Czy przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp daje zamawiającemu wyłączne i arbitralnego uprawnienie do decydowania o tym, czy zwiększyć kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czy też nie?

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp nie daje zatem zamawiającemu wyłącznego i arbitralnego uprawnienia do decydowania o tym, czy zwiększyć kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czy też nie. Zamawiający obowiązany jest zbadać, czy istnieje obiektywna możliwość zwiększenia tej kwoty i dopiero wówczas, w przypadku, gdy wynik badania okaże się negatywny, podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania. Wszelkie czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, muszą być przeprowadzone także z poszanowaniem zasady przejrzystości.

Przestrzeganie tej zasady oznacza między innymi, że zamawiający jest obowiązany zapewnić wszystkim zainteresowanym wykonawcom odpowiedni dostęp do informacji o zamówieniu, należycie dokumentować wszystkie etapy postępowań oraz umożliwić śledzenie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oznacza to, że również w przypadku unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, wykonawcy muszą mieć możliwość zapoznania się z wszelkimi okolicznościami, mającymi wpływ na tego rodzaju czynność zamawiającego.

Wynika to z art. 93 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, albo którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Obowiązek podania uzasadnienia faktycznego i prawnego oznacza obowiązek podania wszystkich okoliczności faktycznych oraz podstawy prawnej unieważnienia postępowania, w tym przypadku na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje się, że wymóg podania uzasadnienia faktycznego i prawnego danej czynności zamawiającego służy m.in. temu, by wykonawca mógł ocenić zasadność czynności zamawiającego, przede wszystkim z uwagi na ewentualność skorzystania ze środków ochrony prawnej. Uzasadnienie musi zawierać wszelkie informacje, które pozwolą wykonawcy podjąć decyzję o zasadności wnoszenia środka odwoławczego (zob. wyrok z dnia 4 stycznia 2016 r., KIO 2702/15).

W przypadku unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowani, zamawiający musi przyczyny, dla których nie mógł zwiększyć kwoty, którą przeznaczył na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Opracowanie:  Zespół wPrzetargach

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję