W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego zamawiający może żądać złożenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertą, jeżeli …

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego zamawiający może żądać złożenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertą, jeżeli …

 

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy, ponieważ wykonawca nie złożył kosztorysu ofertowego dla zakresu robót określonego w części „A” dotyczącego wynagrodzenia ryczałtowego, mimo że zamawiający wymagał jego dołączenia zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający stwierdził, iż pomimo tego, że na etapie badania oferty kosztorys ofertowy przy wynagrodzeniu ryczałtowym ma za zadanie potwierdzać prawidłowość dokonanej wyceny robót budowlanych oraz zgodność oferowanych robót z treścią s.i.w.z., co nadaje mu jedynie walor pomocniczy, to w przypadku wyraźnego żądania jego dołączenia do oferty zawartego w s.i.w.z., zamawiający nie miał możliwości zignorowania jego braku i odstąpienia od żądania jego złożenia w stosunku do niektórych wykonawców. Takie postępowanie narażałoby zamawiającego na zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p.

Zamawiający podniósł, że przy wynagrodzeniu ryczałtowym brak dołączenia do oferty wymaganego kosztorysu z reguły nie skutkuje odrzuceniem oferty. Wszystko jednak zależy od treści SIWZ i roli, jaka została w niej przewidziana dla kosztorysu. Zamawiający w postępowaniu zawarł w projekcie umowy postanowienia, które przypisywały kosztorysowi załączonemu do oferty kluczowe znaczenie przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia częściowego.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że brak wymaganego przez zamawiającego kosztorysu, stanowi niezgodność polegającą na sporządzeniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ, co uzasadnia odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że zamawiający uprawniony był do żądania od wykonawców złożenia kosztorysu niezależnie od tego, że umówione przez strony wynagrodzenie miało być wynagrodzeniem ryczałtowym. W opozycji do takiego żądania nie stoi bowiem żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisy Pzp, ani Kodeksu cywilnego.

Ponadto z treści SIWZ wynikało, że kosztorys ofertowy dla części rozliczanej ryczałtowo nie miał jedynie charakteru informacyjnego, jak jest to zwykle przyjmowane przy tego typu rozliczeniu, lecz miał konkretne znaczenie dla realizacji zamówienia.

A zatem uznać należy, iż odwołujący, decydując się na złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu, winien był respektować ustalone przez zamawiającego zasady i złożyć wszystkie wymagane dokumenty, w tym również wymagany kosztorys.

Z kolei zamawiający, który zobligowany jest egzekwować od wykonawców dostosowanie się do warunków przetargu, nie może odstąpić od tego obowiązku wobec niektórych z wykonawców, uznając, iż brak wymaganego dokumentu nie stanowi uchybienia postanowieniom SIWZ.

 

Zob. wyrok z dnia 4 stycznia 2016 r., KIO 2702/15; KIO 2724/15

 

Opracowanie: Zespół conexis.pl

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję