Wystarczy lakoniczna odpowiedź na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, by skutecznie odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp

Wystarczy lakoniczna odpowiedź na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, by skutecznie odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp

 

Zamawiający zwrócił się do Odwołującego z wezwaniem do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, wskazując, że oczekuje ,,wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie okoliczność, o których mowa w przywołanym przepisie ustawy Prawa zamówień publicznych [art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych], a także sposobu kalkulacji pozycji asortymentowych wskazanych w formularzu cenowym według Załącznika nr 2 do SIWZ [….], ze szczególnym uwzględnieniem ilości zaoferowanych odczynników, kalibratorów, materiałów pomocniczych i części zużywalnych” (pismo Zamawiającego z dnia 11 stycznia 2018 r.).

Odwołujący udzielił odpowiedzi, podając, że zaoferowana przez niego cena jest ceną realną i rynkową. Przywołał orzecznictwo definiujące rażąco niską cenę. Podał, że wykorzysta wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zespołu pracowników oraz sprawdzone rozwiązania technologiczne. Oświadczył, że zaoferował analizatory, które są sprawdzonym rozwiązaniem, ich produkcja stale rośnie, co ,,w efekcie przekłada się na spodek kosztów produkcji jednego analizatora. Analogicznie przedstawia się kwestia kosztów odczynników, które istotnie obniżyły się w efekcie wzrostu skali ich produkcji, jak również konsolidacji fabryk, w których są one wytwarzane”. Oświadczył, że przestrzega przepisów prawa pracy i zoptymalizował koszty transportu. Do wyjaśnień załączył plik faktur bez opisu, jak się mają złożone dokumenty do wyjaśnień (pismo Odwołującego z 16 stycznia 2018.r).

Oceniając tak ustalony stan faktyczny, Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 5 marca 2018 r., KIO 254/18, stwierdziła, że odwołanie należy oddalić. 

Po pierwsze, już sama lakoniczna odpowiedź na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, która w żaden sposób nie korespondowała z wezwaniem (Zamawiający pytał o szczegółowe kwestie, na które nie udzielono odpowiedzi), uprawniała Zamawiającego do odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp.

Po drugie, zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp, ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, ciążył na Odwołującym, a Odwołujący ciężarowi temu nie podołał. Odwołujący w odwołaniu wywodził, że w sytuacji, gdy cena oferty nie odbiega od wartości ustalonej przez Zamawiającego, ale różni się w sposób rażący od innych cen, Zamawiający powinien w pierwszej kolejności przeanalizować, czy przyjęta przez niego wartość zamówienia (powiększona o podatek VAT) była określona z należytą starannością.

Odwołujący podnosił, że jeżeli okaże się, że tak określona wartość została ustalona z nienależytą starannością Zamawiający nie powinien jej brać pod uwagę jako punktu odniesienia dla kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej.

Odwołujący jednak nie podejmował żadnych prób udowodnienia, że Zamawiający błędnie oszacował wartość zamówienia.  

 

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję