Brak w SIWZ dokładnych parametrów równoważności urządzeń, a unieważnienie postępowania

Zgodnie z art. 99 ust. 5 NPzp przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 6 NPzp).

W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, iż dla zastosowania art. 29 ust. 3 Pzp (art. 99 ust. 5 i 6 NPzp) nie jest wystarczające wskazanie urządzenia danego producenta z określeniem „lub równoważne", lecz należy dokładnie określić, co zamawiający uznaje za rozwiązanie równoważne. Niezbędne jest zatem wskazanie takich kryteriów równoważności, dzięki którym wykonawca i zamawiający w oparciu o metodę zerojedynkową będą w stanie ocenić, czy dane rozwiązanie spełnia istotne parametry wymagane przez zamawiającego i w konsekwencji stwierdzić, czy nosi przymiot urządzenia równoważnego. Ponadto, uznaje się, że jeżeli zamawiający wprawdzie dopuszcza urządzenia równoważne, niemniej takie, które jest całkowicie zgodne pod względem wszystkich parametrów i funkcjonalności z urządzeniem określonego producenta lub określonego modelu, to mamy do czynienia jedynie z równoważnością iluzoryczną, pozorną - takie zaś rozwiązanie jest na gruncie przepisów Pzp niedopuszczalne.

W postępowaniu doszło do sytuacji, w której jeden z wykonawców zaoferował urządzenie - w jego ocenie - równoważne, a pozostali urządzenia wskazane w SIWZ. W związku z czym Zamawiający - z uwagi na brak sformułowania w SIWZ dokładnych parametrów równoważności urządzeń - nie ma możliwości zweryfikowania równoważności zaoferowanych urządzeń, dokonania ich właściwej oceny, a w konsekwencji porównania ofert wykonawców.

Co więcej, Zamawiający nie ma, w zaistniałej sytuacji, możliwości przeprowadzenia żadnych testów kompatybilności omawianych urządzeń, wobec odwołania wniesionego w postępowaniu przez jednego z wykonawców, które musiało być przez Zamawiającego uwzględnione. W konsekwencji, również w fazie realizacji umowy, brak współpracy omawianych urządzeń, nie będzie mógł być brany pod uwagę jako kryterium odbioru realizacji przedmiotu zamówienia.

W rezultacie, brak możliwości zweryfikowania równoważności może prowadzić do nabycia przez Zamawiającego urządzeń niekompatybilnych z istniejącą siecią transmisyjną oraz nie spełniających podstawowych wymogów Zamawiającego związanych z ich wykorzystaniem w ramach modernizowanej sieci transmisyjnej.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 146 ust. 6 Pzp Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Nie budzi wątpliwości, iż niesformułowanie właściwych zasad równoważności, które uniemożliwia zbadanie złożonych ofert oraz ich porównanie, ma charakter takiego naruszenia przepisu ustawy, które może mieć wpływ na wynik postępowania.

W świetle powyższego, wobec popełnienia przez Zamawiającego błędu w opisie przedmiotu zamówienia polegającego na nieprawidłowym zastosowaniu art. 29 ust. 3 Pzp zasadne jest unieważnienie przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp w związku z art. 146 ust. 6 Pzp.

 

Wyrok z dnia 12 maja 2017 r., KIO 789/17
Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję