Zmiana nazwy oferowanego urządzenia

Zmiana nazwy oferowanego urządzenia

 

Odwołujący złożył we właściwym terminie ofertę, w której zaoferował dostarczenie urządzenia myjącego STR-130 producenta W.  

Następnie odwołujący w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego potwierdził zaoferowanie tego urządzenia.

Wreszcie odwołujący dostarczył do zamawiającego oświadczenie o zaoferowaniu urządzenia STR-130 Energy producenta W. Tym samym odwołujący wskazał na inny przedmiot zamówienia i gdyby zamawiający przyjął to oświadczenie wpłynęłoby to na zmianę oferty odwołującego, co zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp (a contrario) jest niedopuszczalne.

Art. 84 ust. 1 Pzp brzmi „Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę”. Ponadto sam zamawiający nie może dokonać takiej zmiany w ofercie, gdyż nie dozwala tego art. 87 ust. 1 zdanie drugie Pzp. Przepis ten brzmi „Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści”.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że przepis art. 87 ust. 1a Pzp dotyczy trybu dialogu konkurencyjnego, a więc innego trybu udzielenia zamówienia niż zastosowany w rozpoznawanym postępowaniu. Natomiast art. 87 ust. 2 Pzp dotyczy również innej sytuacji - możliwości dokonania poprawy oczywistych omyłek pisarskich (art. 87 ust. 2 pkt 1 Pzp), oczywistych omyłek rachunkowych (art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp) i innych omyłek, ale niepowodujących istotnych zmian w treści oferty (art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp).

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej rozszerzenie nazwy przedmiotu oferty nie może być potraktowane jako oczywista omyłka pisarska ani inna omyłka, gdyż zmiana powodowałaby istotną zmianę w treści oferty. Również nie można byłoby zakwalifikować rozszerzenia nazwy przedmiotu oferty jako poprawienia omyłki rachunkowej.

Ponadto odwołujący w żaden sposób nie wykazał, że odwołujący zamierzał pierwotnie zaoferować właśnie zmywarkę STR-130 Energy, a dopiero wprowadził nową nazwę do oświadczenia złożonego zamawiającemu. Dokument ten należałoby uwzględnić, gdyby został wniesiony zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert w formie przewidzianej w art. 84 ust. 1 Pzp, ale w rozpoznawanym przypadku oświadczenie zostało złożone daleko po upływie terminu składania ofert. Dlatego deklaracja taka nie może być wzięta pod uwagę przez zamawiającego jako zmiana oferty, rozszerzenie nazwy przedmiotu oferty aby oferta mogła spełniać wymagania zamawiającego i aby treść oferty mogła odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Także odwołujący nie wykazał, że zaoferowanie urządzenia SRT-130, które odwołujący zaproponował w ofercie, można uznać jako zaoferowanie urządzenia STR-130 Energy, które jest wyposażone w system odzyskiwania ciepła i komorę suszenia, wymagane w specyfikacji. Urządzenie bez rozszerzenia nazwy o składnik Energy nie spełnia wymogów SIWZ.

W związku z tym Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zamawiający musiał po badaniu oferty odwołującego uznać, że treść tej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp odrzucić tę ofertę.

 

Wyrok z dnia 16 grudnia 2016 r., KIO 2234/16

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję