Ustawodawca nie precyzuje okresu, jaki potrzebny jest wykonawcom na wprowadzenie zmian w ofertach i o jaki powinien być przedłużony termin składania ofert, jednak okres ten musi być każdorazowo oceniony przez zamawiającego z uwzględnieniem rodzaju i zakresu dokonanej zmiany, a także jej wpływu na treść przygotowywanych ofert i ich wycenę

Ustawodawca nie precyzuje okresu, jaki potrzebny jest wykonawcom na wprowadzenie zmian w ofertach i o jaki powinien być przedłużony termin składania ofert, jednak okres ten musi być każdorazowo oceniony przez zamawiającego z uwzględnieniem rodzaju i zakresu dokonanej zmiany, a także jej wpływu na treść przygotowywanych ofert i ich wycenę

 

Zgodnie z art. 38 ust. 6 Pzp, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 1 Pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Dokonując analizy powyższych przepisów, należy zauważyć, że w art. 38 ust. 6 Pzp ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek przedłużenia terminu składania ofert w przypadku, gdy zamawiający dokona zmiany treści SIWZ (nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu) oraz zmiana ta jest tego rodzaju, że wymusza na wykonawcach wprowadzenie zmian w przygotowywanych ofertach, na co z kolei potrzebny jest dodatkowy czas. Ustawodawca nie precyzuje przy tym okresu, jaki potrzebny jest wykonawcom na wprowadzenie zmian w ofertach i o jaki powinien być przedłużony termin składania ofert. Okres ten musi być każdorazowo oceniony przez zamawiającego z uwzględnieniem m.in. rodzaju i zakresu dokonanej zmiany siwz, a także jej wpływu na treść przygotowywanych ofert i ich wycenę. 

W tym kontekście należy także zwrócić uwagę na zasadę wynikającą z art. 7 ust. 1 Pzp.

W świetle tej zasady termin składania ofert, w związku ze zmianą treści siwz, powinien być przedłużony przez zamawiającego o taki czas, który zapewni zachowanie w prowadzonym postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, przejrzystości i równego traktowania wykonawców.

Oznacza to, że okres, o jaki przedłużony zostaje termin składania ofert, powinien zapewniać, że wszyscy potencjalni wykonawcy będą dysponować wystarczającym czasem na dokonanie analizy zmian SIWZ, analizy ich wpływu na dotychczas przyjęte w ramach przygotowywanych ofert założenia, analizy zakresu koniecznych zmian w przygotowywanych ofertach, na dokonanie tych zmian oraz na dokonanie ponownej wyceny ofert.

Jednocześnie, zgodnie z ww. zasadą, przedłużony termin składania ofert musi być wystarczająco długi, aby nie faworyzować żadnego z wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienie.

 

Wyrok z dnia 16 lutego 2018 r., KIO 187/18

 Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Zobacz także:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia/roznica-pomiedzy-stosowaniem-art-38-ust-6-art-38-ust-4a-pzp-zmiana-terminu-skladania-ofert

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję