Co powinien zrobić zamawiający, gdy są dwa różne terminy związania ofertą w SWZ i wzorze formularza oferty

W postępowaniu zamawiający popełnił błąd polegający na niezgodności sporządzonego wzoru formularza ofertowego z treścią SWZ.

W treści wzoru formularza oferty zamawiający wskazał, że termin związania ofertą upływa w dniu „19.12.2022 r.”, a w SWZ zamawiający określił termin związania ofertą na dzień 28.12.2022 r.

Wskazanie przez zamawiającego dwóch odmiennych dat związania ofertą skutkowało złożeniem przez wykonawców niespójnych oświadczeń co do terminu związania ofertą. Ta jednak niespójność była wynikiem czynności zmawiającego oraz informacji zwartych w dokumentach zamówienia.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, okoliczność ta nie świadczy w żaden sposób o niegodności ofert wykonawców z warunkami zamówienia i nie może skutkować odrzuceniem ofert na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Obaj bowiem wykonawcy złożyli dokumenty o treści wymaganej przez zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zamawiający nie wskazał w SWZ ani we wzorze formularza czy wykonawca może zmienić datę w oświadczeniu o terminie związania ofertą w Formularzu ofertowym, określoną przez zamawiającego. Zatem, wykonawcy składając formularze oferty postąpili zgodnie z instrukcjami zwartymi w SWZ, składając oświadczenie o treści sprecyzowanej przez Zamawiającego w formularzu oferty.

W wyroku z dnia 25 października 2022 r., KIO 2703/22 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że błędy popełnione przez zamawiającego w SWZ nie mogą powodować ujemnych konsekwencji dla wykonawców. To zamawiający przygotowuje SWZ, określa wymagany zakres dokumentów i oświadczeń.

Wykonawcy składając ofertę przedkładają oświadczenia o treści określonej i wymaganej przez zamawiającego. Trudno zatem penalizować czynności wykonawców wykonane zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, w okolicznościach sprawy, błąd popełniony przez zamawiającego w SWZ nie może skutkować odrzuceniem ofert Przystępujących, którzy składając oferty działali pod wpływem tego błędu.
W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, oferta złożona pod wpływem błędnego przeświadczenia wykonawcy powinna podlegać poprawie w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że formularz oferty stanowi treść oferty sensu stricte. Nie jest to jednak tożsame z brakiem możliwości dokonania poprawy treści tego formularza w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Wykonawcy skorzystali z dokumentów przygotowanych przez zamawiającego. Co istotne, obaj wykonawcy zabezpieczyli swoje oferty wadiami z terminem ważności pokrywającymi termin związania ofertą do 28.12.2022 r.
Ponadto obaj wykonawcy składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu oświadczyli, że składają oferty zgodnie z wymaganiami podanymi w SWZ i że oferty są opracowane dla kompletnego zakresu prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Jest to również okoliczność potwierdzająca, że wykonawcy zapoznali się z treścią SWZ i przygotowali swoje oferty zgadzając się z jej postanowieniami - w tym także z terminem związania ofertą do dnia 28.12.2022 r., a więc wyrazili wolę związania ofertą nie tylko do dnia 19 grudnia, ale również drugim terminem wynikającym z warunków zamówienia tj. 28.12.2022 r.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający miał prawo do poprawienia omyłek w treści ofert wykonawców na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, pomimo złożenia niespójnych oświadczeń co do terminu związania ofertą na skutek błędu zamawiającego w SWZ, obaj przystępujący wyrazili wolę związania swoją ofertą nie tylko do dnia 19.12.2022 r., ale również do dnia 28.12.2022 r.

 

Wyrok z dnia 25 października 2022 r., KIO 2703/22
 

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję