Jeżeli ustalenie konkretnych parametrów technicznych wymagałoby uzyskania dodatkowych informacji od wykonawcy, to działanie takie stanowiłoby …

Odwołujący w złożonej ofercie nie podał oferowanych parametrów technicznych, wymaganych przez Zamawiającego, przez co doprowadził do niezgodności oferty z treścią SIWZ. 

Jednakże, według Odwołującego, w takiej sytuacji Zamawiający powinien zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp i poprawić powyższą niezgodność jako inną omyłkę. 

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

Powyższy przepis, nakłada na Zamawiającego obowiązek usunięcia niezgodności oferty z SIWZ w sposób, który nie powoduje istotnych zmian w treści oferty.

Aby dokonać poprawienia innej omyłki w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, Zamawiający musi mieć wiedzę w jaki sposób omyłkę poprawić, a wiedza ta musi wynikać z zapisów SIWZ oraz z treści oferty wykonawcy. Istota omyłki polega na tym, że jej zauważenie i uznanie że dana treść została błędnie wpisana, możliwe jest bez konieczności występowania do wykonawcy o informacje  w tym zakresie. Ponadto musi istnieć wyłącznie jeden możliwy do samodzielnego ustalenia przez Zamawiającego sposób poprawienia oferty. 

W wyroku z dnia 17 października 2019 r., KIO 1964/19, Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko wyrażone w wyroku z dnia 12 października 2019 r., KIO 1998/17, zgodnie z którym: „Izba potwierdza, że pojęcie istotności zmiany w treści oferty jest pojęciem nieostrym. W związku z tym decyzja w przedmiocie możliwości zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 winna być podejmowana każdorazowo z uwzględnieniem całokształtu indywidualnych okoliczności sprawy, zarówno z uwzględnieniem następstw i konsekwencji zmian dla treści oferty, jak i z uwzględnieniem samego rodzaju i charakteru poprawianych niezgodności oraz sposobu ich przeprowadzenia.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych konsekwentnie przyjmuje się np. możliwość poprawiania  treści oferty odnoszących się bezpośrednio do ich essentialia netogtii. Dopuszcza się więc możliwość poprawienia samej ceny ofertowej czy określenia przedmiotu świadczenia pod warunkiem ograniczenia zakresowego, ilościowego czy jakościowego tego typu zmian. Ponadto, omyłki  o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp winny mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału wykonawcy w tej czynności. Oznacza to, że „oczywistość” omyłki winna być możliwa do ustalenia na podstawie oferty (…) W świetle powyższego wskazać należy, iż poprawienie oferty nie może de facto stanowić wytworzenia zupełnie odmiennego, nowego oświadczenia woli wykonawcy, np. w przedmiocie oferowanego świadczenia, czy dowolnego wypełnienia go dodatkową treścią, co do której zamawiający nie posiada żadnych danych i informacji.”

W analizowanym stanie faktycznych, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, Zamawiający nie był uprawniony do dokonania poprawienia treści oferty Odwołującego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, ponieważ w przypadku, kiedy wykonawca nie podał żadnych informacji w zakresie parametrów technicznych, nie można mówić o poprawieniu innej omyłki niepowodującej istotnych zmian w treści oferty lecz raczej o wprowadzeniu do oferty nowej treści, nowych informacji, o  złożeniu za wykonawcy nowego oświadczenia w zakresie parametrów nieznanych Zamawiającemu.  

Na podstawie informacji podanych w ofercie, Zamawiający nie miał wiedzy w jakiej konfiguracji został zaoferowany mikroskop cyfrowy oraz jakie są jego konkretne parametry, w odniesieniu do wymaganych przez Zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza nie uwzględniła w tym zakresie dowodu złożonego przez Zamawiającego - karty katalogowej, ponieważ nie został on sporządzony w języku polskim. Jednakże, jak zostało potwierdzone dowodem złożonym przez Odwołującego – katalogiem KEYENCE Seria VHX - 6000, podana nazwa mikroskopu dotyczy serii produktów, które mogą być dostarczone w różnej konfiguracji. To właśnie konkretna konfiguracja, w połączeniu z konkretnymi parametrami technicznymi stanowią ofertę w postępowaniu. Informacja taka musi być podana w ofercie w sposób jednoznaczny i nie może ulec zmianie po otwarciu ofert.  

Wobec wymogu Zamawiającego o konieczności wypełnienia parametrów oferowanych, brak ich podania przez Odwołującego, a tym samym brak możliwości weryfikacji co konkretnie zostało Zamawiającemu zaoferowane, stanowiło niezgodność oferty z treścią SIWZ, skutkującą koniecznością jej odrzucenia. Brak ten nie podlegał również poprawieniu jako inna omyłka niepowodująca istotnej zmiany treści oferty. Informacja o oferowanych parametrach stanowi istotny, kluczowy element oferty, wskazuje bowiem co konkretnie stanowi przedmiot oferty. 

Ponadto, nie istnieje jedyny możliwy sposób poprawienia omyłki, możliwy do ustalenia samodzielnie przez Zamawiającego, ponieważ mikroskop w zaoferowanej serii może posiadać różne zestawienie, różną konfigurację o różnych parametrach technicznych.

Jeżeli ustalenie konkretnych parametrów technicznych wymagałoby uzyskania dodatkowych informacji od Odwołującego, to działanie takie stanowiłoby negocjacje z wykonawcą, które zgodnie z art. 87 ust. 1 Pzp zdanie drugie są czynnością niedopuszczalną. 
 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję