Czy zmiana umowy zawartej w trybie art. 138o Pzp nie podlega rygorowi art. 144 ustawy Pzp?

Czy zmiana umowy zawartej w trybie art. 138o Pzp nie podlega rygorowi art. 144 ustawy Pzp?

 

Zmiana umowy zawartej w trybie art. 138o nie podlega rygorowi art. 144 Pzp.

Zamawiający jest jednak obowiązany udzielić zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp w sposób niedyskryminujący, dlatego zmiany zawartej umowy powinny być dokonywane w zakresie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu lub wzorze umowy.

Niedopuszczalne będą zatem zmiany istotne, których zamawiający nie podał w ogłoszeniu o zamówieniu lub wzorze umowy.

Za istotną zmianę należy uznać modyfikację pierwotnych warunków zamówienia na usługi społeczne, polegającą na wprowadzeniu zmian, które - gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia - umożliwiłyby dopuszczenie innych wykonawców niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni, lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty.

Umowy zawierane w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp mogą być uznane za sui generis umowy adhezyjne. Wynika to co do zasady, nie tyle z przewagi ekonomicznej jednej ze stron umowy (zamawiającego), co jest istotą umów adhezyjnych, tylko z faktu, że zamawiający działa w interesie publicznym. Podobnie jak w przypadku umów zawieranych z wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp, to zamawiający określa istotne warunki przyszłej umowy. Wykonawca podejmując decyzję o złożeniu oferty, uwzględniając ciężar narzucanych zobowiązań i wynikające z nich ryzyko, powinien natomiast odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy, kalkulując cenę ofertową.

O ile umowa nie będzie niezgodna z właściwościami stosunku prawnego, ustawą oraz zasadami współżycia społecznego, zamawiający ma prawo do jednostronnego ustalenia warunków umowy, które zabezpieczą jego interes w wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z jego uzasadnionymi potrzebami.

Zamawiający nie będzie również zobligowany do przewidzenia w przyszłej umowie kar umownych dla siebie samego.

Na podstawie art. 705 § 1 k.c. zamawiający (organizator postępowania) oraz wykonawca może żądać unieważnienia zawartej umowy, w wyniku przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 138o, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Zachowaniem sprzecznym z prawem w rozumieniu tego przepisu jest jedynie działanie pozostające w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami.

W orzecznictwie podkreśla się, że art. 705 § 1 k.c. wymaga dla jego zastosowania udowodnienia określonych w jego hipotezie okoliczności, które pozwalają na uwzględnienie żądania unieważnienia zawartej już umowy.

Artykuł 705 § 1 k.c. nie znajdzie zastosowania, gdy wprawdzie zachowanie strony umowy zawartej w wyniku postępowania, o którym mowa w art. 138o, jego uczestnika lub osoby trzeciej było sprzeczne z tymi przepisami, ale nie miało wpływu na wynik tego postępowania.

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję