Drugi termin do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny

 

Z regulacji art. 90 ust. 3 ustawy Pzp wynika, iż zamawiający obowiązany jest do odrzucenia na tej podstawie oferty nie tylko w sytuacji, gdy ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, iż oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, ale również w sytuacji nie udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień. Zdaniem Izby z drugim z wymienionych powyżej przypadków mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Skład orzekający podziela przy tym pogląd, zgodnie z którym złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone przez wykonawcę. Niewątpliwie w ustawie Prawo zamówień publicznych brak jest regulacji dotyczących instytucji przywrócenia terminu.

Zdaniem Izby powyższe związane jest z ogólnym założeniem, jakie powinno przyświecać wykładni przepisów tejże ustawy, wywodzonym z celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jakim jest efektywne i sprawne udzielenie zamówienia publicznego. Działanie zamawiających nakierowane jest nie tylko na uzyskanie świadczenia odpowiedniego pod względem jakości i ceny, ale również na możliwie szybkie zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku upływu terminu wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi na wezwanie zamawiający nie może pozostawać w niepewności wyrażającej się w oczekiwaniu na doręczenie przez wykonawcę wyjaśnień.

Gdyby przyjąć odmienne stanowisko, to należałoby odpowiedzieć na pytanie, jak długo zamawiający obowiązany byłby się wstrzymać z podjęciem następnym kroków w postępowaniu, w tym z podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty takiego wykonawcy oraz dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty. W związku z tym, iż zagadnienia te nie zostały uregulowane przez ustawodawcę, jak i mając na uwadze podstawowe zasady udzielania zamówień, należy zdaniem Izby uznać, iż przekroczenie wyznaczonego przez zamawiającego terminu na złożenie wyjaśnień należy traktować tak jak sytuację zaniechania złożenia tychże wyjaśnień przez wykonawcę.

W niniejszej sprawie Zamawiający wezwał Odwołującego pismem z dnia 23 stycznia 2018 r. do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty. W treści pisma Zamawiający wskazał termin złożenia wyjaśnień, tj. do 30 stycznia 2018 r. Wyjaśnienia stanowiące odpowiedź na ww. wezwanie zostały doręczone Zamawiającemu drogą email w dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 8:32, a zatem wyjaśnienia zostały złożone po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. W związku z powyższym decyzję Zamawiającego o odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 z związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp należy ocenić jako prawidłową i zgodną z przepisami ustawy Pzp.

Należy również zauważyć, iż nawet przyjęcie w ww. zakresie poglądu prezentowanego przez Odwołującego, nie zmieniłoby dokonanej oceny działania Zamawiającego. Zgodnie z poglądem Odwołującego istnieje możliwość poddania ocenie wyjaśnień złożonych po terminie, w przypadku gdy uchybienie terminu jest nieznaczne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawcy, który to dochował niezbędnych aktów staranności. Po pierwsze, Odwołujący uzasadniając zaistniałe opóźnienie i brak jego winy w spowodowaniu tego opóźnienia wskazał na mającą miejsce awarię techniczną. Temu twierdzeniu Odwołującego przeczy jednak treść dowodu przez niego złożonego wraz z odwołaniem, tj. zrzut ekranu oraz wyjaśnienia Odwołującego, z których wynika, iż w dniu 30 stycznia 2018 r. nie miała miejsca awaria techniczna, lecz odbywały się tego dnia u Odwołującego prace konserwacyjne, z powodu których musiał zostać wyłączony Internet. Istotą przeprowadzania prac konserwacyjnych jest ich wcześniejsze zaplanowanie, a wiedzę tą Odwołujący powinien był wykorzystać przy dokonaniu wyboru sposobu i czasu przesłania Zamawiającemu wyjaśnień.

Po drugie, rzeczą powszechnie stosowaną w procedurach zamówień publicznych, jak i przewidzianą w treści SIWZ obowiązującej w Postępowaniu, jest żądanie potwierdzenia otrzymania wiadomości przez drugą stroną, czego Odwołujący zaniechał.

Po trzecie, Odwołujący nie przedstawił żadnego dowodu potwierdzającego, iż w ogóle podjął próbę wysłania wyjaśnień drogą emailową w dniu 30 stycznia 2018 r. Dowód taki nie został złożony pomimo zarządzenia przez Izbę przerwy w rozprawie w celu umożliwienia Odwołującemu przedstawienie takiego dowodu.

Po czwarte, twierdzeniom Odwołującego o braku możliwości przesłania Zamawiającemu fax-u po godzinach jego urzędowania zaprzeczył sam Zamawiający.

Po piąte, Odwołujący w żaden sposób, aż do dnia złożenia odwołania nie próbował wyjaśnić Zamawiającemu zaistniałej sytuacji. Odwołujący przesłał Zamawiającemu odpowiedź na wezwanie następnego dnia rano, nie dołączając do niej żadnych wyjaśnień dotyczących zaistniałego opóźnienia. Powyższe okoliczności nakazują poważnie wątpić co do tego, czy Odwołujący w ogóle podjął próbę wysłania wiadomości w dniu 30 stycznia 2018 r., skoro przez tak długi okres czasu, a nadto wobec wniesienia środka ochrony prawnej, nie przedstawił podstawowego dowodu w tym zakresie, tj. potwierdzenia wysłania wiadomości email wraz z wyjaśnieniami w dniu 30 stycznia 2018 r. Z pewnością jednak, ww. okoliczności świadczą o niedochowaniu przez Odwołującego należytej staranności, jaka wymagana jest od wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wyrok z dnia 1 marca 2018 r., KIO 282/18

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję