Czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego

Na podstawie art. 52 ust. 2 zdanie drugie NPzp kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, pracownikom zamawiającego.

Powierzenie przez kierownika zamawiającego wykonywania zastrzeżonych czynności pracownikom zamawiającego musi mieć postać pisemnego upoważnienia, indywidualnie adresowanego dla danego pracownika z wymienieniem czynności związanych z przygotowaniem postępowania lub czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego to czynności o charakterze decyzyjnym (np. zatwierdzenie propozycji komisji przetargowej wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wniosku o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia). 

Do ustawowych czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego należy zaliczyć również powołanie i odwołanie komisji przetargowej, określenie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej, w celu zapewnienia sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac, a także powołanie biegłych z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej. 

Czynnościami zastrzeżonymi dla kierownika zamawiającego będą czynności zatwierdzenia wartości zamówienia, wartości nagród w konkursie, powołania sądu konkursowego oraz dokonywania zmian w jego składzie, sprawowania nadzoru nad sądem konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy Pzp i regulaminem konkursu, zatwierdzenia regulaminu konkursu, unieważnienie konkursu, zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu. 

Do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego należy zaliczyć wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego (np. zatwierdzenie przygotowanego uzasadnienia faktycznego i prawnego wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki). Kierownik zamawiającego reprezentuje zamawiającego w postępowaniu odwoławczym oraz (chyba, że zostanie ustanowiony pełnomocnik) oraz postępowaniu skargowym, zatwierdza odpowiedź na odwołanie. 

Ze względu na charakter czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, do tych czynności należy również zaliczyć zatwierdzenie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dokumentacji postępowania (np. zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, specyfikacji warunków zamówienia), wskazanie osób do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia wolnej ręki, wyrażenie zgody na zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia, istotna zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, podjęcie decyzji o odrzuceniu ofert wstępnych, zatwierdzenie wynegocjowanych warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego należy zaliczyć prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umotywowanych zastrzeżeń do informacji o wyniku kontroli. 

Kierownik zamawiającego, na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pisemnie informuje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku wniesienia odwołania kierownik zamawiającego decyduje o złożeniu do Krajowej Izby Odwoławczej wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy. 

Kierownik zamawiającego decyduje o wszczęciu postępowania oraz ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów oraz udzielaniu zamówień objętych tym systemem, przeprowadzeniu postępowania w celu zawarcia umowy ramowej oraz udzielaniu zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową. 

Do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego należy zaliczyć również podjęcie decyzji o wyborze oferty na podstawie art. 263 NPzp. 

Kierownik zamawiającego zatwierdza protokół postępowania o udzielanie zamówienia publicznego i protokół konkursu.

To tylko niektóre czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego.

 

 

 

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję