Czy adres zamawiającego to miejsce składania ofert?

W wyroku z dnia 20 marca 2015 r., KIO 432/15, Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła pogląd wyrażony w wyroku z dnia 29 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 855/08, w którym stwierdzono, że „Zamawiający błędnie przyjął, że dostarczenie oferty na adres Zamawiającego w terminie określonym oznacza, iż oświadczenie woli, jakim jest oferta, doszło do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.”

W wyroku KIO/UZP 855/08, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że ustawodawca w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp wyraźnie odróżnił adres zamawiającego od miejsca składania ofert. Zatem zamawiający posiada pełną dowolność w określeniu tego miejsca. Jednocześnie ustawodawca ściśle powiązał ze sobą miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Powyższe rozważania mają istotne znaczenie dla wykładni przepisu art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Dokonanie wykładni gramatycznej przedmiotowego przepisu stoi w sprzeczności z brzmieniem art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy Pzp oraz art. 86 ust. 2 i 4 ustawy Pzp. Zgodzić należy się z Zamawiającym, że oferta stanowi oświadczenie woli (art. 66 K.c.). Jednakże wbrew twierdzeniom zamawiającego, nie znajdzie tutaj zastosowania teoria oświadczenia woli, zgodnie z art. 61 K.c. Przepisy K.c. mają bowiem zastosowanie, zgodnie z art. 14 ustawy Pzp, do czynności podejmowanych w postępowaniu, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. Tymczasem, zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp określając miejsce i termin składania ofert, określa przez to jednocześnie, z jaką chwilą oświadczenie woli dojdzie do niego w sposób skuteczny. Zatem adresat oświadczenia woli może określić, w jakich warunkach będzie możliwe zapoznanie się z kierowanym oświadczeniem woli. Zamawiający wskazuje, że te warunki dotyczą terminu i miejsca. Tak więc zamawiający określając miejsce i termin składania ofert daje wyraz temu, że skutecznie można złożyć ofertę, dotrzymując tych konkretnych warunków i za to zamawiający ponosi odpowiedzialność.

Złożenie w sposób skuteczny oferty powoduje bowiem, że na zamawiającym ciąży obowiązek dokonania jej otwarcia, zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp i podjęcia dalszych czynności. Natomiast w przypadku, mimo skutecznego złożenia oferty (w warunkach określonych przez Zamawiającego), zaniechanie czynności otwarcia skutkuje, wobec braku możliwości powtórzenia tej czynności, koniecznością unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Reasumując, ustawodawca dał możliwość zamawiającemu zdecydowania o chwili złożenia oferty w sposób skuteczny (termin, miejsce).

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej trudno sobie wyobrazić, aby złożenie oferty w terminie na adres zamawiającego (niezależnie od wymagań zamawiającego w tym przedmiocie) gwarantowało skuteczne złożenie ofert. W warunkach chociażby rozbudowanej struktury zamawiającego, powierzenia przeprowadzenia postępowania własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej, złożenie oferty na adres zamawiającego może nie gwarantować skuteczności oświadczenia woli, jak i uniemożliwić dokonania publicznego otwarcia oferty w sposób, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy Pzp.

W badanym stanie faktycznym zamawiający określił, że ofertę należy złożyć do dnia 23 lipca 2008 r., do godz. 9:00, w sekretariacie na I piętrze przy Pl. Niepodległości 2 w K. Zamawiający wskazał więc, że powyższe gwarantuje, iż będzie mógł w sposób skuteczny zapoznać się z ofertą, biorąc pod uwagę termin otwarcia ofert. Skoro wykonawca nie dopełnił powyższych warunków, ponosi ujemne skutki swojego działania. Fakt, że wspomniany Wykonawca w sposób prawidłowy oznaczył adresata (jedynie z uchybieniem co do formy - część adresu poza polem adresowym) i zlecił wykonanie dostarczenia przesyłki, powoduje ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą dłużnika z tytułu nienależytego wykonania umowy. Natomiast okoliczność, iż oferta została odebrana przez pracownika zamawiającego nie powoduje przejścia zobowiązania do doręczenia oferty na zamawiającego.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że przez przyjęcie przesyłki pracownik zamawiającego nie staje się przecież dłużnikiem nadawcy. Należy zatem uznać, że oferta wykonawcy została złożona po terminie.
Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że dla wykładni przepisu art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, w szczególności dla zdefiniowania pojęcia „po terminie” istotne jest brzmienie przepisu art. 86 ust. 2 i 4 ustawy Pzp. Ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek publicznego otwarcia ofert i podania określonych informacji zawartych w tych ofertach. Obowiązek ten może być zrealizowany w sytuacji, gdy oferta nie tylko dotrze do zamawiającego, ale zostanie złożona w taki sposób, że na moment otwarcia ofert zamawiający mógł się z nią zapoznać.

Stąd, teoria oświadczenia woli z art. 61 K.c., która jest teorią dojścia (otrzymania) nie może mieć zastosowania w przedmiocie określenia chwili złożenia oferty.

 

Opracowanie:  Józef Edmund Nowicki

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję