym wykonanie przez wykonawcę dyspozycji dokonania polecenia przelewu nie może być utożsamiane z wpłaceniem przelewem na rachunek bankowy kwoty wadium.

Wydanie polecenia przelewu powoduje podjęcie ze strony banku określonych czynności mających na celu realizację wydanej dyspozycji na warunkach określonych w umowie rachunku bankowego. Sama dyspozycja nie jest zatem równoznaczna z dokonaniem wykonaniem wpłaty. 

W wyroku z dnia 21 maja 2010 r., IX Ca 297/10, Sąd Okręgowy w Olsztynie zwrócił uwagę, że: „zgodnie z utrwalonym orzecznictwem termin „wniesienie - zgodnie z art. 45 Pzp - oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego. Przy wniesieniu wadium liczy się nie data, ale konkretna chwila (godzina, minuta). Przy czym należy odróżnić fakt wniesienia wadium od udokumentowania jego wniesienia. Zamawiający winien mieć pewność, że wadium zostało wniesione w chwili otwarcia ofert, czyli, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu konta przez zamawiającego. Inaczej rzecz ujmując, należy stwierdzić, że słowo wniesienie oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego (por. wyrok z dnia 5 lutego 2008r., KIO/UZP 31/08, wyrok z dnia 5 lutego 2009r., KIO/UZP 113/09 i wyrok z dnia 12 listopada 2009r., KIO/UZP 1411/09).” 

W wyroku z dnia 26 lutego 2015 r., I Ca 235/14, Sąd Okręgowy w Elblągu również uznał, że: „Wniesienie wadium w pieniądzu jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego żądaną kwotą wadium (zob. wyroki (...): z dnia 19 marca 2008r., KIO/UZP (...); z dnia 8 stycznia 2010r., KIO/UZP (...); z dnia 13 września 2010r., KIO/UZP (...); z dnia 23 stycznia 2012r., KIO (...), www.uzp.gov.pl).” 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego termin składania ofert wyznaczony został na dzień 25 maja 2015 r., na godzinę 10:00., natomiast w oparciu o zgromadzony w kontroli materiał ustalić można w sposób niebudzący wątpliwości, że dokonano przelewu o godzinie 7:57., w dniu 25 maja 2015 r., jak również to, że kwota wadium została zaksięgowana na rachunku Zamawiającego o godzinie 12:10., w dniu 25 maja 2015 r. Z powyższego wynika, że z upływem terminu składania ofert - 25 maja 2015 r., o godzinie 10:00., na rachunku bankowym zamawiającego. 

Oznacza to, że wadium nie zostało wniesione.

 

Uchwała z dnia 1 lutego 2019 r., KIO/KD 8/19 
Źródło:  www.uzp.gov.pl 
 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję