Czy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia?

Czy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia?

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Jeżeli zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego udostępnił specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (zob. art. 37 ust. 2 Pzp), nie będzie obowiązany do przekazania wyjaśnień treści specyfikacji wykonawcom, w tym wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie.

Należy również zauważyć, że został uchylony art. 42 ust. 2 Pzp odnoszący się do trybu przetargu nieograniczonego, zgodnie z którym na wniosek wykonawcy zamawiający obowiązany był przekazać w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Jeżeli w trybie przetargu nieograniczonego – w aktualnym stanie prawnym -  zamawiający udostępnił specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (zob. art. 37 ust. 2 Pzp), nie będzie obowiązany do przekazania wyjaśnień treści specyfikacji żadnym wykonawcom, w tym również wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie. Zasada ta ma również zastosowanie do zmian treści SIWZ.

W tym zakresie nie może być żadnych wątpliwości.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy zamawiający prowadzi postępowanie np. w trybie zapytania o cenę. W trybie tym zamawiający wszczyna postępowanie zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5, a wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia. W trybie zapytania o cenę nie udostępnia się SIWZ na stronie internetowej, tylko przekazuje się wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

Jeżeli w trybie zapytania o cenę którykolwiek z wykonawców zaproszonych do złożenia oferty zwróci się z pytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, zamawiający będzie obowiązany przekazać wyjaśnienie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Analogicznie, gdy którykolwiek z wykonawców zaproszonych do złożenia oferty będzie żądać zmiany i zamawiający dokona zmiany lub zamawiający z własnej inicjatywy dokona zmiany treści SIWZ. Taki jest sens art. 38 ust. 2 i ust. 4 Pzp.

W opinii "CZY ODPOWIADAJĄC NA PYTANIA DO SIWZ  ZAMAWIAJĄCY MOŻE UDZIELIĆ BEZPOŚREDNIEJ ODPOWIEDZI PODMIOTOWI, KTÓRY SFORMUŁOWAŁ TO PYTANIE?" Urząd Zamówień Publicznych zwrócił  natomiast uwagę, że biorąc pod uwagę przytoczone przepisy należy uznać, iż z uprawnieniem wykonawcy do żądania od zamawiającego wyjaśnienia treści SIWZ skorelowany jest obowiązek zamawiającego do udzielenia wyjaśnień, z tym zastrzeżeniem, by wniosek oferenta wpłynął we wskazanym w ustawie terminie. Obowiązek ten należy uznać za spełniony, jeśli zamawiający rozwieje wątpliwości wykonawcy w aspekcie będącym przedmiotem wyjaśnień - co dzieje się w oparciu o art. 38 ust. 1 zd. drugie ustawy Pzp oraz gdy zamawiający zadośćuczyni dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy Pzp-treść zapytań wraz z odpowiedziami przekaże dodatkowo wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeśli SIWZ jest udostępniania na stronie internetowej, zamieści je na tej stronie internetowej.

Nie stanowi zatem naruszenia przepisów ustawy Pzp indywidualne przekazanie treści wyjaśnień bezpośrednio wykonawcom, którzy pytania te sformułowali. Biorąc natomiast pod uwagę wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasadę równego traktowania wszystkich wykonawców, wskazać należy, że zamawiający nie powinien promować niektórych z nich. A zatem, przekazanie zapytań wraz z wyjaśnieniami powinno nastąpić w tym samym momencie, jeśli chodzi o indywidualną odpowiedź wykonawcy, który zadał pytania, udostępnienia ich treści wykonawcom, którym zamawiający przekazał SIWZ oraz publikacji na stronie internetowej."

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję