Jaki termin na złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia może zamawiający wyznaczyć w zamówieniach na usługi społeczne?

Jaki termin na złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia może zamawiający wyznaczyć w zamówieniach na usługi społeczne?


Zamawiający postanowił w SIWZ, że przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia szeregu oświadczeń i dokumentów wskazanych w kolejnych podpunktach niniejszego postanowienia SIWZ.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający nie naruszył przepisów Pzp określając termin 3 dniowy na złożenie oświadczeń i dokumentów, ponieważ zakres żądanych przez zamawiającego dokumentów wynikał wprost z treści SIWZ. Były to dokumenty standardowo wymagane w tego rodzaju postępowaniach, które mogą być przygotowane przez wykonawcę wcześniej - np. na dzień składania ofert. Skompletowanie tych dokumentów zatem nie wymagało znacznego nakładu pracy.

Przepis art. 26 ust. 1 Pzp nie miał w tym przypadku bezpośredniego zastosowania. Odwołujący nie wykazał w żadnym stopniu zasadności twierdzenia, że określenie minimalnego terminu, w jakim Zamawiający nakazać może wybranemu wykonawcy przedłożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów w terminie nie krótszym niż 3 dni narusza zasadę proporcjonalności lub uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że w uzasadnionych okolicznościach wykonawca może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów, a zamawiający nie może odmówić uwzględnienia takiego wniosku, jeśli powołane okoliczności będą wiarygodne i obiektywne.

Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się z odwołującym, że termin należało wydłużyć do 10 dni ze względu na okres zimy i możliwe opady śniegu, co może utrudnić dostarczenie przesyłki z dokumentami do zamawiającego.

 

Wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r., KIO 2500/17

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję