Brak podpisu wykonawcy na stronie formularza oferty zawierającej oświadczenia wykonawcy dotyczące zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, zapoznania się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, akceptacji warunków umowy i zobowiązania się do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego

Brak podpisu wykonawcy na stronie formularza oferty zawierającej oświadczenia wykonawcy dotyczące zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, zapoznania się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, akceptacji warunków umowy i zobowiązania się do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego


Strona druga (strona ostatnia) formularza ofertowego nie została podpisana przez osobę działającą w imieniu wykonawcy. Na niepodpisanej stronie znajdowały się oświadczenia wykonawcy dotyczące zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, zapoznania się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptacji jej postanowień wraz załącznikami, zaoferowania wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, akceptacji warunków umowy i zobowiązania się do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego, świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

Ze względu na brak podpisu na stronie drugiej formularza oferty zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 p.z.p. Odwołujący stwierdził, że ustalenia zamawiającego co do braku podpisu pod ofertą obarczone są istotnym błędem. Zamawiający stwierdza bowiem, że oferta w ogóle nie została podpisana. Tymczasem podpis pełnomocnika znajduje się na stronie pierwszej formularza ofertowego. W ocenie odwołującego stwierdzenie to jest istotne, ponieważ na tej stronie pierwszej formularza zostało złożone oświadczenie, że „W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotowego zamówienia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto: Zadanie 3 – 305.040,00 zł w tym (…), za Etap 1 i Etap 2 cenę ofertową w wysokości 228.780,00 złotych brutto (w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz za Etap 3 cenę ofertową w wysokości 76.260,00 złotych brutto (w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami)”.

Odwołujący zwrócił również uwagę, że zgodnie z art. 66 § 1 k.c. oświadczenie drugiej strony woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Nie ulega zatem wątpliwości, że oświadczenie woli zawarcia umowy (wykonania przedmiotu zamówienia) ze wskazaniem ceny ofertowej stanowiło ofertę w rozumieniu powyższego przepisu.

W ocenie odwołującego znajdujące się na stronie drugiej oświadczenie o wskazaniu części zamówienia powierzanej podwykonawcom, oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oświadczenie o zaakceptowaniu warunków wzoru umowy oraz oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowej nie niosą ze sobą treści tworzących konstytutywną treść oferty. Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła jednak stanowisko zamawiającego, że „forma pisemna została zachowana, bowiem istotne postanowienia przyszłej umowy znalazły się w podpisanej części formularza. Wbrew twierdzeniom Odwołującego, oświadczenia zamieszczone na str. 2 należy uznać za elementy istotne, wpływające na treść przyszłego stosunku prawnego między Zamawiającym a Wykonawcą. Nie sposób uznać, że treść tego stosunku, choćby w minimalnym, koniecznym do zachowania zakresie, kształtuje wyłącznie oświadczenie wykonawcy w przedmiocie ceny oferowanej usługi, które znalazło się na podpisanej pierwszej stronie formularza oferty. Warunki przyszłej umowy, określają bowiem postanowienia SIWZ i jej załączników, w tym wzoru umowy, których akceptacja jest warunkiem skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia i zabezpieczenia prawidłowości przyszłych relacji między stronami umowy.

Akceptacji tej nie można domniemywać i wyprowadzać jej z faktu złożenia oferty z intencją uzyskania i realizacji zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego, tj. w drodze wykładni oświadczenia woli, bowiem oświadczenie to – jako nieważne z uwagi na niezachowanie formy – takiej wykładni nie podlega. Zamawiający ma bezwzględny obowiązek odrzucenia oferty złożonej bez zachowania formy pisemnej.

Podstawą tej czynności jest zarówno art. 89 ust. 1 pkt 1, jak i art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Izba nie dopatrzyła się podnoszonej przez Odwołującego sprzeczności wskazanych przez Zamawiającego podstaw odrzucenia. Oferta złożona z naruszeniem przepisów o formie jest bowiem sprzeczna z przepisami ustawy Pzp (tj. z art. 82 ust. 2 ustawy) i jednocześnie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów Kodeksu cywilnego, określających skutki niezachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Niezachowanie formy pisemnej oferty nie może być w żaden sposób konwalidowane, bowiem skutki braku wymaganej formy określone są bezwzględnie obowiązującymi przepisami, niezależnie od przyczyn niezachowania formy pisemnej, a więc również w sytuacji, gdy jest to wynikiem przeoczenia. Nie można więc podzielić stanowiska Odwołującego o konieczności wyjaśnienia treści SIWZ i poprawienia omyłki”.

 

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2014 r., KIO 537/14, KIO 599/14

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję