Forma i postać referencji składanych przez wykonawcę

W wyroku z dnia 29 grudnia 2022 r., KIO 3346/22, Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do formy i postaci składanych referencji. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że kwestie formy wnoszonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), dalej jako „rozporządzenie”. 

Rozporządzenie reguluje m. in. kwestie formy podmiotowych środków dowodowych, w sytuacji, gdy wystawione zostały one przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby (§ 6 rozporządzenia). 

Z kolei w § 7 rozporządzenia uregulowane zostały kwestie dotyczące m. in. formy podmiotowych środków dowodowych niewystawianych przez upoważnione podmioty. 

Nie ulega wątpliwości, że w niniejszym stanie faktycznym referencje należą do grupy podmiotowych środków dowodowych, które wystawiane są przez podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby. 

Zastosowanie znajdzie zatem § 6 rozporządzenia, który w ust. 2 stanowi, że w sytuacji gdy podmiotowe środki dowodowe zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Jak z kolei stanowi ust. 3 pkt 1 poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. 

Z zestawienia powyższych przepisów wynika, że w sytuacji, gdy referencje wystawione zostały przez podmiot, na rzecz którego wykonane zostały określone roboty budowlane, dostawy lub usługi w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, prawidłową formą przekazania takiego dokumentu jest cyfrowe jego odwzorowanie. 

Dodatkowo cyfrowe odwzorowanie powinno zostać poświadczone za zgodność z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia tego powinien dokonać odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca poprzez opatrzenie tego dokumentu - w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
 

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję