Co należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, w SEKCJI IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, w punkcie „IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT: [………] Waluta: [……….]”?

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 95 ust. 1 ustawy Pzp).

Wzór ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczanego w Biuletynie zamówień publicznych stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. poz. 1127 i Dz.U. z 2019 r. poz. 2469). 

Celem ogłoszenia o zamówieniu przede wszystkim jest upublicznienie informacji o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (zob. punkt „IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA) oraz cenie wybranej oferty (zob. punkt „IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM”).

Należy zauważyć, że punkt „IV.2) Całkowita wartość zamówienia”, w „SEKCJI IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA”, w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, odpowiada punktowi „II.6) Całkowita wartość zamówienia” w „SEKCJI II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA”, w ogłoszeniu o zamówieniu.

Nie sposób zatem przyjąć, że pojęcie „Całkowitej wartości zamówienia” występujące w punkcie „II.6) Całkowita wartość zamówienia”, w ogłoszeniu o zamówieniu, oznacza cenę wybranej oferty/wartości zawartej umowy.

Przeciwne rozumowanie prowadziłoby do niedorzeczności (as absurdum), ponieważ w chwili zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający musiałby znać cenę wybranej oferty/wartości zawartej umowy.

Podkreślenia wymaga również, że na gruncie ustawy Pzp pojęcie wartości zamówienia ma inne znaczenie, niż pojęcie ceny oferty (ceny wybranej oferty). 

Problematyka „wartości zamówienia” została uregulowana w art. 32-35 ustawy Pzp.

Pojęcie ceny zostało natomiast „zdefiniowane” w art. 2 pkt 1 ustawy Pzp, poprzez odesłanie do definicji legalnej ceny określonej w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

Nie sposób zatem przyjąć, że racjonalny prawodawca w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, różnym pojęciom („Całkowita wartość zamówienia” i „Cena wybranej oferty/Wartości zawartej umowy”) nadał takie samo określenie (znaczenie).

Na takie rozumowanie wskazują także:

  1. treść przypisu 5 w pozycji „IV.2) Całkowita wartość zamówienia”, w sekcji „IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” - „W przypadku części zamówienia podać wartość zamówienia dla poszczególnych części”,
  2. treść przypisu 7 w pozycji „IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM” - „W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty/zawartej umowy przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia”.

Warto również zauważyć, że zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. 

Pojęciu „WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY” użytemu w punkcie „IV.6)”, w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, co do zasady odpowiada pojęcie „wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie”, występujące w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Pzp.

Błędne wypełnienie „IV.2) Całkowita wartość zamówienia”, w „SEKCJI IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA”, w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, nie rodzi żadnych negatywnych skutków prawnych, w tym nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W trybie przetargu nieograniczonego zamawiający jest wprawdzie obowiązany zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jednak to ogłoszenie ma walor tylko informacyjny.

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję