Czy oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, z uwagi na brak wskazania w trzech pozycjach nazwy producenta i dystrybutora oferowanych materiałów eksploatacyjnych o charakterze równoważnym?

Czy oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, z uwagi na brak wskazania w trzech pozycjach nazwy producenta i dystrybutora oferowanych materiałów eksploatacyjnych o charakterze równoważnym?

 

W wyroku z dnia 14 czerwca 2018 r., KIO 1065/18, Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do kwestii, czy oferta Odwołującego podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, z uwagi na brak wskazania w pozycjach 51, 108 i 110 nazwy producenta i dystrybutora oferowanych materiałów eksploatacyjnych o charakterze równoważnym, czy też brak wskazania tych informacji podlegał uzupełnieniu w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, czego Zamawiający bezpodstawnie zaniechał. 

W ocenie Krajowej Izby Odwołwczej w rozpoznawanej sprawie, nie zachodziła żadna z przesłanek wymienionych w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.

Nie można bowiem uznać, że niepodanie przez Odwołującego w wymaganych pozycjach kolumny numer 5 Formularza cenowego, tj. w pozycji 51, 108 oraz 110 informacji wymaganych przez Zamawiającego, wyraźnie wskazanych postanowieniami SIWZ, nosiło walor omyłki.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej podanie przez Odwołującego w ww. pozycjach oznaczenia odpowiednio KHL 39A, KSL-2250 oraz KSL-3050x, bez podania producenta/dystrybutora oferowanych przez Odwołującego materiałów równoważnych nie tylko uniemożliwiało Zamawiającemu weryfikację treści oferty pod względem zgodności z wymaganiami SIWZ, ale przede wszystkim uniemożliwiało Zamawiającemu identyfikację zaoferowanych produktów, co z kolei uniemożliwiało mu ocenę, czy zaoferowane przez Odwołującego w tych pozycjach produkty spełniały wymóg równoważności. Powyższe więc w ocenie składu orzekającego stanowiło nieusuwalny w żadnym trybie dopuszczonym ustawą Pzp - brak oferty i wystarczającą podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej powyższe braki w ofercie nie mogły również zostać potraktowane jako omyłka z tego względu, iż z omyłką mamy do czynienia w sytuacji, gdy zamawiający może dokonać jej poprawienia samodzielnie, bez udziału wykonawcy. Istotne jest, aby przy ocenie omyłkowej treści oferty nie ulegało żadnej wątpliwości, że faktycznie treść ta stanowi omyłkę (a więc zawarcie określonej treści nie było zamiarem wykonawcy). Ponadto istotne jest, aby nie ulegało wątpliwości jaka treść - w miejsce treści omyłkowej - powinna znaleźć się w ofercie. Z treści oferty powinien wynikać zamiar złożenia przez wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami specyfikacji, a jednocześnie zamawiający powinien posiadać wszelkie dane niezbędne do dokonania poprawienia omyłki w sposób jednoznacznie zgodny z intencją wykonawcy składającego ofertę. W postępowniu, którego dotyczy wyrok KIO 1065/18 taka sytuacja nie wystąpiła. Zamawiający nie miał żadnej możliwości ustalenia na podstawie wpisanych przez Odwołującego symboli, kto jest producentem i dystrybutorem lub jakiej marki jest oferowany materiał eksploatacyjny. Powyższe nie wynikało również w żaden sposób ze złożonej przez Odwołującego oferty, co znalazło potwierdzenie w złożonych przez Odwołującego wyjaśnieniach już po otwarciu ofert, w których dopiero wtedy Odwołujący podał, iż producentem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych w poz. 51, 108 i 110 jest firma A sp. z o.o., sp. k. 

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, okoliczność, iż zamawiający na skutek udzielonych mu przez Odwołującego wyjaśnień zdobył wiedzę odnośnie tego, kto jest producentem i dystrybutorem tych materiałów, a w konsekwencji dowiedział się w jaki sposób powinien tę omyłkę poprawić, nie zmienia tego, że Odwołujący dokonał zmiany treści oferty po otwarciu ofert. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwrócila również uwagę, że wyjaśnianie treści oferty nie może skutkować wprowadzaniem przez Zamawiającego do oferty nowych, zmienionych danych, które mają wpływ na ocenę ofert. Treść oferty musi być jednoznacznie i w całości sprecyzowana, w celu możliwości poddania jej weryfikacji pod względem jej zgodności z treścią SIWZ. Krajowa Izba Odwoławcza stoi na stanowisku, iż dopuszczalne jest poprawianie i wyjaśnianie znajdujących się w ofercie omyłek tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy dane te są wskazane w ofercie, jednakże doszło do pewnych błędów w ich pisowni, we wskazaniu ilości bądź np. sformułowania zawarte w ofercie są niejasne lub budzą wątpliwości Zamawiającego. Niedopuszczalne jest natomiast poprawianie, lub uzupełnianie elementów oferty, których w ogóle w ofercie - do terminu składania ofert - nie zamieszczono. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że wbrew stanowisku Odwołującego, informacje, których w jego ofercie zabrakło miały istotny wpływ na wynik postępowania. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie przez Zamawiającego miałoby bardzo istotny wpływ na treść oferty, bowiem decydowałoby o dalszym pozostawaniu przez wykonawcę w postępowaniu, a więc o możliwości uzyskania przez wykonawcę zamówienia. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwrócila również uwagę, że w odróżnieniu od omyłki pisarskiej, inna omyłka, o której mowa w punkcie 3 art. 87 ust. 2 Pzp, nie musi mieć charakteru oczywistego, może zostać wyinterpretowana z treści samej oferty lub SIWZ, a nawet stwierdzona po przeprowadzeniu wyjaśnień treści oferty. 

W związku z powyższym zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp jak najbardziej może zostać poprzedzone wyjaśnieniami, o których mowa w ust. 1 zmierzającymi do ustalenia rzeczywistej treści oferty, czy ewentualnych zmian w jej treści. Sam Zamawiający wyjaśnił, iż wzywał Odwołującego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 Pzp bowiem określenie producenta, dystrybutora lub marki zaproponowanego produktu równoważnego mogło wynikać z pozostałych informacji zawartych w ofercie. Jednakże złożone przez Odwołującego wyjaśnienia z dnia 10 maja 2018 r. potwierdziły, iż informacji tych zabrakło w ofercie. Wskazanie więc przez Odwołującego nazwy producenta i dystrybutora materiałów w istocie prowadziło do zmiany treści oferty. 

Z tych względów, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż wyjaśnienia złożone przez Odwołującego w dniu 10 maja 2018 r., iż producentem i dystrybutorem produktów zaoferowanych w pozycjach 51, 108 oraz 110 jest firma A sp. z o.o., sp. k. - stanowiły niedozwolone uzupełnienie treści oferty po terminie składania ofert, w związku z czym prawidłowo nie zostały przez Zamawiającego wzięte pod uwagę. 

Z tych względów Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że Zamawiający prawidłowo zastosował przepis art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp odrzucając ofertę Odwołującego jako niezgodną z SIWZ, oraz że oferta Odwołującego nie podlegała poprawie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej niezgodność oferty z treścią SIWZ była na tyle oczywista, że przyjęcie uprzednich wyjaśnień udzielonych w oparciu o art. 87 ust. 1 Pzp, w wyniku których Odwołujący wskazał iż producentem/dystrybutorem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych w poz. 51, 108 oraz 110 jest firma A sp. z o.o., sp. k. prowadziłoby do niedozwolonego dookreślania treści oferty - po upływie terminu jej złożenia, czego wymieniony przepis nie dozwala.

 

Wyrok z dnia 14 czerwca 2018 r., KIO 1065/18

Źródło:  www.uzp.gov.pl 
 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję