Prawo opcji w ogłoszeniu o zamówieniu?

Prawo opcji w ogłoszeniu o zamówieniu?

 

Niewątpliwie treść ogłoszenia powinna odpowiadać stanowi faktycznemu i powinna być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie słusznie wskazywał, iż skoro informacje dotyczące prawa opcji nie stanowią zgodnie z ustawą Pzp obligatoryjnego elementu ogłoszenia, to tych informacji nie powinno się prostować poprzez zmiany ogłoszenia. Pogląd ten prowadziłby do kuriozalnego stanu, w którym treść ogłoszenia mogłaby wprowadzać wykonawców w błąd.  

Ogłoszenie o zamówieniu ma na celu przyciągnięcie jak największej rzeszy wykonawców do złożenia oferty w danym postępowaniu. Zakres treści ogłoszeń jest w dużej mierze uregulowany przepisami prawa. Przy czym zamawiający są uprawnieni do podania w treści ogłoszeń także informacji fakultatywnych bądź innych informacji. Publikacja ogłoszeń stanowi obligatoryjny i jeden z najważniejszych elementów procedury zamówieniowej.   

Niezależnie od faktu czy dana informacja stanowi obligatoryjną czy fakultatywną treść ogłoszenia, zamawiający publikując daną informację biorą za nią odpowiedzialność. Ustawa Pzp w zasadzie nie przesądza, czy istotniejszym elementem postępowania jest ogłoszenie  o zamówieniu czy specyfikacja. Niemiej jednak z treści przepisów ustawy Pzp niewątpliwie wynika, iż treść tych dokumentów powinna być ze sobą zgodna. Oba te dokumenty stanowią najistotniejsze elementy procedury zamówieniowej i zamawiający do określania ich treści powinni przywiązywać należytą staranność. Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. Przepis ten nie różnicuje swojego zakresu stosowania od faktu czy dana informacja stanowi element obligatoryjny ogłoszenia czy też nie. W przepisie tym jest mowa o każdej zmianie ogłoszenia bez względu na jej charakter. A zatem, także w przypadku zmiany informacji fakultatywnej  a opublikowanej w ogłoszeniu, zamawiający są zobligowani do dokonania zmiany ogłoszenia. 

Nie można podzielić także argumentacji Zamawiającego, iż nie popełnił on naruszenia gdyż wykonawcy znali cały zakres zamówienia od samego początku gdyż „Wartość szacunkowa”, czy też „Termin” nie uległy zmianie. Zamawiający argumentował także, iż dokonując sprostowania ogłoszenia pouczył w specjalnej rubryce „informacje dodatkowe”, że „zmiany wynikają z zmiany treści SIWZ (IDW, OPZ, WU) oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców, cała dokumentacja jest zawarta na stronie Zamawiającego”. Zdaniem Izby, nie można dopuścić do zalegalizowania stanu występowania sprzeczności pomiędzy ogłoszeniem a specyfikacją, sytuacja takie prowadziłyby do konfliktów pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami. W przedmiotowej sprawie Zamawiający powinien był dokonując zmiany specyfikacji, dokonać także odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu, a jego zaniechanie stanowiło naruszenia art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp. 

Izba podziela także pogląd Prezesa UZP, iż charakter i skala ww. naruszenia wskazuje, iż naruszenie to nie miało wpływu na wynik postępowania, niemniej jednak wszystkie popełnione i stwierdzone naruszenia powinny zostać wskazane w informacji o wyniku kontroli.

 

Uchwała z dniua 15 lutego 2018 r., KIO/KU 5/18 

Źródło:  www.uzp.gov.pl
 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję