Jak powinien postąpić zamawiający, gdy cena oferty została napisana rozbieżnie cyfrowo i słownie?

Jak powinien postąpić zamawiający, gdy cena oferty została napisana rozbieżnie cyfrowo i słownie?
 
Zamawiający odrzucił ofertę odwołującego jednocześnie zarzucając treści złożonej oferty, że jest niezgodna z Pzp. Uzasadnieniem tej niezgodności miała być okoliczność, że odwołujący wbrew przepisom Pzp złożył dwie oferty, czy też w ramach jednej oferty dwa oświadczenia woli co do ceny. W rzeczywistości, co zauważył także zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty nastąpiła rozbieżność pomiędzy wynagrodzeniem określonym liczbowo i słownie. Wykonawca zamiast określić słownie cenę na jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych, co odpowiadało by wartości wyrażonej liczbowo 1.180.000 zł, użył zwrotu jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych. Rozbieżność polegała więc na omyłce takiej, że w cenie wyrażonej słownie znalazło się słowo osiemset, które nie powinno się tam znaleźć a znalazło się przez nieuwagę odwołującego.

Zamawiający wywód złożenia dwóch ofert wyprowadził z faktu, że pomimo złożenia jednego formularza ofertowego złożono dwie oferty, ponieważ w miejscu podania całkowitego wynagrodzenia podano dwie różne ceny. Inną cenę podano liczbowo/ cyfrowo (1.180.000 zł) a inną cenę podano słownie (1.180.800 zł). W tej sytuacji zamawiający uważa, że otrzymał dwa oświadczenia woli co do ceny całkowitej a przez to otrzymał dwie oferty, które złożył ten sam/jeden wykonawca. W ocenie zamawiającego na gruncie przepisów Pzp nie było możliwości naprawienia tak złożonej oferty i oferta powinna być odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 Pzp. Zamawiający uznał również, że w zaistniałej sytuacji wykonawca złożył dwie oferty.

Z takim stanowiskiem zamawiającego nie zgodziła się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 24 stycznia 2018 r., KIO 75/18.

Krajowa Izba Odwoławcza nie stwierdziła, że zostały złożone dwie oferty, uznając ten wywód zamawiającego za nie znajdujący oparcia w rzeczywistym stanie rzeczy jak i w obowiązującym stanie prawa. Dla złożenia dwóch ofert co do zasady należałoby oczekiwać złożenia dwóch formularzy cenowych i dalszych wymaganych SIWZ dokumentów, co nie ma miejsca w niniejszej sprawie. Dopiero w takiej sytuacji można byłoby uznać, że jeden wykonawca złożył dwie oferty w jednym postępowaniu.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej skutki tego błędu/pomyłki należy rozważyć w kontekście możliwości zastosowania art. 87 ust. 2 Pzp, który wskazuje okoliczności gdzie zamawiający poprawia w ofercie z urzędu oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe czy też inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. Według Krajowej Izby Odwoławczej zaistniała rozbieżność w ofercie odwołującego właśnie przypisuje sytuację do oczywistej omyłki pisarskiej (art. 87 ust. 2 pkt 1 Pzp). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zaistniała rozbieżność w ofercie w podaniu innej kwoty cyfrowo jak i innej kwoty słownie powinna być wyjaśniona na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, ponieważ cena wykonania zamówienia stanowi treść oferty.

Reasumując Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zaistniała sytuacja daje wykonawcy prawo domagania się zastosowania w art. 87 ust. 1 Pzp, a więc domagania się zwrócenia zamawiającego do wykonawcy o udzielenie wyjaśnienia co do treści złożonej oferty w części pozycji „całkowite wynagrodzenie” a nie uprawnia zamawiającego do stwierdzenia, że wykonawca złożył dwie oferty a co nakazuje odrzucić jego ofertę.

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję