Określenie przez zamawiającego różnych terminów związania ofertą

Okolicznością, która w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej uzasadniała zaistnienie ww. przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest określenie przez zamawiającego w ramach dokumentacji postępowania różnych terminów związania ofertą w powiązaniu z okolicznościami dotyczącymi aktualnego etapu postępowania. W konsekwencji powyższego doszło do sytuacji, w której w postępowaniu zostały złożony oferty zawierające różne terminy związania ofertą, tj. jeden z wykonawców złożył ofertę z 60-dniowym terminem związania ofertą, natomiast pozostali wykonawcy złożyli oferty z 30-dniowym terminem związania ofertą. 

Wprawdzie zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach Postępowania jeszcze w okresie, w którym 30-dniowy termin związania ofertą jeszcze nie upłynął, jednakże wykonawcy, którzy zadeklarowali ten termin w złożonych ofertach, nie byli nim już związani na dzień wniesienia, jak i w konsekwencji na dzień ogłoszenia orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy Pzp). 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że żaden z wykonawców, którzy zadeklarowali 30-dniowy termin związania ofertą nie dokonał w tym zakresie przedłużenia tego terminu w okresie jego trwania. Zaniechanie dokonania takiego przedłużenia rodzi istotne konsekwencje, albowiem oznacza, że termin związania ofertą przez ww. wykonawców w postępowaniu upłynął i nie będzie mógł już zostać przywrócony. 

Jak bowiem wskazuje się w odniesieniu do tej kwestii zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie, oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą jest skuteczne, gdy termin związania jeszcze nie upłynął. Ponadto, Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła poglądu prezentowanego przez zamawiającego, tj. że stosując zasady wykładni oświadczeń woli wynikające z regulacji Kodeksu cywilnego należało przyjąć, iż wszyscy wykonawcy zadeklarowali 60-dniowy termin związania ofertą. Skład orzekający zdecydowanie podzielił pogląd o konieczności dokonywania wykładni oświadczeń woli składanych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem reguł wynikających z art. 65 Kodeksu cywilnego, jednakże nie oznacza to, iż wykładni tej należy dokonywać wbrew literalnemu brzmieniu tych oświadczeń. Zmianę treści oświadczenia woli pod pozorem dokonania jego wykładni należy uznać za niedopuszczalną. 

Wprawdzie w treści formularzy ofertowych zawarte było odesłanie do odpowiednich postanowień SIWZ, jednakże wszyscy wykonawcy za wyjątkiem Odwołującego oświadczyli wprost, iż uważają się związani ofertą przez okres 30, a nie 60 dni. 

Jednocześnie Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że wykonawcy nie będący już związani ofertą mieliby możliwość nie udzielania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego czy w ogóle odmowy zawarcia umowy (bez negatywnych dla siebie konsekwencji), a takie prawo nie przysługiwałoby wykonawcy będącego w dalszym ciągu związanym złożoną ofertą. 

Ta nierówność przejawiałaby się w tym, że wykonawca związany złożoną ofertą musi zawrzeć umowę z zamawiającym, natomiast wykonawca nie związany swą ofertą takiego obowiązku nie ma i może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego wyłącznie na zasadzie dobrowolności, co nie mieści się w ramach prawnych przetargu nieograniczonego. Zaistniała wada postępowania była niemożliwa do usunięcia, ponieważ nie jest możliwe przywrócenie terminu związania ofertą, który już upłynął.

 

Wyrok z dnia 9 lipca 2018 r., KIO 1209/18
Źródło:  www.uzp.gov.pl 
 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję