Jaka jest różnica między umową o dzieło a umową o roboty budowlane ?

Umowa o roboty budowlane została zdefiniowana w art. 647 k.c., zgodnie z którym przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

W wyroku z dnia 12 października 2011 r., II CSK 63/11, LEX nr 1229546, Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że „Użyte w art. 647 K.c. pojęcie „obiektu” nie należy zawężać wyłącznie do pojęcia obiektu zdefiniowanego w art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane. (…). Możliwe jest jednak, co często w praktyce występuje, że przedmiotem umowy nie jest wykonanie całego obiektu budowlanego, lecz jego części, albo prac, których rezultatem nie jest wykonanie całego obiektu ani nawet jego dającej się wyodrębnić części, a które jednak składają się na wykonanie obiektu, stanowiąc część składową finalnego rezultatu.

Nie można więc uznać, że w umowie o roboty budowlane chodzi wyłącznie o wykonanie określonego obiektu budowlanego. Nie ma zatem przeszkód, aby przedmiotem umowy o roboty budowlane było wykonanie nie całego obiektu, lecz jego części.”. Należy zauważyć, że w art. 647 k.c. używa się określenia „obiekt”, podczas gdy w ustawie - Prawo budowlane - „obiekt budowlany”. Pojęcia te nie są tożsame.

Pojęcie „obiektu” użyte w art. 647 k.c. ma szersze znaczenie i obejmuje również budowę (wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego), a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane. 

Biorąc pod uwagę definicję umowy o roboty budowlane (art. 647 k.c.) podkreślenia wymaga to, że kryterium wyróżniającym umowę o roboty budowlane nie jest oznaczenie stron tej umowy (inwestor - wykonawca), a także nadanie jej przez strony nazwy - „umowa o roboty budowlane”, lecz rozmiar przedsięwzięcia, zastosowanie projektu, przekazanie terenu, odebranie obiektu i zapłata umówionego wynagrodzenia.

W definicji umowy o roboty budowlane nie chodzi o samo tylko wykonanie obiektu, lecz także o sposób wykonania - „zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej”. Umowa o roboty budowlane musi być wykonywana zgodnie z projektem budowlanym.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego powszechnie uznaje się, że o zakwalifikowaniu umowy jako umowy o roboty budowlane, o jakiej mowa w art. 647 k.c., decydują cechy przedmiotowe umowy. Jeżeli jej przedmiotem jest przedsięwzięcie o większych rozmiarach, zindywidualizowanych właściwościach fizycznych i użytkowych, a ponadto w umowie przewidziano wymóg projektowania i zindywidualizowany nadzór, to umowę należy kwalifikować jako umowę o roboty budowlane.

O ile przykładowo, przedmiotem umowy o dzieło umowy jest jego wykonanie (art. 627 k.c.), to w definicji umowy o roboty budowlane nie chodzi o samo tylko wykonanie obiektu, lecz także o sposób jego wykonania - „zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej”. 
 

Józef Edmund Nowicki

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję