Art. 179 ust. 1 Pzp nie wymaga posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia na chwilę składania odwołania, ale dopuszcza możliwość posiadania tego interesu w przeszłości

Zgodnie z art. 179 ust. 1 Pzp odwołanie może złożyć wykonawca, uczestnik konkursu lub inny podmiot, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W postępowaniu Odwołujący bezspornie miał interes w uzyskaniu zamówienia. Składając ofertę, miał na celu zawarcie umowy na wykonanie zamówienia, za wykonanie którego przysługiwałoby mu określone wynagrodzenie.

Oferta Odwołującego została odrzucona, w ocenie Odwołującego, w oparciu o wadliwą podstawę prawną, z jednoczesnym pominięciem i niezastosowaniem przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 

Wskutek powyższego, Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego, opierając się na niewłaściwej podstawie prawnej oraz niezasadnie zatrzymał wadium. Podkreślenia wymaga fakt, że w orzecznictwie sporna jest kwestia, czy zatrzymanie wadium przez Zamawiającego podlega rozpoznaniu Izby, czy też kwestia ta należy do rozpoznania przez sądownictwo powszechne. Kwestią poruszoną przez Odwołującego w niniejszym postępowaniu nie jest jednak problematyka samego zatrzymania wadium, ale także kwestia, czy wadium to zostało wniesione prawidłowo. Prawidłowość wniesienia wadium jak najbardziej podlega rozpoznaniu przez Izbę, podobnie jak kwestia podstawy odrzucenia oferty Wykonawcy w przypadku braku zabezpieczenia oferty wadium (przewidziana w art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych). A te właśnie okoliczności legły u podstawy wniesionego odwołania.

Izba podziela stanowisko Odwołującego, że art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia na chwilę składania odwołania, ale dopuszcza możliwość posiadania tego interesu w przeszłości, co wynika z zawartego w tym przepisie stwierdzenia: ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia. Odwołujący na chwilę składania oferty w postępowaniu o udzielenie Zamówienia posiadał interes w uzyskaniu zamówienia.

Kolejną przesłanką, jaką wymienia omawiany przepis ustawy, jest możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W ocenie Odwołującego, naruszenie przepisów ustawy przez Zamawiającego doprowadziło do zatrzymania przez niego wadium (a właściwie kopii gwarancji bankowej), przez co Odwołującemu może grozić poniesienie znacznej szkody majątkowej w wysokości 1.000.000,00 złotych, stanowiącej kwotę wadium, w przypadku podjęcia przez Zamawiającego próby zaspokojenia się z tej wadliwej co do formy gwarancji, jaką złożył Odwołujący.

Zamawiający podnosił, że składając odwołanie Odwołujący nie zmierza do uzyskania zamówienia, ale podstawą odwołania jest kwestia odzyskania wadium. W ocenie Izby jednak, przesłanki określone w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały określone jednoznacznie. W niniejszym postępowaniu, jak wskazano powyżej, Odwołujący spełnia każdą z wymienionych w tym przepisie przesłanek i jako wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu, przysługuje mu prawo wniesienia odwołania. Tym bardziej, że jak wskazano powyżej, odwołanie dotyczy naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy i oparte jest na zarzutach wynikających z ustawy, rozpoznanie których leży w kognicji Izby.

Tym samym, w ocenie Izby, Odwołujący w chwili wniesienia odwołania posiadał interes w jego rozstrzygnięciu.
Zgodnie z treścią podstawowego dokumentu wadium: „zobowiązanie z tytułu niniejszego wadium wygasa w momencie zwrócenia nam przez Państwa lub stronę trzecią oryginału niniejszego wadium w celu jego zwolnienia, ale wygasa w każdym przypadku najpóźniej w dniu 15 lutego 2017 r. Wszelkie roszczenia o wypłatę spełniające powyższe warunki muszą zostać nam dostarczone w okresie ważności niniejszego wadium.” Z treści tego postanowienia, a w szczególności z wyrażenia "zwrócenia nam przez Państwa lub stronę trzecią oryginału niniejszego wadium" jednoznacznie wynika, że bank będący wystawcą wadium określił, że jego zobowiązanie wynikające z treści dokumentu wadium wygasa z chwilą przekazania bankowi oryginału wadium. Oznacza to, że jednym z elementów niezbędnych dla powstania zobowiązania banku z tytułu wadium, było przekazanie przez bank oryginału dokumentu wadium. Gdyby przekazanie takiego oryginału dokumentu wadium nie było niezbędne dla powstania zobowiązania banku, bezprzedmiotowy byłby zawarty w dokumencie wadium zapis o wygaśnięciu wadium na skutek zwrotu oryginału dokumentu wadium. Tym samym, powstanie zobowiązania banku z tytułu wadium jest immanentnie związane z przekazaniem oryginału wystawionego przez bank dokumentu wadium i posiadanie oryginału tego dokumentu daje pewność, że w okresie ważności wadium bank wykona swoje obowiązki wynikające z faktu wystawienia dokumentu wadium.

W świetle powyższych rozważań, Izba zauważa, że niesłusznie wadium zostało uznane za wniesione skutecznie przez Odwołującego.

Izba ocenia czynność Zamawiającego, polegającą na ocenie ważności, prawidłowości wniesienia wadium, na chwilę jego wniesienia. Wbrew twierdzeniu Zamawiającego wyrażonemu w odpowiedzi na odwołanie, obowiązkiem Zamawiającego jest weryfikacja prawidłowości złożonego wadium.

Na chwilę wniesienia wadium, Odwołujący do swojej oferty załączył dokument wadium jedynie w kopii. Tym samym, Zamawiający nie mógł mieć pewności, czy podstawowy dokument wadium (który w oryginale znajdował się w posiadaniu Odwołującego) nie został zwrócony do banku - wystawcy gwarancji bankowej. Zwrot tego dokumentu do banku ma podstawowe znaczenie, bowiem w chwili zwrotu oryginału dokumentu, wadium wygasało. Brak oryginału wadium powodował, że Zamawiający nie posiadał wiedzy, co się dzieje z wadium, a przede wszystkim, czy oferta jest prawidłowo zabezpieczona wadium. Posiadacz oryginału dokumentu wadium mógł bowiem bez wiedzy i woli Zamawiającego doprowadzić do wygaśnięcia wadium. Tym samym nieprzekazanie Zamawiającemu oryginału dokumentu wadium powodowało brak pewności, że oferta została należycie zabezpieczona wadium.

Odwołujący kwestionuje prawidłowość zabezpieczenia oferty wadium, a zatem prawidłowość wniesienia wadium. Należy rozważyć, czy w świetle złożonych dokumentów, oferta Odwołującego była prawidłowo zabezpieczona wadium na chwilę jej złożenia. W ocenie Izby brak jest podstaw do przyjęcia, że oferta Odwołującego była prawidłowo zabezpieczona wadium. Prawidłowe zabezpieczenie wadium polega na istnieniu po stronie Zamawiającego pewności, że w przypadkach określonych w ustawie, kwota wadium rzeczywiście zostanie Zamawiającemu wypłacona. W niniejszym postępowaniu Zamawiający takiej pewności nie miał, co wynika nie tylko z faktu, że otrzymał dokument wadium jedynie w kopii, ale także z faktu, że Zamawiający nie miał wpływu na to, co będzie się działo z oryginałem wadium i czy posiadacz oryginału tego dokumentu nie doprowadzi (poprzez zwrot dokumentu bankowi) do wygaśnięcia wadium. 

Co więcej, podobne zdanie wyraził Zamawiający w treści odpowiedzi na odwołanie: „Wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej wymaga dostarczenia dokumentu gwarancji zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Przekazanie kopii dokumentu gwarancji należy uznać za niewystraczające, gdyż nie zabezpiecza możliwości skorzystania z gwarancji przez uprawnionego.”

W trakcie rozprawy Zamawiający wskazywał, że po dniu złożenia odwołania, uzyskał w banku kwotę wadium. Należy jednak zauważyć, że nie podlega ocenie Izby okoliczność, czy Zamawiający rzeczywiście uzyskał z banku wypłatę wadium, a więc na to, co Zamawiającemu się udało lub nie udało, bo na to mogą mieć wpływ różne czynniki. Podstawą oceny jest okoliczność, czy dokumenty złożone do oferty dały Zamawiającemu absolutną pewność, co do możliwości zabezpieczenia się z kwoty wadium. W tym wypadku takiej pewności Zamawiający nie mógł mieć.

W konsekwencji Zamawiający zobowiązany był do odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Należy dodać, że skoro oferta Odwołującego nie została zabezpieczona wadium i jako taka powinna podlegać odrzuceniu, to bezpodstawne było wykluczenie Odwołującego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję