Powierzenie wykonywania zastrzeżonych czynności i powierzenie pomocniczych działań zakupowych

Powierzenie wykonywania zastrzeżonych czynności i powierzenie pomocniczych działań zakupowych 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Pzp kierownik zamawiającego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis ten przyznaje kierownikowi zamawiającego uprawnienia do dokonywania wszelkich czynności związanych przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania.

Na podstawie art. 15 ust. 2 Pzp zamawiający może natomiast powierzyć pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. Podmioty takie będą działać w imieniu i na rzecz zamawiającego, jako jego pełnomocnicy. Pomocnicze działania zakupowe polegają na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych, w szczególności przez zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub zawieranie umów ramowych, doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań o udzielenie zamówienia, a także przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie ich, w imieniu i na rzecz zamawiającego (art. 15 ust. 4 Pzp).

Użyte w art. 15 ust. 2 pkt 4 Pzp sformułowanie „przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie ich, w imieniu i na rzecz zamawiającego” oznacza, że zamawiający może powierzyć własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej zarówno czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania, jak i tylko czynności związane z przygotowaniem albo tylko czynności związane z przeprowadzeniem postępowania.

Przykładem powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej będzie powierzenie osobie będącej brokerem ubezpieczeniowym (dalej jako „broker”)  czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadze¬niem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej zamawiającego. W takim przypadku broker w ramach wykonywanych czynności związanych z przygotowaniem postępowania może np. opracować specyfikację istotnych warunków zamówienia w zamówieniu na usługi ubezpieczeniowe i ustalić wartość takiego zamówienia. W ramach czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania broker może sporządzać wyjaśnienia treści SIWZ, badać oferty, oceniać oferty oraz oceniać, czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a także prowadzić protokół postępowania.

Jeżeli kierownik zamawiającego powierzy brokerowi dokonanie wszystkich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia, może nie powoływać komisji przetargowej, także w postępowaniu o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 zdanie drugie Pzp kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, jednak tylko pracownikom zamawiającego. Kierownik zamawiającego nie może zatem powierzyć brokerowi wykonywania czynności zastrzeżonych dla niego, ponieważ broker nie jest bowiem pracownikiem zamawiającego.

Broker może przedstawić kierownikowi zamawiającego propozycje odrzucenia oferty, wykluczenia z postępowania wykonawcy, wyboru oferty, unieważnienia postępowania. Nie może natomiast dokonać czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, np. decydować o odrzuceniu oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawcy, wyborze oferty, unieważnieniu postępowania.

Jeżeli broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Pzp. 

Jeżeli kierownik zamawiającego powierzył brokerowi dokonanie wszystkich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie decydował o odrzuceniu oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawcy, wyborze oferty, unieważnieniu postępowania, także składa oświadczenie  o którym mowa w art. 17 ust. 2 Pzp. W takim przypadku kierownik zamawiającego wykonuje czynności w postępowaniu.

Jeżeli zamawiający klasyczny zamierza powierzyć osobie trzeciej (np. brokerowi) przygo¬towanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, a całkowite szacunkowe wynagrodzenie osoby trzeciej, usta¬lone przez zamawiającego z należytą starannością, przekroczy wyrażoną w zło¬tych równowartość kwoty 30 000 euro, do wyboru osoby trzeciej stosuje się przepisy Pzp.

W wyroku z dnia 25 kwietnia 2013 r., KIO 827/13 i KIO 832/13, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „(…) fakt wspólnego prowadzenia postępowania na świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów dla kilku zamawia¬jących będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy tj. gminami, nawet w przypadku istnienia odrębności w przed¬miocie zamówienia czy w sposobie jego świadczenia na potrzeby konkretnej gmi¬ny, w ocenie Izby nie stanowi przeszkody dla skorzystania przez zamawiających z uprawnienia wynikającego z art. 16 ustawy. Izba nie podziela także poglądu, że udzielenie wspólnego zamówienia byłoby możliwe wyłącznie w oparciu o art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, z uwagi na odrębność w opisie przedmiotu zamówienia w od¬niesieniu do poszczególnych zamawiających tworzących grupę. W ocenie Izby art. 15 ust. 1 dotyczy obowiązków każdego zamawiającego, zaś ust. 2 i 3 doty¬czy możliwości powierzenia tych obowiązków własnej jednostce organizacyjnej lub pełnomocnikowi. Ponownie te przepisy nie zawierają nakazu ich stosowania z uwagi na określony rodzaj czy charakter postępowania, natomiast określają kom¬petencje zamawiającego i charakter prawny osób działających w jego imieniu, co więcej Izba stoi na stanowisku, że art. 15 ust. 2 i 3 ustawy może mieć zastosowa¬nie także w przypadku zamawiających wspólnie udzielających zamówień z uwagi na treść art. 16 ust. 5 ustawy. W ocenie Izby dopuszczalna jest bowiem sytuacja, w której zamawiający udzielający wspólnie zamówienia upoważnią wyznaczo¬nego przez siebie zamawiającego do udzielenia pełnomocnictwa osobie trzeciej np. podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się przygotowywaniem postępowań przetargowych w zakresie przygotowania i prowadzenia zamówienia. Odwołują¬cy wskazał, że za dopuszczalne uważa udzielenie jednej z gmin, jako podmiotowi trzeciemu pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań w ich imieniu, natomiast za niedopuszczalne uważał udzielenie wspólnego zamówienia. Izba nie podziela tego stanowiska”. 

W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z udzielaniem zamówień publicznych osoba niebędąca pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych, której na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zamawiający powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postę¬powania o udzielenie zamówienia publicznego, działająca jako pełnomocnik za¬mawiającego, podlega odpowiedzialności za to naruszenie, jeżeli zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub udzielane zamówienie publiczne jest finansowane ze środków publicznych (art. 4 ust. 2 uondf).

Powierzenie przez kierownika zamawiającego wykonywania zastrzeżonych czynności pracownikom zamawiającego musi mieć postać pisemnego upoważnienia, indywidualnie adresowanego dla danego pracownika z wymienieniem czynności związanych z przygotowaniem postępowania lub czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego to czynności o charakterze decyzyjnym, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania (np. zatwierdzenie propozycji komisji przetargowej wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wniosku o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia). 

Do ustawowych czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego należy zaliczyć również powołanie i odwołanie komisji przetargowej, określenie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej, w celu zapewnienia sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac, a także powołanie biegłych z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej. Czynnościami zastrzeżonymi dla kierownika zamawiającego będą czynności zatwierdzenia wartości zamówienia, wartości nagród w konkursie, powołania sądu konkursowego oraz dokonywania zmian w jego składzie, sprawowania nadzoru nad sądem konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami Pzp i regulaminem konkursu, zatwierdzenia regulaminu konkursu, unieważnienie konkursu, zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu
Do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego należy zaliczyć wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego (zatwierdzenie przygotowanego uzasadnienia faktycznego i prawnego wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, zamówienia z wolnej ręki, licytacji elektronicznej, partnerstwa innowacyjnego), w tym również wybór trybu przetargu nieograniczonego. Kierownik zamawiającego reprezentuje zamawiającego w postępowaniu odwoławczym oraz (chyba, że zostanie ustanowiony pełnomocnik) oraz postępowaniu skargowym, zatwierdza odpowiedź na odwołanie.

Ze względu na charakter tych czynności, do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego można zaliczyć zatwierdzenie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dokumentacji postępowania (np. zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, specyfikacji istotnych warunków zamówienia), udział w negocjacjach w trybie zamówienia wolnej ręki, wyrażenie zgody na zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, istotna zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu (art. 12a ust.2 Pzp), podjęcie decyzji o odrzuceniu ofert wstępnych, zatwierdzenie wynegocjowanych warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego należy zaliczyć prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli.

Kierownik zamawiającego, na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pisemnie informuje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku wniesienia odwołania kierownik zamawiającego decyduje o złożeniu do Krajowej Izby Odwoławczej wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy.

Kierownik zamawiającego decyduje o wszczęciu postępowania oraz ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów oraz udzielaniu zamówień objętych tym systemem, przeprowadzeniu postępowania w celu zawarcia umowy ramowej oraz udzielaniu zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową.

Do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego należy zaliczyć również podjęcie decyzji o wyborze oferty na podstawie art. 24aa ust. 2 i art. 94 ust. 3 Pzp.

Kierownik zamawiającego zatwierdza protokół postępowania o udzielanie zamówienia publicznego i protokół konkursu.
 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję