Czy inicjały, które mają postać parafy można uznać za podpis, i czy stanowią one podstawę do dokonania identyfikacji osoby?

W opinii Odwołującego oferta w przedmiotowym postępowaniu została złożona zgodnie z odpowiednimi wymogami, w tym w szczególności, została opatrzona własnoręcznymi podpisami osób reprezentujących Odwołującego, zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u Odwołującego.

Oferta oraz jej załączniki zostały złożone w wymaganej prawem formie pisemnej i opatrzone własnoręcznymi podpisami członków zarządu - Pana G. Ł. oraz Pana P. F., zgodnie z obowiązującymi u Odwołującego i uwidocznionymi w rejestrze przedsiębiorców zasadami dwuosobowej reprezentacji przez członków zarządu.

Oferta, oraz jej załączniki zostały bezsprzecznie opatrzone na każdej stronie własnoręcznymi podpisami członków zarządu Odwołującego.

Dodatkowo na stronie 2 oferty odciśnięto pieczęć Odwołującego oraz pieczątki imienne podpisujących ofertę i jej załączniki członków zarządu Odwołującego, a ich pieczątki imienne odciśnięte zostały przy odpowiednim podpisie każdego z członków zarządu.

Na stronie 3 formularza ofertowego członkowie zarządu złożyli jedynie podpisy. Podpis członka zarządu - P. F. jest podpisem identycznym z podpisem złożonym na stronie 2 przy jego pieczątce imiennej, natomiast w odniesieniu do podpisu członka zarządu - G. Ł., jest jego formą nieco skróconą, jednakże bezsprzecznie pochodzącą od tej samej osoby, i przez tę osobę złożoną. Wszystkie podpisy w ofercie i jej załącznikach zostały bezspornie złożone własnoręcznie przez osoby reprezentujące Odwołującego, w sposób umożliwiający Zamawiającemu ich identyfikację i weryfikację poprawności reprezentacji Odwołującego, jak również jego woli związania ofertą w złożonej Zamawiającemu całości (całości zawartej na wszystkich stronach formularza oferty i złączników).

W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert.

Zamawiający nie uwzględnił zarzutów podniesionych w odwołaniu.

Krajowa Izba Odwoławcza zwrócia uwagę, że podpis ma określony cel. Jest potwierdzeniem złożonego oświadczenia i aby skutecznie takie potwierdzenie stanowić, musi spełniać podstawowy wymóg - musi pozwalać na identyfikację osoby, która bądź w imieniu własnym, bądź w imieniu reprezentowanego przez siebie podmiotu określone oświadczenie woli złożyła. Szczególnie w tym drugim przypadku tożsamości osoby podpisującej oświadczenie ma dodatkowe znaczenie ze względu na konieczność weryfikacji zdolności osoby podpisującej do prawidłowej reprezentacji danego podmiotu.

Od podpisu odróżnia się parafę - złożenie parafy nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu.

Zgodnie ze stanowiskiem Z. Radwańskiego „inicjałów (które mają postać parafy) nie można uznać za podpis, ponieważ stanowią one zbyt wątłą podstawę do dokonania identyfikacji osoby” (Z. Radwański, w: System PrPryw, t. 2, 2008, Nb 51, s. 130); podobnie Kodeks Cywilny. Komentarz 2016, wyd. 7 pod redakcją Gniewek/Strzebinczyk powołując się na A.K. Bieliński „Charakter podpisu” (s. 12-18) czy J. Janowski „Podpis elektroniczny” (s. 29-31) J. Kaspryszyn „Podpis własnoręczny”, rozdział 11 - V, czy W. Robaczyński, „Podpis własnoręczny w prawie cywilnym”.

Wszyscy wymienieni wyżej autorzy uznają podpis za konstytutywny element dokumentu mający zasadnicze pierwszorzędne znaczenie dla zachowania wymogu formy pisemnej. Dodatkowo wszyscy oni wymieniają następujące cechy charakteryzujące, podpis które muszą wystąpić jednocześnie:

  1. powtarzalny znak graficzny;
  2. znak postawiony własnoręcznie (chyba, że w ramach wyraźnie dozwolonych odstępstw);
  3. treść podpisu powinna obejmować co najmniej nazwisko składającego, także w postaci skróconej niekoniecznie czytelnej lecz charakterystycznej dla podpisującego;
  4. podpis powinien być w zasadzie usytuowany pod tekstem oświadczenia woli. Natomiast parafowanie tekstu w przeważającej opinii teoretyków prawa cywilnego (por. J. Barej, Kilka uwag o podpisie, Nowy Przegląd Notarialny 2007, Nr 2 s.9; A.K. Bieliński, Charakter podpisu, s.23-26; A. Jedliński, (w:) A. Kidyba (red.), KC Komentarz, 2009 s. 493; a przede wszystkim Z. Radwański, (w:) SystemPrPryw, t. 2, s. 130-132 wraz z przytoczonym tam orzecznictwem oraz poglądami doktryny), jako niespełniające wymienionych powyżej kryteriów prawidłowego podpisu pod oświadczeniem woli, ma z reguły charakter znaku potwierdzającego sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości tekstu pod którym należy złożyć pełny podpis (za sygn. akt KIO 888/17).

Z analizy strony zawierającej cenę oferty i zakres oferowanego świadczenia nie wynika, że została ona podpisana, a jedynie - parafowana.

Parafy złożono automatycznie, w takim samym układzie, jak na pozostałych stronach oferty - podczas gdy strona z ceną oferty nie znajduje się w układzie pionowym, a poziomym (odwrócona w stosunku do pozostałych stron o 90 stopni).

Wobec tych okoliczności (parafy odbiegają formą graficzną od pełnych podpisów na formularzu ofertowym, na stronie z ceną oferty zostały złożone bezrefleksyjnie, mechanicznie, nie pod treścią dokumentu), nie można uznać, że oferta została podpisana.

W konsekwencji Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że Zamawiający prawidłowo odrzucił ofertę Odwołującego, jak niezgodną z ustawą.

 

Wyrok z dnia 12 czerwca 2017 r., KIO 1062/17

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję