Co zrobić, gdy wykonawca milczy po zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki?

Nie ulega wątpliwości, że w świetle art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp odrzuceniu podlega oferta, która zawierała inne niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, które zamawiający poprawił samodzielnie i co do których wykonawca w ciągu trzech dni od zawiadomienia nie zgodził się na ich poprawienie.

Z powyższego wynika, że żaden z przepisów ustawy Pzp wprost nie wspomina o potrzebie czynnego ustosunkowania się przez wykonawcę do zawiadomienia o dokonaniu poprawek dotyczących niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, by oferta nie podlegała odrzuceniu.

Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp przewiduje jedynie przesłankę do odrzucenia oferty, gdy wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

W każdej innej sytuacji aniżeli „nie wyrażenie zgody” przez wykonawcę, oferta nie podlega odrzuceniu. 

Oferta nie podlega zatem odrzuceniu w razie czynnej akceptacji dokonanej poprawki, poprzez wyrażenie zgody jak i bezczynności wykonawcy wobec zawiadomienia zamawiającego o poprawieniu jego oferty. 

Wniosek zdaje się także potwierdzać uzasadnienie projektu zmian do ustawy Pzp, mocą której wprowadzono obecne brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, gdzie nawiązano jedynie do „nie zgodzenia się” na poprawienie omyłek podlegających poprawieniu przez zamawiającego jako reakcji wykonawcy na dokonanie poprawek 

Nawet jeżeli w zawiadomieniu o poprawieniu omyłek zawarto prośbę o wyrażenie zgody na poprawienie omyłek, to z uwagi na brak uregulowań w ustawie Pzp  terminu na fakultatywne wyrażenie zgody, przesłanie zgody po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie mogło spowodować odrzucenia oferty takiego wykonawcy. 

Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp daje wykonawcy możliwość czynnego działania, w przypadku, kiedy ten nie zgadza się na dokonaną poprawę. 

Odsyłam do: wyroków Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2009 r., KIO/UZP 293/09 i 294/09; z dnia 7 września 2009 r., KIO 1094/09; z dnia 30 marca 2010 r.,  KIO/UZP 232/10; z dnia 8 września 2010 r., KIO 1841/10; z dnia 10 marca 2011 r., KIO 365/11; z dnia 14 kwietnia 2011 r., KIO 689/11; z dnia 17 maja 2012 r., KIO 915/12. 

Kilkanaście innych pomijam.

W wyrokach tych uznano, że w świetle brzmienia obowiązujących przepisów ustawy Pzp, oferta wykonawcy, który nie zareagował lub zareagował zbyt późno na dokonanie przez zamawiającego poprawek jego oferty nie podlega odrzuceniu.

Przepisy ustawy Pzp nie wymagają od wykonawcy żadnej reakcji (oświadczenia woli) po to, by poprawiona oferta ostała się w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.

 

Pozdrawiam
Józef Edmund Nowicki
 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję