Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia upublicznione po terminie

W orzeczeniu z dnia 29 marca 2018 r., BDF1.4800.8.2018, Główna Komisja Orzekająca zwróciła uwagę, że „Mając jednak na uwadze literalną treść przepisu penalizującego zaniechanie związane z okolicznością nieprawidłowego zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp odnosi do niezamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, a nie jego nieterminowego zamieszczenia - pomimo że ustawodawca mógł sformułować dyspozycję przepisu jako, przykładowo, „niezamieszczenie lub nieterminowe zamieszczenie” albo „niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych zamieszczenie ogłoszenia” - co obejmowałoby swoim zakresem także jego nieterminowe zamieszczenie. Jako przepis o charakterze karnym, sankcyjnym art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp nie może być więc interpretowany rozszerzająco.”

Orzeczenie BDF1.4800.8.2018 dotyczy sytuacji, gdy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 68 dni po udzieleniu zamówienia.

W orzeczeniu BDF1.4800.8.2018, Główna Komisja Orzekająca zwróciła również uwagę, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a więc w trybie konkurencyjnym, i naruszenie to nie miało żadnego wpływu na wynik postępowania (krąg potencjalnych wykonawców). W ocenie Głównej Komisji Orzekającej, mając na uwadze ocenę zarzuconego obwinionej czynu, nie sposób mówić o naruszeniu zasad zamówień publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła w całej rozciągłości argumentację i uzasadnienie prawne zawarte w orzeczeniu z dnia 27 listopada 2017 r., BDF1.4800.90.2017, w którym wskazano, że „Również w swoim wcześniejszym brzmieniu przepis ten wskazywał, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych nieprzekazanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. (…) Art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp odnosi więc do niezamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, a nie jego nieterminowego zamieszczenia, pomimo że ustawodawca mógł sformułować dyspozycję przepisu jako, przykładowo, „niezamieszczenie lub nieterminowe zamieszczenie” albo „niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych zamieszczenie ogłoszenia” - co obejmowałoby swoim zakresem także jego nieterminowe zamieszczenie. Jako przepis o charakterze karnym, sankcyjnym art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp nie może być więc rozszerzany. Przy czym Główna Komisja Orzekająca podkreśla w tym miejscu, że powyższe stwierdzenie odnosi się do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) i to w trybie przetargowym oraz w zaistniałych okolicznościach sprawy.”

 

Analogiczne stanowisko zostało wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2019 r., V SA/Wa 1522/18.
 

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję