Kiedy spełniony jest warunek bezwarunkowości gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ?

W postępowaniu wykonawca wniósł wadium przed upływem terminu składania ofer w postaci gwarancji bankowej. Zgodnie z treścią gwarancji bankowej, gwarant zobowiązał się w niej bezwarunkowo, nieodwołalnie i bezzwłocznie wypłacić kwotę wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego - beneficjenta gwarancji, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub art. 46 ust. 5 Pzp. Treść gwarancji zawierała natomiast tzw. klauzulę identyfikacyjną, zgodnie z którą pisemne żądanie zapłaty zamawiającego (beneficjenta) powinno być przesłane na adres gwaranta, za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek zamawiającego, celem potwierdzenia, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu zamawiającego.

Czy wadium zostało wniesione skutecznie ? Czy w takim przypadku kwota wadium musi stać się natychmiast wymagalna po postawieniu jej w stan wymagalności przez zamawiającego (przez złożenie stosownego, wskazanego w treści gwarancji, żądania zapłaty) ?

W wyroku z dnia 7 lipca 2014 r., KIO 1279/14, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że wykonawca prawidłowo zabezpieczył wadium, a „wynikające z treści gwarancji bankowej oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu banku do zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego kwoty wadium, wypełnia istotę gwarancji bankowej, określanej jako bezwarunkowa.”. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że kwestionowane postanowienia gwarancji w postaci klauzuli identyfikacyjnej, nie wywierały w odniesieniu do ważności i skuteczności złożonego wadium żadnych skutków prawnych, a ich zamieszczenie w treści gwarancji bankowej nie wpłynęło na skuteczność wniesienia wadium. 

Na uwagę zasługuje stwierdzenie Krajowej Izby Odwoławczej, że warunek bezwarunkowości gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej spełniony jest w przypadku, gdy zamawiający nie musi uzasadniać żądania zapłaty z tej gwarancji, tj. w przypadku, gdy wypłata kwoty wskazanej w gwarancji musi nastąpić na podstawie samego żądania wypłaty kwoty, skierowanego przez zamawiającego do gwaranta. Gwarancja straciłaby zatem przymiot bezwarunkowości w przypadku, gdyby żądanie zapłaty musiało być uzasadniane, a więc kiedy gwarant mógłby badać podstawy zasadności żądania zapłaty, skierowanego przez zamawiającego do gwaranta. 

Gwarancja złożona przez zamawiającego zawierała natomiast zobowiązanie wypłaty kwoty określonej w gwarancji jedynie na podstawie oświadczenia zamawiającego, że zaistniały okoliczności uzasadniające taką wypłatę, bez wskazywania, o jakie dokładnie okoliczności chodzi. Zawarcie w treści gwarancji bankowej dodatkowej klauzuli identyfikacyjnej nie prowadzi zatem do utraty przez gwarancję bankową charakteru gwarancji bezwarunkowej. Klauzula identyfikacyjna nie uniemożliwia bowiem zamawiającemu dochodzenia żądania wypłaty kwoty objętej gwarancją, ani też nie nakazuje uzasadniania dochodzonego roszczenia.

W wyroku KIO 1279/14, Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła jednocześnie stanowisko wyrażone w wyroku z 3 września 2013 r., KIO 2033/13, w którym stwierdzono, że „w orzecznictwie za ukształtowany należy uznać pogląd, iż każde wniesienie wadium do zamawiającego przed terminem składania ofert (art. 45 ust. 3 ustawy P.z.p.), w wymaganej wysokości (art. 45 ust. 4 ustawy P.z.p.), w formach w ustawie określonych (art. 45 ust. 6 ustawy P.z.p.), pokrywające i zabezpieczające interesy zamawiającego w postaci możliwości uzyskania/zatrzymania kwoty wadialnej w pełnym zakresie ustawą opisanym (art. 45 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p.), a także zgodne z odrębnymi przepisami regulującymi np. wystawianie gwarancji bankowych czy innych form wadialnych, winno być zakwalifikowane jako niedające podstaw do zastosowania przesłanki wykluczenia wykonawcy wskazanej w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy P.z.p. P.z.p. A contrario tylko wadium niezgodne z wyżej opisanymi wymaganiami, w szczególności wadium nie odnoszące się do wszystkich okoliczności jego przepadku, zakwalifikowane zostanie jako brak wniesienia (prawidłowego) wadium i tym samym stanowić będzie przesłankę wykluczenia wykonawcy (art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy P.z.p.). Inaczej, prawidłowo wniesione wadium, to takie, które zostało wniesione zgodnie z przepisami ustawy i które de facto i de iure zabezpiecza w pełni opisane w ustawie interesy zamawiającego, niezależnie od nieznajdujących oparcia w przepisach ustawy szczegółowych wymagań zamawiającego w tym zakresie wyrażonych w SIWZ, które mogą zostać zakwalifikowane najwyżej jako instrukcyjne.”.
 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję