W celu oceny, czy dana omyłka ma charakter istotny decyduje przede wszystkim, jakie konsekwencje będzie miało poprawienie danej oferty, tzn. ile wyniesie wartość zmiany oraz ile pozycji będzie musiało ulec poprawie

Pomyłka, jaka nastąpiła w ofercie wykonawcy B. i była podstawą do stwierdzenia konieczności odrzucenia tej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - polegała na wpisaniu w poz. 73 kosztorysu dotyczącego robót instalacyjnych co. w budynku B - zamiast wartości 1,12 r-g/m3 - wartości 0,86 r-g/m3. Poprawienie tej pomyłki - znajdującej w ofercie wykonawcy B. - wywołałoby konieczność ponownego przemnożenia - tym razem wartości 1,12 r-g/m3 przez stawkę zaproponowaną - tj. 10,60 zł/r-g - poprawiony koszt jedn. robocizny w poz. 73 dałby wartość 11,8720 zamiast 9,1160. Po dodaniu poprawionej wartości kosztu jedn. robocizny do kosztu jedn. samochodu samowyładowczego 5 t -w pozycji "razem koszty bezpośrednie" byłaby wartość 66.0819 zamiast 63.3259. Po dokonaniu pozostałych obliczeń - różnica w cenie całkowitej oferty - w ocenie odwołującego, nie zakwestionowanej przez zamawiającego -wyniosłaby ok. 40 zł.
 
Z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp wynika, że zamawiający ma obowiązek poprawienia wszelkich innych omyłek, powodujących niezgodność oferty z SIWZ, innych niż oczywiste omyłki pisarskie lub oczywiste omyłki rachunkowe, których poprawa nie spowodowałaby istotnych zmian w treści oferty. W przedmiotowej sytuacji omyłka w ofercie wykonawcy B. wywołała niezgodność oferty z SIWZ, a w wyniku jej poprawienia zmianie ulegnie cena w ofercie. Zamawiający poprawiając tą omyłkę będzie w konsekwencji musiał dokonać szeregu działań matematycznych, w wyniku czego ta niezgodność oferty z treścią SIWZ powinna zostać wyeliminowana. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej - w przedmiotowej sytuacji jedną z podstaw oceny „istotności” poprawy co do treści oferty jest jednak zmiana wartości ceny całkowitej oferty, w stosunku do wartości tej oferty.
 
W przedmiotowej sytuacji zmiana będzie dotyczyć wartości ok. 40 zł w stosunku do ceny oferty, na którą składają się wartości podstawowe -  4.384.981,89 zł - termomodernizacja, 2.010.286,27 zł - instalacja CO.
 
W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej - w przedmiotowej sytuacji nie ulega wątpliwości, że omyłka w ofercie odwołującego nie jest istotna w stosunku do wartości całej oferty. Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej miał również na uwadze zakres przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu - setki pozycji kosztorysów ofertowych i zróżnicowany charakter robót, jak również wielość podstaw wyceny - powodują, że omyłka dotycząca niewłaściwej stawki robocizny w jednej z pozycji jednego z kosztorysów nie ma charakteru istotnego w stosunku do całej oferty. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy z dnia 4.09.2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw „Proponowany przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 w szczególności ma na celu umożliwienie poprawiania tego rodzaju błędów, które mogą się pojawić w trakcie sporządzania kosztorysu ofertowego.”
 
Jak słusznie wskazano w publikacji pod red. J. Sadowego „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r.” - „Dopuszczalne wydaje się dokonanie zmian w sytuacji, jeżeli z okoliczności wynika zamiar złożenia przez wykonawcę oferty zgodnie z wymaganiami zamawiającego oraz poprawienie omyłki nie ingeruje w sposób istotny w treść oferty, tj. nie powoduje konieczności znaczącej ingerencji ze strony zamawiającego lub nie dotyczy jej istotnych postanowień.” („Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r.”, red. J. Sadowy, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2008). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej z okoliczności przedmiotowego postępowania jednoznacznie wynika zamiar złożenia przez wykonawcę B. oferty zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Również poprawienie omyłki nie będzie ingerowało w treść oferty w sposób istotny, gdyż poprawieniu ulegnie wartość jednej z setek pozycji kosztorysów ofertowych, która w konsekwencji doprowadzi do poprawienia kilku innych wartości, ale porównanie wartości zmiany - ok. 40 zł - w stosunku do wartości oferty - 6 mln 395 tys. 268 zł 16 gr., wskazuje bezsprzecznie na jej znikomy charakter.
 
Odnosząc się do pozostałej argumentacji przystępującego - należało stwierdzić, że sam fakt, iż omyłka dotyczy ceny - czyli istotnego elementu oferty - nie powoduje, że ma ona charakter istotny w stosunku do całej oferty. W celu oceny kwestii, czy dana omyłka ma charakter istotny - należy zważyć przede wszystkim, jakie konsekwencje będzie miało poprawienie danej oferty, tzn. ile wyniesie wartość zmiany, jak również, ile pozycji będzie musiało ulec poprawie. W konsekwencji, należy stwierdzić, że charakter omyłki powinien być oceniany na tle danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach danej oferty. Zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłek, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, wobec czego powinien badać konsekwencje poprawienia danej oferty w postępowaniu i uzasadniać, że zmiany w ofercie miałyby charakter istotny, bądź nie.
 
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający w pkt 11 SIWZ pkt c) wskazał, że "nie dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarze robót norm nakładów rzeczowych. W przypadku, gdy, zdaniem oferenta, przedstawiona w przedmiarze robót podstawa wyceny nie odpowiada charakterowi wycenianej roboty należy to zgłosić zamawiającemu wraz z propozycją zastąpienia jej inną podstawą (nazwa katalogu nakładów rzeczowych, jego numer, nr tablicy, nr kolumny).". Należy jednak stwierdzić, że znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych nałożyła na zamawiającego obowiązek poprawiania omyłek, polegających na nie zgodności oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zapisy SIWZ nie powinny mieć zastosowania, gdy nakładają na zamawiającego obowiązki sprzeczne z treścią ustawy - tzn. powodujące kolizję obowiązków wynikających z SIWZ z obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej - nie ma znaczenia, że w przedmiotowym postępowaniu cena ofertowa nie ma charakteru ceny ryczałtowej, gdyż obowiązek poprawiania omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp, nie jest uzależniony od rodzaju określenia ceny w danym postępowaniu, ani od sposobu jej obliczenia.


 Zob. wyrok z dnia 26 listopada 2008 r., KIO/UZP 1277/08

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję