Czy zmiana wysokości kar umownych jest zmianą istotną?

Czy zmiana wysokości kar umownych jest zmianą istotną?

 

To zależy od wielkości zmiany. I niekoniecznie będzie to wielkość wyrażona w procentach.

Zmianę wysokości kar umownych należy rozpatrywać na gruncie art. 144 ust. 1e pkt 2 lit. a Pzp, a nie w sposób ogólny.

Stwierdzenie, że każda zmiana wysokości kar umownych jest istotną i niedopuszczalną na gruncie art. 144 Pzp jest absurdalne.

Istoitny jest wpływ zmiany wysokości kar lub kary umownej na ubieganie się wykonawców o mudzielenie zamówienia (iczywi,scie tych wykonawców, którzy nie zdecydowali się ubiegać) lub złożenie innej oferty przez tych wykonawców, którzy zło.żylim ofertę w postępowaniu.

Zgodnie bowiem z art. art. 144 ust. 1e pkt 2 lit. a Pzp zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej, zmiana taka wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści.

Jeżeli zmiany wysokości kar umownych (zmniejszenie lub zwiększenie) będą takimi nowymi warunkami, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu nie wzięliby udziału inni wykonawcy lub nie przyjęto by oferty innej treści, będą to zmiany nieistotne i dopuszczalne. 

Przepis art. 144 ust. 1e pkt 2 lit. a) Pzp nawiązuje do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W wyroku z 19.06.2008 r., C-454/06, Presse-text Nachrichtenagentur, CURIA, Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że: „Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona«. Dopuszczalne zatem będą zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania” .

W wyroku C-454/06 Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że: „Podobnie zmiana zamówienia może zostać uznana za istotną, jeśli modyfikuje ona równowagę ekonomiczną umowy na korzyść usługodawcy w sposób nieprzewidziany w warunkach pierwotnego zamówienia”.

Do warunków, które spowodowałyby wzięcie lub możliwość wzięcia udziału innych wykonawców lub przyjęcia oferty innej treści należy zaliczyć istotne zmiany dotyczące m.in. opisu przedmiotu zamówienia (np. cech technicznych i jakościowych, wymagań funkcjonalnych, dopuszczalności stosowania rozwiązań równoważnych), zmiany wysokości kar umownych, sposobu i terminu wykonania zamówienia (np. zmiana liczby dni wyznaczonych na wykonanie zamówienia lub liczby dni na wykonanie poszczególnych etapów zamówienia), warunków płatności, okresu i warunków gwarancji. 

 

Józef Edmund Nowicki
 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję