Czy w razie wyboru oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp znajdują zastosowanie minimalne terminy wynikające z art. 94 ust. 1 Pzp?

Czy w razie wyboru oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp znajdują zastosowanie minimalne terminy wynikające z art. 94 ust. 1 Pzp?

 

W wyroku z dnia 9 marca 2017 r., KIO 338/17, Krajowa Izba Odwoławcza, odnosząc się do art. 94 ust. 3 Pzp, zwróciła uwagę, że: „Praktyka orzecznicza wypracowała w tym zakresie zasadne stanowisko, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się z chwilą udzielenia tego zamówienia, albo – w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a Pzp – z chwilą unieważnienia postępowania. Gdyby przyjąć, że wszczęte postępowanie kończy się wraz z wyborem oferty najkorzystniejszej, jak twierdził Zamawiający to dokonywanie np. ponownego wyboru na zasadach wynikających z art. 94 ust. 3 Pzp byłoby drugim rozstrzygnięciem raz wszczętego postępowania.

Nadto wątpliwym byłaby możliwość unieważnienia przez Zamawiającego już dokonanego wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż byłyby to czynności po wyborze najkorzystniejszej oferty. Nadto uznanie czynności Zamawiającego podjętych na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp za niemieszczące się w ramach prowadzonego przez niego postępowania powodowałoby niedopuszczalny brak jakiejkolwiek kontroli prawidłowości tych czynności w drodze wniesienia środków ochrony prawnej przez innego wykonawcę. W tym zakresie wskazać należy na orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczącego określania ram trwania postępowania wynikających z art. 2 pkt 7a Pzp.

W uchwale z 17 grudnia 2010 r. (sygn. akt III CZP 103/10) SN stwierdził, że „Postępowanie „o udzielenie zamówienia publicznego” na gruncie ustawy Pzp, zgodnie z treścią art. 2 ust. 7a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 stycznia 2010 r., da się zdefiniować jako ciąg czynności faktycznych i prawnych rozpoczynający się z chwilą ogłoszenia o zamówieniu, przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy. Przepis nie określa chwili zakończenia tego postępowania, ale treść ustawy nie pozostawia wątpliwości, że postępowanie to kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z powyższego wynika, że ramy czasowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego co do momentu w którym następuje zakończenie postępowania nie są jednoznaczne, szereg orzeczeń ustala ten termin na moment wyboru najkorzystniejszej oferty inne co wydaje się niewątpliwe to moment zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (…)””.

W przypadku wyboru oferty na podstawie art. 93 ust. 4 Pzp zamawiający nie żąda ponownego wniesienia wadium od wykonawcy, którego ofertę wybrano na podstawie tego przepisu.

W razie wyboru oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp znajdują zastosowanie minimalne terminy wynikające z art. 94 ust. 1 Pzp. Przepis art. 94 ust. 3 Pzp nie uprawnia zamawiającego do niezwłocznego zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych, gdyż oferta ta wpierw musi zostać wybrana przez zamawiającego. Dopuszczenie możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, po wyborze oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp, bez zachowania okresu standstill wynikającego z art. 94 ust. 1 Pzp, prowadziłoby do konsekwencji trudnych do zaakceptowania. W razie wniesienia odwołania od wyboru oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp nie znalazłby zastosowania wynikający z art. 183 ust. 1 Pzp zakaz zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Natomiast w przypadku uwzględnienia odwołania od tej czynności Krajowa Izba Odwoławcza mogłaby – na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 3 Pzp – tylko stwierdzić naruszenie art. 94 ust. 3 Pzp, jednocześnie uznając, że na podstawie tego przepisu umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w Prawie zamówień publicznych. Wybór oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp nie wyłącza zatem zastosowania art. 94 ust. 1 Pzp i nie stanowi odrębnej podstawy zawarcia umowy przed uwzględnieniem odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą (tak w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r., KIO 14/13).

W wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r., KIO 14/13, Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że „Z uwagi na przesłanki zastosowania art. 94 ust. 3 Pzp oczywiste jest, że o dokonanym w trybie tego przepisu wyborze musi być również zawiadomiony wykonawca, który według zamawiającego uchylił się od zawarcia umowy lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Okoliczność, że wobec braku powtórnego badania i oceny ofert nie ma potrzeby informowania przy tej okazji raz jeszcze o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni, lub których oferty zostały odrzucone – pozostaje bez wpływu na konieczność zachowania minimalnych terminów między uzewnętrznieniem dokonanego wyboru a podpisaniem umowy”.

 

Opracowanie:  Zespół conexis.pl

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję