Złożenie wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych

W orzecznictwie słusznie zwraca się uwagę, że problematyka samodzielnego złożenia i uzupełniania podmiotowych środków dowodowych oraz oceny jego skutków ma złożony charakter. Na przestrzeni kilku lat w orzecznictwie były prezentowane różne stanowiska.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej nie ukształtowała się jednolita linia orzecznicza dotycząca postępowania zamawiającego w przypadku samodzielnego złożenia wraz ofertą podmiotowych środków dowodowych. Przepisy art. 126 ust. 1 i art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wyraźnie bowiem wskazują na obowiązek wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych, wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

Z drugiej strony podkreślenia jednak wymaga, że przepisy ustawy Pzp nie zakazują wykonawcy nie tylko złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków, ale także złożenia wraz z ofertą wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W uchwale z dnia 27 lutego 2019 r., KIO/KD 13/19, Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do art. 26 ust. 1 Pzp2004 (aktualnie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp), uznała, że „Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 zd. 1 Pzp2004 zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp2004. Tym samym ustawodawca nadał obligatoryjny charakter wezwaniu wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów. Oznacza to, że w postępowaniach, w których zastosowanie ma art. 26 ust. 1 Pzp2004, substytutu wezwania nie może stanowić samodzielne uznanie przez zamawiającego, że wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu lub nie zachodzą względem niego podstawy wykluczenia, nawet w sytuacji, gdy zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty wymagane przez rozporządzenie, na skutek złożenia ich przez wykonawcę wraz z ofertą.” Krajowa Izba Odwoławcza powołując się na wyrok z dnia 25 stycznia 2017 r. KIO 103/17 zwróciła uwagę, że w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej dopuszcza się co najwyżej zastąpienie wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Pzp2004 wezwaniem do potwierdzenia aktualności dokumentów, które wykonawca złożył wraz z ofertą. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej za niedopuszczalne należy uznać zupełne zaniechanie wezwania wykonawcy do przekazania dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 1 Pzp2004 lub informacji pozwalających na weryfikację aktualności tych dokumentów po uznaniu oferty wykonawcy za najwyżej ocenioną. 

W wyroku z dnia 19 stycznia 2021 r., KIO 3464/20 skład orzekający uznał, że substytutu wezwania nie może stanowić samodzielne uznanie przez zamawiającego, że wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu lub nie zachodzą względem niego podstawy wykluczenia. Domniemanie takie nie może mieć miejsca nawet w sytuacji, gdy zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty wymagane przez rozporządzenie, na skutek złożenia ich przez wykonawcę wraz z ofertą. Zamawiający nie ma bowiem wiedzy, czy w okresie między złożeniem oferty a wyborem najkorzystniejszej oferty, w sytuacji podmiotowej wykonawcy nie nastąpiły zmiany, które skutkowałyby koniecznością wykluczenia wykonawcy z postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza dopuściła wyjątkowo zastąpienie wezwania do złożenia dokumentów wezwaniem do potwierdzenia aktualności dokumentów, które wykonawca złożył wraz z ofertą.

Dopuszczalność żądania potwierdzenia, że złożone wraz z ofertą podmiotowe środki dowodowe są nadal aktualne nie wynika z przepisów ustawy ani rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415). Po raz pierwszy pogląd o dopuszczalności żądania potwierdzenia, że złożone samodzielnie bez wezwania podmiotowe środki dowodowe są nadal aktualne, został wyrażony w wyroku z dnia 25 stycznia 2017 r. KIO 103/17. 

Podkreślenia wymaga, że nawet w sytuacji złożenia podmiotowych środków dowodowych bez wezwania wykonawcy, zamawiający może przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni (w trybie podstawowym) lub 10 dni (w przetargu nieograniczonym), aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. W przypadku złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych, które potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wezwanie wykonawcy do złożenia tych podmiotowych środków dowodowych może wydawać się nieuzasadnione chociażby ze względu na sprawność postępowania. 
 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję